Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaed Delfiin kohatasu ja toiduraha

 

Väljavõte Tallinna Lasteaia Delfiin kodukorrast

Kinnitatud direktori käskkirjaga 07.11.2018 nr 1-1 / 19

 

Lasteaiaga kaasnevad kulutused

Toidutasu

• Toidu päevaraha on 2,19 eurot aiarühmas ja 1,94 eurot sõimerühmas alates 01.01.2021.a. Alus: Hoolekogu otsus 1-4/3, 26.10.2020.a.

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS 

 Tallinn          20. september 2017 nr 29

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.

Kohatasu

Seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga 654 eurole alates 1. jaanuarist 2022 muutub ka koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetav osa määra suurus. Töötasu alammäära tõus on kinnitatud 9. detsembri 2021 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“. Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusega nr 35 „Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine (lasteaia kohatasu vanema osa)“ on muudetud Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt osa määra määrust ning täiendavalt on sisse toodud toetus Tallinna linna elanikele:

  • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 on 79,79 eurot;
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).

 

  • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus ujulaga lasteasutuses alates 1. jaanuarist 2022 on 87,64 eurot;
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus ujulaga lasteasutuses alates            1. jaanuarist 2022 kokku 78,26 eurot (kohatasu 87,64 eurot – Tallinna elaniku toetus 9,38 eurot = 78,26 eurot).

Alus: Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja § 21 ning Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2021 määruse nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“ alusel

Tallinna Haridusameti juhataja 22. detsembri 2021 käskkiri nr HA-4/41 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“.

Viimati muudetud 29.12.2021