Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Baltic Flows

Baltic Flows

Baltic Flows

 

Projekti nimetus: Euroopa Liidu 7. raamprogrammi välisprojekt “Baltic Flows - sademevee jälgimine ja juhtimine Läänemere piirkonna valgaladel“

Projekti kogueelarve 2 557 880 eurot ning Tallinna projekti kogueelarve 46 800 eurot, millest projekti otsesed kulud moodustavad 39 000 eurot ja kaudsed kulud 7 800 eurot. Projekti otsesed kulud kaetakse 100% ulatuses välisrahastuse  arvelt. Projekti kaudsetest kuludest kaetakse välisrahastuse arvelt 2729 eurot.

Projekti kestus: 01.09.2013 – 01.09.2016 (36 kuud). Projekti „Baltic Flows – Sademevee jälgimine ja juhtimine Läänemere piirkonna valgaladel“ elluviimisel Tallinna linnal finantsilised kohustused otseste kulude katmisel puuduvad.

Projekti koordinaator Turu Ülikool on koostöös partneritega ette valmistanud ja Euroopa Komisjon on nõusoleku andnud Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekti „Baltic Flows“ eesmärke ja tegevusi kirjeldavatele tegevustele.

Projekti juhtpartner on Turu Ülikool (Soome) ning lihtpartneritena osalevad projektis lisaks Tallinnale: Turu Tehnikakõrgkool (Turku University of Applied Sciences), Turu Teaduspark (Turku Science Park Ltd), Edela-Soome Maavolikogu (Regional Council of Southwest Finland), Tallinna Tehnikaülikool , MTÜ Cleantech Estonia, Hamburgi Tehnikakõrgkool (Hamburg University of Applied Sciences), kes esindab samuti organisatsioone Hamburgi Vesi (Hamburg Wasser) ning Hamburgi Senati Kantselei (Saksamaa), Füüsikalise Energeetika Instituut (Institute of Physical Energetics; Läti), Environmental Projects Ltd. (Läti), Riia Planeerimisregioon (Riga Planning Region), Uppsala Ülikool (Rootsi), Upwis AB (Rootsi), Uppsala Maavalitsus (Uppsala County Administrative Board), Ecotech International Ltd (Suurbritannia).

 Projekti kirjeldus:

Projekt tegeleb sademevee jälgimise ja juhtimisega Läänemere piirkonna valgaladel. Projekti fookuses on vihmaveest moodustuvad ojad ja jõed, samuti linnapiirkondades tugevate vihmasadude korral tekkivad üleujutused ning sademevesi, mis enamasti suubub merre. Projekti fookuses on Läänemere piirkond, mis ümbritsetuna Põhja-, Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, moodustab mitmekesise keskkonna erinevatest praktikatest ning poliitikatest. „Baltic Flows“ toetab sademevee jälgimisel ja juhtimisel teaduspõhiste arengusuundade edendamist projektis osalevates piirkondades, mille tulemusena saab Läänemere piirkond pakkuda vastavat oskusteavet ka piirkonnast väljapoole, soodustades seega ettevõtluse arengut ning investeeringuid Läänemere piirkonda.

Kokku osaleb projektis 45 organisatsiooni: sh 15 partnerit viiest projektis osalevast riigist (Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Rootsi ning lisaks projektipartner Suurbritanniast) ja 28 projekti toetavat partnerit (mõned neist 5-st osalejariigist) ning osalejad Venemaalt, Hiinast, Vietnamist, Brasiiliast, ning Vene-Valgevene koostöö foorumist jne.

 

Projekti tegevused:

Projekti tegevused põhinevad viie projektis osaleva riigi vahelisel vastastikulisel koostööl, kus vahendatakse iga osaleva riigi häid kogemusi ja oskusteavet sademevee valdkonnas eesmärgiga neid võimalusel rakendada projektis osalevates teistes riikides. Projektis osalevad Läänemere-äärsed avalikku võimu teostavad institutsioonid, eraettevõtted, kõrgkoolid ning teadusasutused. Iga piirkond vastutab ka kindla spetsiifilise valdkonna eest, mida uuritakse süvitsi. Teemade jagunemine vastavalt:

1)      Eesti, Tallinn: sademetevee juhtimise haldamine, pinnavee uurimine ning kvaliteedi seire, põllumajandusest lähtuva vee mõju uurimine pinnase- ja pinnavee kvaliteedile;

2)      Soome, Turu: tehnoloogiliste seadmete vähendamine veekvaliteedi uurimisel, puutetundlik tehnoloogia vee kvaliteedi uurimisel, vee jälgimise tehnoloogia, vee kvaliteedi jälgimine kodanike kaasamise abil;

3)      Saksamaa, Hamburg: sademevee juhtimine, uudne linnaplaneerimine kooskõlas efektiivse sademevee juhtimisega;

4)      Läti, Riia: taaskasutatav energia, energia säilitamine, energiakeskkonna poliitikad;

5)      Rootsi, Uppsala: pinnavee seire, vooluhulkade modelleerimine, vee seire tehnoloogia.

