Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

CIVITAS MIMOSA - Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks

CIVITAS MIMOSA - Innovaatilised tegevused jätkusuutlike liikumisvõimaluste arendamiseks

MIMOSA projekti üldine eesmärk on muuta linnatransport efektiivsemaks ja keskkonnasäästlikumaks ning seeläbi tõsta linnaelanike elukvaliteeti. MIMOSA projekti konsortsium koosneb viiest linnast: Bologna (Itaalia), Utrecht (Holland), Funchal (Portugal), Gdansk (Poola) ja Tallinn. Kokku rakendatakse MIMOSA projektis 69 meedet, millest 11 meedet Tallinnas.

Tallinn, nagu ka teised Euroopa linnad, seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega linnatranspordi korraldamises, sest kiire autostumine ja keskkonnaprobleemid  on linnapiirkondades jätkuvalt aktuaalsed. MIMOSA projekti meetmed toetavad Tallinna ühistranspordi korraldust reguleerivate arengukavade elluviimist ning on kooskõlas Euroopa Komisjoni linnatransporti käsitleva Rohelise raamatu põhimõtete ja soovitustega.

MIMOSA on Euroopa Liidu 7. raamprogrammist finantseeritud projekt, mis kestab 4 aastat 15. okt 2008 – 15. okt 2012. MIMOSA projekti kohalikuks partneriks on Tallinna Autobussikoonise AS.

 

Projekti tegevused ja tulemused:

1. Ühistranspordi piletisüsteem
Meetme tulemusena loobutakse Tallinnas käibelolevate kulukate paberpiletite kasutamisest ja luuakse kaasaegne elektrooniline kontaktivabadel kaartidel põhinev piletisüsteem. Meetme käigus varustatakse kogu Tallinna ühistranspordi veerem sõiduõiguse registreerimist võimaldavate validaatoritega ning luuakse keskne süsteemi haldav tarkvara. Sõidukite pardakompuutrid koguvad infot validaatoritest kogutava teabe kohta ning võimaldavad sõidukijuhtidel müüa üksikpileteid. Järgmises etapis laiendatakse sõitude registreerimiskohustus ka ID-pileti kasutajatele.
Keskserveris salvestatav sõitude info on vajalik liinivõrgu optimeerimiseks ning linnakodanikele parema ühistransporditeenuse pakkumiseks. Loodav piletisüsteem on avatud ühildumiseks naabervaldade ja –linnade piletisüsteemidega ning välisturistidele mõeldud Tallinn Card’iga.

2. Ühissõidukite saabumise reaalaja infosüsteem peatustes
Meetme eesmärgiks on parandada ühistranspordi informatsiooni kättesaadavust peatustes ning suurendada rahulolu pakutava teenusega. Reaalajas töötav infosüsteem võimaldab reisijatel paremini planeerida oma liiklemist.

Kesklinna suurematesse peatustesse paigaldatakse elektroonilised infotablood, mis edastavad ühistranspordi kasutajatele reaalajas infot väljumiste kohta. Infotablood annavad võimaluse reisijaid operatiivselt teavitada nt ilmastikust tingitud muudatustest sõidugraafikus. Ühistranspordi  info on kättesaadav ka SMS teenusena ja internetis.

3. Liiklusvoogude logistika ja kaubavedude marsruutide tähistamine
Meetme eesmärk on muuta kesklinna liiklus sujuvamaks sadamapiirkonda (Vanasadam, Paljassaare poolsaar ja Kopli poolsaar) suunduvate ja sealt lahkuvate kaubavedude parema planeerimise abil. Tagatakse kaubaautode liikumise parem juhtimine sadama ja kesklinna piirkonnas, võttes arvesse peamised ummikuid tekitavad faktorid ning piirkonna üldplaneering, et mh vähendada kontsentreeritud õhusaastet tipptundidel. Meetme raames paigaldatakse raskeveokite liikluse kanaliseerimiseks teedele ja tänavatele eelsuunaviidad ning vastavalt vajadusele portaalid ja konsoolid.

