Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kasutusteatis üksikelamu ümberehitamisel

Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ümberehitamiseks, mille ehitusalune pind on suurem kui 20 m2, tuleb esitada ehitisregistri kaudu kasutusteatis. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. 

Sõltuvalt sellest, millist osa hoonest on ümber ehitatud, tuleb teatise juurde üles laadida järgmised projektid ja dokumendid: 
Ehitusprojektid
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud dokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud.
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt Nõuded ehitusprojektile)

 

Ehitusdokumendid
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt; 
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;  
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud vastutavate isikute poolt;  
Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.07.2015, siis ei ole päevikud, kaetud tööde aktid ja koosolekute protokollid nõutavad. 
 • auditid, seadistused, protokollid: 
 1. elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
 2. gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
 3. ventilatsiooni mõõteprotokoll; 
 4. mürataseme mõõdistusprotokoll; 
 5. küttesüsteemi katseprotokoll; 
 6. vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid; 
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;   
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;   
 • fotod; kõikidest fassaadidest; 
 • kasutus- ja hooldusjuhendid; 
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel);
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon.

Oluline on esitada dokumendid seaduses nõutud kujul. Vaata ka ehitamise dokumenteerimise juhiseid

Dokumentide üles laadimine ehitisregistrisse 

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid esitada vastavalt ehitisregistri juhenditele.

 • Kõik ehitamise aluseks olevad ehitusprojektid tuleb sisestada plokki „Ehitusprojekt“.
 • Plokki „Taotluse lisadokumendid“ tuleb sisestada ehitamist kajastavad dokumendid.
Kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendi leiad ehitisregistrist. (Vaata juhistest peatükki "Taotlustele ja teatistele kaardiandmete ja dokumentide lisamine" ning "kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendit".)

Viimati muudetud 21.06.2023