Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eestikeelsele õppele üleminek

Eestikeelsele õppele üleminek

45c3b770-bbf8-11eb-b776-8db3f50e07cf_0.jpg
Eestikeelsele õppele ülemineku reformi kohaselt on alates 1. septembrist 2024 koolieelsete lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus ning õppetegevus 1. ja 4. klassides eestikeelne. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuse kohaselt toimub koolides üleminek eestikeelsele õppele klasside ja õppeaastate kaupa.

2022.aasta 12.detsembril
võeti riigikogus vastu „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek)“

 Vastavalt sellele seadusel algab 1.09.2024 senistes n-ö venekeelsetes koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides järkjärguline üleminek eestikeelsele õppele, mis peaks eeldatavasti lõpule jõudma 2030. aastal. Esimestena lähevad eestikeelsele õppele üle koolieelsed lasteasutused tervikuna ja üldhariduskoolide 1. ja 4. klassid. 


Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011 määrusele nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“  peab kõigi eesti keeles õpetavate õpetajate eesti keele oskus vastama C1 keeletaseme nõuetele.

Eelmainitud „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek)“ kohaselt hakatakse 1.08.2024 eesti keele oskuse nõuet rakendama õpetajatele ja tugispetsialistidele kvalifikatsiooninõudena.

Eestikeelsele õppele üleminekuga seonduvalt on Haridus- ja Teadusministeerium vastu võtnud vastava tegevuskava ja selle seletuskirja 

Lisaks riiklikule tegevuskavale on oma tegevusmeetmed välja töötanud ka Tallinna linn, kes soovib sarnaselt riigile tagada kõigile lastele ja noortele kvaliteetne eestikeelne haridus.

Erinevalt riiklikust tegevuskavast on Tallinna linna meetmed kavandatud lühiajalisemalt, kahe õppeaastaste tsüklitena ja seda eesmärgiga hoida linna tegevused ja meetmed avatuna, ehk säilitada võimalus neid võimalikult operatiivselt vastavalt vajadusele muuta ja täiendada.

Tallinna eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskavas on kavandanud eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks tegevusmeetmeid, mis keskenduvad järgmistele prioriteetsetele suundadele:
 • Haridusasutuste juhtide ja õpetajate toetamine eestikeelsele õppele üleminekuks valmistumise ja ülemineku elluviimise ajal ning seaduses nõutava kvalifikatsiooni saavutamisel;
 • didaktiliste ja keeleliste koolituste pakkumine ja vahendamine, vastava õpikeskkonna loomine ja täiendava keelepraktika võimaldamine õpetajatele;
 • õigusselguse loomine riigi ja linna tasandil;
 • didaktilis-metoodiliste õppematerjalide ja -keskkondade kättesaadavuse tagamine õpetajatele ja õpilastele haridusasutustes;
 • keskse värbamistoe pakkumine haridusasutustele.

Eesti keele õpe

Alates 2018. aastast alustas Tallinna Haridusamet eesti keele õppe kursuste koordineerimisega, mille eesmärk oli tõsta Tallinna vene õppekeelega koolide õpetajate eesti keele oskuse taset.
2023. aastal pakub õpetajatele keeleõpet B1, B2 ja C1 tasemel A&E Keeltekool MTÜ, OÜ Keelepisik ja Lingua Estonica OÜ.

Eesti keele õppe kontaktisik Tiina Vainrauh[email protected]

Opiq, Lingvist ja Alpa Kids on kolm haridustehnoloogia platvormi, mis kasutavad digitaalseid vahendeid ja uuenduslikke lähenemisviise õppimise toetamiseks. Kõik kolm platvormi on loodud selleks, et aidata kasutajatel omandada uusi teadmisi või oskusi tõhusamalt ja huvitavamalt. Opiqu, Lingvist ja Alpa Kids aitavad õppijatel ja õpetajatel omandada või arendada oma eesti keele oskust. Lisaks on kõik kolm platvormi suunatud erinevatele sihtrühmadele, pakkudes seeläbi laia valikut õppimisvõimalusi.


Opiq on veebipõhine õppeplatvorm, mis pakub erinevaid digitaalseid õppematerjale ja harjutusi, mis on suunatud õpilastele ja õpetajatele. 

Lingvist on keeleõppe rakendus, mis kasutab tehisintellekti, et kohandada õppimist vastavalt kasutaja tasemele ja eesmärkidele, mis on suunatud täiskasvanutele.

