Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kasutusluba korterelamu ja mitteelamu ümberehitamisel

 • Korterelamu ja mitteelamu ümberehitamiseks, mis on suurema kui 20 m2 ehitusealuse pinnaga, tuleb esitada kasutusteatis või kasutusloa taotlus. Vaata täpsemalt tabelist, kas vajad luba või teatist. 
 • Sõltuvalt sellest, millist osa hoonest on ümber ehitatud, tuleb teatise või taotluse juurde üles laadida erinevad projektid ja dokumendid.

Vaata loetelu võimalikest dokumentidest: 

Ehitusprojektid
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud dokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud.
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt Nõuded ehitusprojektile)
Ehitusdokumendid
 • ehitusprojekti ekspertiis, kui ehitusseadustiku § 14 ja määruse nr 62 ( „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“) kohaselt oli kohustus enne ehitamise alustamist teha ehitamise aluseks olnud ehitusprojektile ekspertiis; 
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt; 
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt; 
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud vastutavate isikute poolt; 
 • auditid, seadistused, protokollid: 
 1. elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
 2. gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
 3. ventilatsiooni mõõteprotokoll; 
 4. mürataseme mõõdistusprotokoll; 
 5. valgustuse mõõteprotokoll; 
 6. küttesüsteemi katseprotokoll; 
 7. vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid; 
 8. lifti audit; 
 9. vajadusel lisaks mõõdistusi, protokolle jne 
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;  
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;  
 • fotod; kõikidest fassaadidest; 
 • vajalikud hooldusjuhendid; 
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel); 
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vt ka https://www.tallinn.ee/et/keskkond/ehitusjaatmete-taaskasutamine); 
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid

Dokumentide üles laadimine ehitisregistrisse
Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid esitada vastavalt ehitisregistri juhenditele.  Kõik ehitamise aluseks olevad ehitusprojektid tuleb sisestada plokki „Ehitusprojekt“. Plokki „Taotluse lisadokumendid“ tuleb sisestada ehitamist kajastavad dokumendid. 

Mis on ümberehitamine?

Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete vastu. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus: 

 • muudetakse hoone piirdekonstruktsioone; 
 • muudetakse ja asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone; 
 • paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet; 
 • muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat tehnoloogiat; 
 • viiakse ehitis kooskõlla kasutusotstarbele vastavate nõuetega;
 • taastatakse osaliselt või täielikult hävinud ehitis. 

Viimati muudetud 21.06.2023