Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korterelamu ja mitteelamu laiendamine (kasutusluba)

Sõltuvalt hoone ehitisealusest pinnast ja sellest kas hoonet on laiendatud kuni 33% olemasolevast mahust või laiendatud üle 33% olemasolevast mahust, tuleb esitada kas kasutusteatis või kasutusloa taotlus. Täpsemalt, kumb esitada tuleb on välja toodud tabelist ehitusseadustiku lisas 2.


Teatise või taotluse juurde tuleb üles laadida erinevad projektid ja dokumendid: 

Ehitusprojektid
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud dokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud.
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt Nõuded ehitusprojektile)
Ehitusdokumendid
 • ehitusprojekti ekspertiis, kui ehitusseadustiku § 14 ja määruse nr 62 ( „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“) kohaselt oli kohustus enne ehitamise alustamist teha ehitamise aluseks olnud ehitusprojektile ekspertiis; 
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt; 
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt; 
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud vastutavate isikute poolt; 
 • auditid, seadistused, protokollid: 
 1. elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
 2. gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
 3. ventilatsiooni mõõteprotokoll;  mürataseme mõõdistusprotokoll; 
 4. valgustuse mõõteprotokoll; 
 5. küttesüsteemi katseprotokoll; 
 6. vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid; 
 7. lifti audit; 
vajadusel lisaks mõõdistusi, protokolle jne 
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;  
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;
 • ehitusjärgne kontrollmõõdistus, mis peab olema esitatud PDF vormingus ning olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi;   
 • fotod; kõikidest fassaadidest; 
 • vajalikud hooldusjuhendid; 
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel); 
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vaata täpsemalt ehitusjäätmete veebilehelt.) 
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid
Vaata ka nõudeid ehitusdokumentidele


Dokumentide üles laadimine ehitisregistrisse 

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid esitada vastavalt ehitisregistri juhenditele.

 • Kõik ehitamise aluseks olevad ehitusprojektid tuleb sisestada plokki „Ehitusprojekt“.
 • Plokki „Taotluse lisadokumendid“ tuleb sisestada ehitamist kajastavad dokumendid.
Kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendi leiad ehitisregistrist. (Vaata juhistest peatükki "Taotlustele ja teatistele kaardiandmete ja dokumentide lisamine" ning "kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendit".)

Viimati muudetud 29.06.2023