 

Projekti „Baltic Flows“ tegevuskava tööpakettide lõikes:

1)      Projekti juhtimine ja koordineerimine

-          Kestus: september 2013 – august 2016 (36 kuud);

-          koordinaator: Turu Ülikool;

-          projekti juhtkonna kohtumised.

2)      Vihmavee jälgimise arendamine ja juhtimine piirkonniti

-          Kestus: september 2013- veebruar 2016 (30 kuud):

-          koordinaator: MTÜ Cleantech Estonia;

-          osalevate piirkondade ning rahvusvahelise tugigrupi vahelise koostöövõrgustikul põhineva ühisplatvormi loomine (samuti projekti-järgse koostöövormi väljatöötamine);

-          piirkondlike sademevete uuringute ja juhtimise võimekuse määratlemine;

-          projekti 2. etapis toimub kaks projektis osalevate poolte töönõupidamist;

-          töönõupidamiste ning piirkondlikku sademevete uuringute ja juhtimisalast võimekust puudutava vaheraporti koostamine.

3)      Sademevee juhtimine linnas

-          Kestus: november 2013 – juuni 2015 (22 kuud);

-          koordinaator: Hamburgi Tehnikakõrgkool (Hamburgi Vesi, Hamburgi Senati Kantselei);

-          piirkondlike sademevete juhtimise staatuste (võimekuste) võrdlemine maailmastandarditega ning ühtse strateegia koostamine;

-          vee kvaliteedi jälgimise tehnoloogia analüüs, eesmärgiga vähendada tehnoloogiliste seadmete kasutust ning võimaldada ja propageerida veekvaliteedi jälgimiseks väikeseadeid, mis oleksid elanikele igapäevaseks kasutuseks kättesaadavad;

-          piirkondlike sademevete juhtimistehnoloogiate läbivaatamine, analüüs;

-          parimate sademevete juhtimissüsteemide praktikate koondamine;

-          etappi kokkuvõtva vaheraporti koostamine.

4)      Vee kvaliteedi jälgimine kodanike kaasamise läbi

-          Kestus: september 2013 – veebruar 2015 (18 kuud);

-          koordinaator: Turu Ülikool;

-          „Baltic Sea Now Info“ – projekti tulemuste analüüs, mille raames vabatahtlikud elanikud uurivad väikeseadeldise abil igapäevaselt vee kvaliteeti;

-          uuringu läbiviimine (veekogude lähedal elavate elanike seas) eesmärgiga saada infot kodanike valmisolekust ning nõusolekust väikeseadeldiste abil igapäevaselt vee kvaliteeti jälgida;

-          uuringu tulemuste põhjal võimalike teenuste ning rakenduste planeerimine;

-          vaheraporti koostamine, kus tuuakse välja kodanike veekvaliteeti jälgimist puudutavad motivatsiooniaspektid ning tõenäolised sihtgrupid, kes edaspidi sarnast veekvaliteedi jälgimist võiksid läbi viia. Samuti tuuakse välja parimad meetodid, kuidas analüüsida kodanikelt saadud vee kvaliteeti puudutavat infot.

5)      Sademevee leviku koormuse jälgimine

-          Kestus: september 2013 – juuni 2015 (22 kuud):

-          koordinaator: Turu Tehnikakõrgkool;

-          Läänemere piirkondade sademevete leviku koormuste analüüs projektis osalevate riikide näitel;

-          piirkondliku sademevee koormuste ja nende jaotuste analüüs;

-          parimate sademevete levikusüsteemide praktikate analüüs.

6)      Ühise tegevuskava formuleerimine koostöös projektis osalevate osapooltega

-          kestus: aprill 2014- august 2016 (36 kuud);

-          koordinaator: Turu Teaduspark Ltd;

-          kogutud andmete süstematiseerimine ning analüüs;

-          ühise tegevuskava koostamine.

7)      Arutelu ning tulemuste levitamine

-          kestus september 2013 – august 2016 (36 kuud);

-          koordinaator: Environmental Projects Ltd (Läti);

-          regulaarne info vahetamise korraldamine projekti osapooltega (siseriiklik, regionaalne, Euroopa-ülene, projekti läbiviijatega ning rahvusvaheline);

-          kommunikatsioonivõrgustiku väljatöötamine ning arendamine (plaan, identiteet, projekti kodulehekülg, materjalid, maili-list), projekti meediakajastus.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024