4. Ülekäiguradade ja jalgrattateede nähtavuse parandamine, tähistus ja turvameetmed
Meetme eesmärgiks on liiklusohutuse tõstmine kergliiklusteede ja sõiduteede ristumiskohtades ning ülekäiguradadel. Koostatakse Tallinna kergliiklusteid ja ülekäiguradasid hõlmav ohutusaudit. Meetme raames katsetatakse uuenduslikke lahendusi  ohtlike kohtade tähistamisel (erinevad märgid, nende varustamine alternatiivse energiaga jne).

5. Ühistranspordiradade ja ristmike järelevalvekaamerad
Meetme üheks eesmärgiks on muuta liiklusjärelvalve ühissõidukiradadel ja foorristmikel efektiivsemaks. Ühistranspordiradade loomise kogemus on näidanud, et neid kasutavad ka tavaliiklejad, vähendades sellega ühistranspordi ühenduskiirust ja pääsu prioriteedini ristmikel.

Meetme teiseks eesmärgiks on parandada liiklusohutust foorristmikel, takistada tahtlikke väljasõite keelava märgutule ajal ning nn ristmike kinnisõitmist tipptunnil. Meetme raames töötatakse välja terviklik süsteemiarhitektuur (sealhulgas menetlusprotsess alates numbrimärgi ja juhi näo fikseerimisest, andmete koondamiseni trahvikviitungi väljastamiseks) ning paigaldatakse kaamerad foorristmikele.

Meetme raames paigaldatakse teisaldatavad  kaamerad erinevatesse sõlmpunktidesse ja luuakse automatiseeritud süsteem liikluseeskirjade rikkumise fikseerimisest kuni trahvinõuete väljastamiseni.

6.  Ühistranspordi sidesüsteemi loomine
Meetme eesmärk on luua bussidesse ja liikluskorralduspunktidesse kaasaegne sidelahendus, mis kindlustab sujuva infovahetuse ning aitab operatiivselt lahendada ühistranspordi korraldusega seotud küsimusi ja probleeme liinitöös.

Meetme tulemusena suureneb Tallinna ühistransporti korraldavate osapoolte kontroll liinitöö ja liinil olevate busside üle ning paraneb ühistransporditeenuse kvaliteet.

7. Liikluspildi monitooring
Meetme  eesmärk on liikluspildi monitooringu kaudu liiklusvoogude (sealhulgas ühistranspordi) planeerimist tõhusamaks muuta, ummikuid vähendada ja ühistranspordi keskmist liikumiskiirust tõsta. Tallinna tänavatele paigaldatakse andurid ja kaamerad, mille abil jälgitakse reaalset liikluspilti. Meetme tulemusena luuakse intelligentne liikluse monitooringsüsteem, mis loob võimalused liikluspildi tõhusamaks analüüsiks ning annab reaalajas ülevaate liikluse hetkeolukorrast nii planeerijatele kui liiklejatele. Liiklejale on liiklusinfo kättesaadav internetis ja mobiiltelefoniga.

8. Ökonoomse sõidustiili koolitus bussijuhtidele ja nende koolitajatele
Meetme eesmärk on ökonoomsema sõidustiili abil vähendada Tallinna busside kütuse- ning remondikulusid. Lisaks kütusekulu vähenemisele on ökonoomsel sõidustiilil teisigi positiivseid mõjusid: liiklusvoo sujuvus, liiklusõnnetuste vähenemine ning paranenud turvalisus ühissõidukis.

Meetme elluviimisel on kütusekulusid võimalik vähendada 10–15% ning liiklusõnnetustega seotud bussiveeremi remondikulusid 10 – 20%. Lisaks suureneb reisijate sõidumugavus, paraneb üldine liikluskultuur ja bussijuhtide keskkonnateadlikkus.

