Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erivajadusega laps lasteaias

ERIVAJADUSTEGA LAPSE ARENGU TOETAMINE JA KORRALDUS

 

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu-ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm.) või rühma tegevuskavas.

 

Lasteaias on välja töötatud ja rakendatakse erivajadustega laste väljaselgitamise süsteemi. Püüame oma töös erivajadustega lastega lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  • Märka last enne, kui ta muutub erivajadusega lapseks!
  • Aita erivajadusega last!

  • Iga antud annet tuleb arendada!

 

Töö erivajadusega laste väljaselgitamiseks

Selgitada välja (eraldi igas rühmas), kes meie lasteaia lastest:

·logopeedilist teenindamist vajavad lapsed (koostöös logopeediga);

·hüperaktiivsed lapsed (koostöös lapsevanemaga);

·muukeelsed lapsed;

·õpiraskustega lapsed;

·tavapärasest andekamad lapsed;

·allergilised lapsed;

·terviserikkega lapsed;

·elavad vaesuses, vanemliku korraliku hoolitsuseta või sotsiaalselt raske olukorraga peres.

Selgitada välja, kas keegi meie lasteaia lastest vajaks oma erivajaduse tõttu individuaalset õppekava (IÕK).

IÕK loa saamiseks on vaja:

·lasteaiaõpetaja iseloomustust lapse kohta;

·lapsevanema nõusolekut;

·nõustaja või psühhiaatri ettekirjutust.

Lapse aitamisel ja tema erivajaduste hindamisel ja jälgimisel lähtume lapse momendilisest arengust või tervislikust seisukorrast.

Pakume lapsele eriteenuseid, et tagada tema edu ja areng meie lasteaias.

Jälgime, kas kellelgi meie lasteaia lastest võib olla neurobioloogiline vajakajäämine. Selleks jälgime lapse taju, mälu, mõtlemist, kõnet, arutlus- ja meenutusoskusi, käitumist.

Kuidas aitame selliseid lapsi?

Aitame, kui suudame jälgida, et oleks tagatud:

·Pedagoogi positiivne hoiak iga lapse suhtes ehk ka erivajadusega lapse väärtustamine indiviidina.

·Õpikeskkonna sobivus.

·Teabekeskkonna arusaadavus.

·Õpetuses esitatavate nõuete jõukohasus.

·Individuaalne õppekava kui selleks osutub vajadus.

·Vajadusel soovitame pöörduda vastava eriala spetsialisti (psühholoogi, psühhiaatri, logopeedi) poole.

·Tavapärasest andekamate laste puhul neile lisategevuse leidmine, et arendada nende annet.

·Vanemate teavitamine sellest, et meie meelest laps ühes või teises valdkonnas (kunst või muusika näiteks) tavapärasest andekam on.

 

 

Täpsem info Tallinna õppenõustamiskeskuse kodulehelt: http://www.hansakirjastus.ee/urr/index.php

 

Lehekülge haldab Triin Tubala

Viimati muudetud 04.12.2013