Alpa Kids on haridusplatvorm, mis pakub õppemänge, interaktiivseid lugusid, loogikamänge ja muid hariduslikke tegevusi suunatud lastele vanuses 3-10 aastat, kes saavad mänguliselt tutvuda eesti keele ja kultuuriga, kuulates lugusid, laule ja dialooge.  
Kasulikku lugemist

Juhendmaterjal haridusasutustele ja lastevanematele eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks
Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine
Eesti keele tasemeeksamid
Täiendkoolitused


 
Tallinna Haridusameti eestikeelsele haridusele ülemineku logi
 
 • 12. detsember 2023Tallinna koolide ja lasteaedade juhtide ülemineku konverents
 1. Haridustöötajate konverentsi video
 2. Andrei Kante esitlus
 3. Mare Oja- Mitmekultuuriline klassiruum
 4. Anna Golubeva- Kuidas valmistada ette, kaasata ja toetada lapsevanemaid eestikeelsele õppele üleminekul
 5. Mariia Reiko- Eestikeelsele õppele üleminekuks ettevalmistavad õpiringid
 6. Aurika Meimre- Venekeelsete õpetajate keelerände pilootprojekt: pea ees tundmatusse vette sukeldumine
21. november 2023Tallinna eestikeelsele õppele ülemineku 2024. aasta eelarve pressikonverents
 1. Ettekanded
 2. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ettekande slaidid
 3. Küsimused-vastused
 • 19. oktoober 2023 – Tallinna eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava tutvustatakse Tallinna lasteaedade juhtidele.
 • 18. oktoober 2023 – Tallinna eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava tutvustatakse Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse eestseisusele.
 • 11. oktoober 2023Tallinna Linnavalitsus kinnitab Tallinna eestikeelsele haridusele ülemineku komisjoni poolt koostatud „Tallinna munitsipaalharidusasutuste eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava“.
   
 • 10. oktoober 2023 – Tallinna Haridusamet tutvustab eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava Tallinna Koolijuhtide Ühenduse eestseisusele.
   
 • 02. oktoober 2023 – Tallinna Haridusamet ja abilinnapea teine kohtumine Rajaleidja ja HTM-i esindajatega HEV õpilaste teemal. Eesmärgiks tuua õigusselgust vastutusalade ja rollide osas, mis puudutab HEV õpilaste eestikeelsele õppele üleminekut.
   
 • 02. oktoober 2023 – Algab keelerände pilootprojekt nii koolides kui ka lasteaedades, mis kestab 8 nädalat.
   
 • 02. oktoober 2023 – Algab keelerände pilootprojekt nii koolides kui ka lasteaedades, mis kestab 8 nädalat.
   
 • 26. september 2023 – Kohtumine keelerände pilootprojektis osalevate koolidega. Projekti tutvustus ja kokkulepete sõlmimine.
   
 • 15. september 2023 – Kohtumine keelerände pilootprojektis osalevate lasteaedadega. Projekti tutvustus ja kokkulepete sõlmimine.
   
 • 08. september 2023 – Kohtumine Tallinna vene õppekeelega koolide juhtidega Mustamäe Reaalgümnaasiumis, kus Haridusamet ja abilinnapea tutvustavad eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava ja küsivad sellele tagasisidet.
   
 • 06. september 2023 – Teine kohtumine HARNO esindajatega. Teemaks on õpetajate keeletasemetestide korraldamine, tagamaks, et kõik soovijad saaksid kindlasti eksami teha enne 1. septembrit 2024.
   
 • 28. august 2023 – Tallinna eestikeelsele õppele ülemineku komisjoni neljas kohtumine Tallinna Humanitaargümnaasiumis. Tegevuskava ülevaatamine, arutelu ja täiendused.
   
 • 10. august 2023 – Kohtumine Tallinna lasteaedade juhtidega Lasteaias Kelluke. Arutatakse Tallinna plaane eestikeelsele õppele üleminekul, tegevusi ning küsitakse tagasisidet.
 • 07. august 2023 – Kohtumine Rajaleidjaga. Kohtumise eesmärgiks arutada HEV õpilastega seotud teemasi, mis puudutavad eestikeelsele õppele üleminekut, tugispetsialiste ning HTM-i poolt asutustele aprillis saadetud juhiseid HEV õpilaste eri- ja tõhustatud toe osas.
   
 • 07. august 2023 – Haridusametis alustab tööd eestikeelsele õppele ülemineku kuraator.
   
 • 28. juuni 2023 – Tallinna eestikeelsele õppele ülemineku komisjoni kolmas  kohtumine Tallinna Kunstigümnaasiumis. Tutvustatakse HTM-ilt, Keeleametilt ja HARNO-lt saadud tagasisidet. Arutatakse tegevuskava tegevusi.
   
 • 26. juuni 2023 – Kohtumine Keeleametiga, kus arutatakse koostööd eestikeelsele õppele ülemineku võtmes.
   
