Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C

Augmented Urbans (Putukaväil 1.0) ja B.Green (Putukaväil 2.0) projektiinfo

Augmented Urbans (Putukaväil 1.0) ja B.Green (Putukaväil 2.0) projektiinfo

apples of pilot site.jpg garage boxes in pilot site.jpg

Tallinna Linnaplaneerimisamet osaleb partnerina välisprojektis Augmented Urbans (Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises). Projekti pilootala asub Põhja-Tallinnas, Pelgulinnas 110kV kõrgepinge õhuliinide all. Lähima viie aasta jooksul on kavas suur osa õhuliinidest paigaldada maa-alusesse kaablisse, mille tulemusena vabanevad linnaruumis 50 meetri laiused seni piiranguga koridorid. Saada projektimeeskonnale oma idee.

Linnaplaneerijad soovivad vabanevale rohekoridorile luua uut linnaelu kvaliteeti:  
- kogukonna tegevuste toetamisega alal (nt linnaaiandus, linnamesindus, festivalid, välikino jmt).
- piirkonna asutuste asukatele (lasteaia- ja koolilapsed, eakad, harrastussportlased jne) tegevuste loomisega.
- alal paiknevatele garaažiboksidele uute funktsioonide leidmisega nt galeriid, ateljeed jne.
- uute liikumisühenduste rajamisega jalakäijatele ja ratturitele.
- rohekoridori funktsioonide tugevdamisega haljastuse ja liigirikkusega.

Poppys in pilot site.jpg kibuvitsad.jpg 

Augmented Urbans projekti eesmärgid:

  • visualiseerida linnaplaneerimise protsesse ja stsenaariume kasutades uuenduslikke liitreaalsuse tehnoloogiaid. Mis on liitreaalsus? Loe täpsemalt HITSA veebilehelt.
  • kaasata huvirühmad pilootala planeerimise algfaasis. Selgitada erinevate sotsiaalsete gruppide vajadused ja ettepanekud ala arengu osas, et ala mõtestada ja luua vajadustele vastav multifunktsionaalne avalik ruum. 
  • siduda pikaajalised visioonid lühiajaliste, ajutise kasutuse tegevustega pilootalal, et edendada linnas säilenõtkust (urban resilience).
  • koostada huvigruppidega koostöös Tallinna pilootalale detailne linnaruumiline lahendus.

 viaduktilt vaade.jpg  vaade Ristiku viaduktilt vanalinnale.jpgAugmented Urbans projektipartnerid:
4 riiki: Eesti, Soome, Rootsi ja Läti
5 linna: Tallinn, Cesis, Riia, Gävle, Helsinki ja Stockholm
10 projektipartnerit: Tallinna Linnavalitsus, Viimsi Vallavalitsus, Helsingi Linnavalitsus, Cesis omavalitsus, Riga Planning Region, Gävle Homestead, Tallinna Ülikool, Stockholmi Ülikool, Gävle Ülikool, Helsingi Metropoolia ametikõrgkool (projekti juhtpartner).

Projekti pilootala:

Augmented Urbans projekti pilootala.jpg

Elering AS asendab lähiaastatel projekti pilootalal õhuliinid maakaabliga ning demonteerib õhuliinimastid. Õhuliinide asendamine maakaablitega vähendab kõrgepingeliinide mõju linnaruumile – väheneb liinikaitsevöönd, visuaalne müra ning elektri kõrgepingeliinidest tulenev oht inimese tervisele.

Elering õhu-ja maakaabelliinid.jpg

Augmented Urbans välisprojekti (2018-2020) rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd. Projekti kogueelarve: 1,9 MEUR, millest 1,59 MEUR rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. www.augmentedurbans.eu

Augmented Urbans LOGO.pngTLPA logo.jpgTLU-logo-pilt-vrv-suur.jpg viimsivapp.jpg

CB logo RGB.jpgEU flag Estonian horizontal RGB.jpg

Välisprojekt B.Green – Baltic Green Urban Infrastructure Planning 

Projekti eesmärk on mõtestada linnalist liikumist, seda toetava avaliku ruumi ja linnaökoloogia rolli kaasaegses linnaplaneerimises. Tallinna linnaplaneerijad koostöös kohalike kogukondadega töötavad välja uudse lineaarpargi kontseptsiooni. Uus lähenemine toetab Tallinnas jalg- ja tõukerattaga sõitmise paradigma muutust – tervisespordist igapäevaseks loomulikuks liikumisviisiks. Projekti tulemusena loome uue kvaliteediga avaliku ruumi, mis on ühtlasi nii inimsõbralik kui elurikas.  Innovatsioonihangetega tellime pilootlahendused lineaarpargi kontseptsiooni testimiseks, millest edukamad võiksid olla aluseks ala terviklikul väljaarendamisel tulevikus.

B.Green projekti eesmärgid:

  • arendada ja katsetada rohelist infrastruktuuri kui looduslikke, poollooduslikke ja linnalisi keskkondi ühendavat rohealade ja liikumisteede võrgustikku, mis pakub hüvesid nii linnalooduse, elukeskkonna kui säästliku linnalise liikuvuse seisukohast;
  • kasutada linnaplaneerimise protsessis uute tehnoloogiate võimalusi; 
  • Rakendada Stockholmi Keskkonnainstituudi poolt välja töötatavat mudelit kohaliku elanikkonna ja teiste huvitatud osapoolte kaasamiseks planeerimisprotsessi.

Projektiala on ca 13,5 km pikkune linnaruumikoridor: endine raudteetamm ja kõrgepingeliinide alune ruum, Hiiu raudteejaamast ja Astangult Põhja-Tallinnani. Korior on juba osaliselt ümber ehitatud tervisetrassiks ning liitub Tallinna Linnaplaneerimise Ameti välisprojekti Augmented Urbans pilootalaga, seda jätkates ja täiendades kui Putukaväil 2.0.

Projektiala läbib väga erinevaid looduskooslusi, elu- ning tööstuskeskkondi. Ala mõtestamisel tõstatub palju teemasid nagu linnaruumilised seosed ja ühendused, ruumi aastaringsed alternatiivsed ja paralleelkasutusvõimalused ja selle atraktiivsus kohalike kogukondade silmis. 

Täna on tõstetud raudteetamm ümbritsevast keskkonnast valdavalt irdne. Projektimeeskond näeb trassil erilist potentsiaali lahutamise ja eraldamise asemel liita siduda ja avada- väikeelamualasid, paneelelamualasid, muutuses olevaid tööstusalasid ning avalikku ja poolavalikku ruumi nagu Merimets ja Tallinna loomaaed, millega see piirneb. Koostöös kohaliku kogukonnaga täiendame pilootala vajalike funktsioonide ja tegevustaskutega, et võimaldada sellest erinevatel kiirustel (jalgsi/rattaga) läbi liikumist.

B.Green projektipartnerid:
Projekti juhtpartner on Forum Virium Helsinki (FVH) ning lihtpartnerid on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) ja Tallinna Linnavalitsus.

B.Green välisprojekti (01.02.2020 - 31.12.2022) rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd. Projekti kogueelarve: 1,3 MEUR, millest 1,04 MEUR rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo: B.Green 

CB logo RGB.jpgEU flag Estonian horizontal RGB.jpg

Viimati muudetud 10.08.2023