9. Pargi ja reisi  ning koolibussi kontseptsiooni analüüs ja arendamine
Meetme eesmärk on uurida Pargi ja reisi ning koolibussi süsteemi mõju liikluskoormuse vähenemisele tipptunnil kesklinnas, erasõidukite osakaalule linnaliikluses ning ühistranspordi kasutamisele. Uuritakse Pargi ja reisi ning koolibussi süsteemi jätkusuutlikust ning tehakse ettepanekud uute Pargi ja reisi ning koolibussi ühenduste loomiseks.

10. Alternatiivkütuse valik Tallinna ühistranspordile ja rakendamise asjaolude selgitamine
Meetme eesmärk on biokütuste kasutamise eelduste selgitamine ja jätkusuutlike biokütuste kasutuse väljavaadete uurimine Tallinna ühistranspordi veeremis. Analüüsitakse teiste riikide (eelkõige Rootsi) kogemusi ning uuritakse võimalike alternatiivkütuste kasutamise võimalusi lähtuvalt Eesti Vabariigis  kehtivatest õigusaktidest.

Fossiilkütuse suuremahuline kasutamine Tallinna ühistranspordi veeremis avaldab  negatiivset mõju Tallinna elukeskkonnale. Seetõttu on keskkonna, aga ka  majanduslikke asjaolusid arvestades vajalik leida alternatiive senikasutatavale traditsioonilisele diiselkütusele.

Meetme raames analüüsitakse biokütuste tarne võimalusi, veeremi hoolduse ja kütuse maksumust ning kütuste sobivust Eesti klimaatilistes oludes. Uuritakse biokütuste kasutusega seotud tehnilise infrastruktuuri  lahendusi, nõudeid ja soetamisvõimalusi. Meetme tulemusena tehakse ettepanekud olemasolevatesse seadustesse paranduste tegemiseks.

11. Aktiivsete liikumisviiside turundus
Meetme eesmärk on innustada inimesi tegema teadlikke valikuid liikumisviisi valikul ning tõsta elanike teadlikkust aktiivsetest liikumisvõimalustest. Aktiivseteks liikumisviisideks loetakse liiklemist jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga. Kuna liikluses osalejate sihtrühm on väga lai, siis viiakse info sihtrühmani erineval viisil. Meetme raames parandatakse info kättesaadavust ning korraldatakse teavitusüritusi nt lasteaia ja koolilastele suunatud harivad liiklushommikud kinos, kogupere üritus Hea liikleja päev jne.

Elanikke informeeritakse liiklemist  hõlbustavatest võimalustest nt mugav reisiplaneerija Tallinna kodulehel, Pargi ja reisi parklad erinevates linnaosades, tasuta valvega jalgrattaparklad kesklinnas jne.

Meetme tulemusena paraneb ühistranspordi maine, potentsiaalsed ühistranspordi kasutajad on teadlikumad ja väheneb ebamõislik autokasutus.

 

Projekti partnerid:

Juhtpartner:
1. Bologna linn, Itaalia.  

Lihtpartnerid:
2. Tallinna linn, Tallinn, Eesti.
3. Tallinna Autobussikoondise AS, Tallinn, Eesti
4. Emilia-Romagna regioon, Itaalia.
5. SRM - Reti e Mobilita' SpA, Bologna, Itaalia.
6. ATC spa, Bologna, Itaalia.
7. Utrechti linn, Holland.
8. Kamer van Koophandel Utrecht, Holland.
9. Bestuur RegioUtrecht, Holland.
10. Funchali linn, Portugal.
11. Polo cientifico e techologico – Maderira Tecnopolo SA, Funchal, Portugal.
12. Horarios do Funchal - Transportes Públicos, S.A. Funchal, Portugal.
13. Gdanski linn, Poola.
14. Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi, Rooma, Itaalia.
15. Interactions Limited, Delgany, Iirimaa.
16. Berliini Tehnikaülikool, Saksamaa.
17. Master Plan BV, Amsterdam, Holland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024