 • 20. juuni 2023 – Kohtumine HARNO-ga, kus käsitletakse koostöövõimalusi eestikeelsele õppele ülemineku võtmes ning eelkõige haridustöötajatele mõeldud keeletaseme eksamite korraldust.
   
 • 07. juuni 2023 – Toimub kohtumine Tallinna linnapea, abilinnapea ja Haridusameti juhi ning haridusministri vahel. Kohtumisel osalevad ka Tallinna abilinnapea Andrei Kante, haridusameti juhataja Kaarel Rundu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dublažov.
   
 • 31. mai 2023 – Kohtumine Õiguskantsleri büroo esindajatega. Muuhulgas arutatakse ka PGS-ist tulenevaid kohustusi eestikeelsele õppele ülemineku valguses ja 1. klassi määramise temaatikat.
   
 • 31. mai 2023 – Moodustatakse Tallinna eestikeelsele haridusele ülemineku komisjon.
   
Meediakajastused

Tallinnas arutati eestikeelsele haridusele üleminekut. Haridusminister erandeid ei tee: „Teistmoodi me ikkagi seda ühtset Eesti kooli siin rajada ei saa.“
Kuidas läheb eestikeelsele õppele üleminek
"AK. Nädal": milliste muredega seisab enne keelepööret silmitsi Tallinn?
Õpetajate majas algavad eestikeelesele õppele üleminekut toetavad koolitused
Tallinn soovib eestikeelsele õppele üleminekul Lasnamäe Põhikoolis õppivatele erivajadustega lastele paindlikku lahendust
Haridusameti juht: Tallinn saab esimeste klasside eestikeelse õppega hakkama, neljandad on väljakutse
Muukeelsed õpetajad valmistuvad eesti keele C1 taseme eksamiks
Tallinn ja haridusidu ALPA Kids ühendasid eestikeelsel õppel jõud
Tallinna venekeelsed õpetajad praktiseerivad eesti keelt keelerändel
Keskerakond on Tallinnas eestikeelsele haridusele üleminekuga hädas ja mitusada õpetajat peab ilmselt ameti maha panema
Uuenduslikud õpiprogrammid keelekümbluses
ÜHTNE EESTI KOOL. Andrei Kante. Tallinna linna tegevuskava üleminekuks eestikeelsele õppele
Tallinn tahab uuel aastal tuua keelerände projekti 200 vene koolide õpetajat
Ukraina põgenikest õpetajad kurdavad reformi üle: eesti keelt pole võimalik nii ruttu nõutaval tasemel selgeks saada
Kõlvart ja Kante eestikeelsele õppele üleminekust
Tallinn on eestikeelsele õppele üleminekuks planeerinud 8,8 miljonit eurot
Reporteritund. Hariduslik keelepööre ja ühtne eesti kool
Vene koolide ja lastaedade valmisolek lülituda ümbereesti keelsele õppele
Teadlane: Eesti hariduslikust ebavõrdsusest kumab venekeelsete koolide nägu
Kallas ja Lukas: Tallinn üritab üleminekut eestikeelsele haridusele saboteerida
Tallinnas jääb umbes iga kolmas lasteaiaõpetaja keelenõuete täitmisel hätta
"AK. Nädal" uuris Tallinna näitel eestikeelsele haridusele üleminekut
Sander Andla: Mihhail Kõlvart jätkab võitlust eestikeelse hariduse vastu
Tallinn lahutab mõistetena "eestikeelse" ja "eesti keelele ülemineva kooli"
Tõnis Lukas: alles 2029. aastal võib mõelda erineva keelelise ettevalmistusega laste suunamisest ühisesse kooli
 JUHTKIRI | Kõlvart ja Kante, kutsuge parem „kümblema“
Ossinovski: segregeeritud koolisüsteem tuleb lõpetada
Andrei Kante: Tallinn ei saboteeri eestikeelsele õppele üleminekut
Kõlvart eestikeelsest haridusest: loosungitega olukorda ei paranda
Kallas: valitsus teab, et eestikeelsele õppele üleminek vajab lisaraha
Manuela Pihlap: eestikeelsele õppele üleminekul on sisu defitsiit
Tõnis Lukas: keelenõuete ajapikendus Narva koolijuhtidele võib anda vale signaali õpetajatele
Logopeedid: eestikeelsele õppele üleminekul ei tohiks kaduda venekeelse logopeedi teenus
Kristina Kallas venekeelsetest koolidest: „Minnakse üle eestikeelsele õppele. Kellelegi erandeid ei tehta ning kellelgi ei ole võimalik end välja vingerdada!“

Viimati muudetud 10.07.2024