Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kasutusloa või -teatise lisadokumendid

Kasutusloa või -teatise lisadokumendid

Kasutusloa taotlemine käib ehitisregistri kaudu. Veebilehel on välja toodud võimalik nimekiri dokumentidest, mis on vaja taotlusele lisada. Esitada tuleb asjakohased dokumendid ehk kui gaasi hoones ei ole, siis gaasidokumente ei esitata.
 

Üksikelamu

Siit leiad, millised võimalikud dokumendid tuleks üksikelamu kasutusloa taotlemisel esitada. 

Ehitusdokumentide loetelu
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud);
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt "Nõuded ehitusprojektile")
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.07.2015, siis ei ole päevikud, kaetud tööde aktid ja koosoleku protokollid nõutavad (sel juhul tuleb vastavasisuline kinnitus lisada ehitise ülevaatuse aktile); 
 • fotod kõikidest fassaadidest; 
 • kasutus- ja hooldusjuhendid
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud; 
 • ehitise mahamärkimise akt;
 • ehitusjärgne mõõdistus, mis peab olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/);
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vt ka https://www.tallinn.ee/et/keskkond/ehitusjaatmete-taaskasutamine);
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldusKasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot, mitteelamu puhul 60 eurot. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid
Auditid, seadistused, protokollid
 • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • ventilatsiooni mõõdistusprotokoll
 • mürataseme mõõdistusprotokoll;
 • küttesüsteemi katseprotokoll;
 •   vee- ja kanalisatsiooni survestamise protokollid

Korterelamu ja mitteelamu 

Mitteelamu alla kuulub näiteks büroohoone või korteritega büroohoone, laohoone. 

Ehitusdokumentide loetelu
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud;
 • ehitusprojekti ekspertiis, kui ehitusseadustiku § 14 ja määruse nr 62 ( „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“) kohaselt oli kohustus enne ehitamise alustamist teha ehitamise aluseks olnud ehitusprojektile ekspertiis;
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt "Nõuded ehitusprojektile")
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud vastutavate isikute poolt;
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud; 
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud; 
 • ehitise mahamärkimise akt, mis peab olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;
 • ehitusjärgne kontrollmõõdistus, mis peab olema esitatud PDF vormingus ning olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi;
 • fotod; kõikidest fassaadidest;
 • vajalikud hooldusjuhendid;
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/);
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vt ka https://www.tallinn.ee/et/keskkond/ehitusjaatmete-taaskasutamine);
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldusKasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot, mitteelamu puhul 60 eurot. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid
 • Sõltuvalt objektist võib olla vaja täiendavate ehitusdokumentide esitamine.
Auditid, seadistused, protokollid
 • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • ventilatsiooni mõõteprotokoll;
 • mürataseme mõõdistusprotokoll;
 • valgustuse mõõteprotokoll;
 • küttesüsteemi katseprotokoll;
 • vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid;
 • lifti audit;
 • vajadusel lisaks mõõdistusi, protokolle jne

Tehnovõrgud 

Tehnovõrk ja -rajatis on kütte-, veevarustuse- või kanalisatsioonitorustik, elektroonilise side või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldise või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis. 

Ehitusdokumentide loetelu
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon (töö-või põhiprojekt, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud;
 • muudatusprojekt, tuleb esitada (võrguvaldaja poolt kooskõlastatuna) juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt "Nõuded ehitusprojektile" määruse § 12 -  https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007);
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud vastutavate isikute poolt;
 • tehnovõrkude teostusjoonised, esitatud PDF vormingus, olema geodeedi poolt allkirjastatud ning tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi (vajadusel lisada katendite teostusjoonis);
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vt ka https://www.tallinn.ee/et/keskkond/ehitusjaatmete-taaskasutamine);
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldus. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid
Auditid, seadistused, protokollid
 • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
 • soojustorustiku katseprotokoll;
 • vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid;
 •  vajadusel lisaks mõõdistusi, protokolle jne

Dokumentide üles laadimine ehitisregistrisse 

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid esitada vastavalt ehitisregistri juhenditele.

 • Kõik ehitamise aluseks olevad ehitusprojektid tuleb sisestada plokki „Ehitusprojekt“.
 • Plokki „Taotluse lisadokumendid“ tuleb sisestada ehitamist kajastavad dokumendid.
Kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendi leiad ehitisregistrist. (Vaata juhistest peatükki "Taotlustele ja teatistele kaardiandmete ja dokumentide lisamine" ning "kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendit".)

Vaata ka nõudeid ehitusdokumntidele

Viimati muudetud 23.05.2023