Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Detailplaneeringud

Kontaktid - detailplaneeringute menetluslike küsimuste, sisuküsimuste ja projekteerimistingimustega seotud küsimustega tegelevate ametnike kontaktandmed.

Teenused - detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste menetluse korraldamine, katastriüksuste jagamise, liitmise, piiride muutmise kooskõlastamine.

Juhendmaterjalid - üldised planeerimisse puutuvad infomaterjalid ja täpsemad  juhendmaterjalid Tallinnas detailplaneeringute koostamiseks.

Planeeringute register -avalik veebirakendus projekteerimistingimuste, ehitusmääruste, ehitusprojektide, detail-, üld-, ja teemaplaneeringute menetlemiseks ning nimetatud menetlustega seotud teabe esitamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teated - infosüsteem detailplaneeringute menetluse teadete otsimiseks.

Detailplaneeringu koostamise kohustus

Planeerimisseaduse § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades ehitusloakohustusliku:

1) hoone püstitamiseks;
2) olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
3) olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
4) olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;

2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. § 26 lg 2 kohaselt annab pädev asutus  projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:

1) püstitamiseks või rajamiseks;
2) laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt või detailplaneeringu olemasolu korral  pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste statistika 2019 aastal kokku

Viimati muudetud 23.11.2021