Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kütte- ja tehnoseadmed ajaloolistes hoonetes

Kütte- ja tehnoseadmed ajaloolistes hoonetes

 

Funktsionalistlik elamu.

Ajaloolistele hoonetele ei ole tänapäevased tehnoseadmed omased ning tihti risustavad arhitektuurselt väärtusliku hoone välislahendust. Tehnoseadmete kavandamisel tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuhu ja milliseid seadmeid võib paigaldada. 

Hoone tehnosüsteemi muutmine, konstruktsioonide ja välisilme muutmine (sh täiendavate väljaviikude tegemine) on hoone ümberehitamine.  Tulenevalt ehitusseadustikust, on vaja läbi ehitusregistri esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt.

Soovitused ahjude korrastamiseks Kredexi toetusmeetme raames


 

Gaasi- ja ventilatsiooniseadmed 

Üldjuhul kehtib põhimõte, et hoonete fassaadidele ei ole lubatud paigaldada kütte- ja ventilatsiooniseadmeid, päikesepaneele, paraboolantenne (nn satelliiditaldrikuid), gaasikütte- jms seadmeid ja torusid. 

Fassaadil ja katusel paiknevatele gaasitorudele, mida ei ole võimalik eemaldada või ümber paigaldada, tuleb kavandada arhitektuurselt sobivad, õhuliikumist mittetakistavad varjestavad katted ja välisviimistlus.  


Välisseinte ventilatsiooniavad kavandada sümmeetrilise paigutusega; avade väliskatted tasapinnalised, väikesemõõtmelised, neljakandilised metallist  ventilatsioonirestid, värvitud seinapinnaga sama tooni. Erilist tähelepanu vajavad suuremad, soojustagastustussüsteemiga kaasnevad väljaviigud. 

Soojuspumbad

Tihti soovitakse vana hoone küttesüsteemi toetada õhk-õhk või õhk-vesi soojuspumbaga, kuna erinevalt teistest meetmetest on see üks soodsamaid ja paigaldamise mõttes ka lihtsamaid lahendusi. Kui soovitakse muuta hoone tehnosüsteemi ja lisada soojuspump, tuleks alustada vastava ehitusprojekti koostamisest, mis kooskõlastatakse läbi ehitusregistri kohaliku omavalitsuse poolt.

Soojuspumba paigaldamisel tuleb arvesse võtta järgmisi soovitusi:
  • Välisosa paigaldamisel tuleb valida võimalikult tänavalt vähevaadeldav või varjatud asukoht. Esifassaadide ette ja peale soojuspumba seadmeid kavandada ei tohi. Kui hoone on igast küljest vaadeldav, tuleks soojuspumba välisosa paigutada hoonest eemale.
  • Soojuspumba välisosa tuleb paigaldada maapinnale, eraldiseisvale metallraamile. Seda põhjusel, et fassaadile paigaldatud seadmest tilkuv kondensaatvesi võib hakata fassaadi ja hiljem ka konstruktsiooni kahjustama (nt niisuks- ja külmakahjustused). Samuti mõjub pidev vibratsioon konstruktsioonidele halvasti (nt puistesoojustuse vajumine, praod krohvis jt) ning võib tõsta mürataset. Ka maapealse raami puhul tuleb jälgida, et kondensaatvesi oleks juhitud hoonest eemale.
  • Soojuspumba sise- ja välisosa ühendav torustik tuleb viia võimalikult varjatult, üldjuhul läbi sokli või välisosa tagant. Ühendustorustik tuleks paigaldada võimalikult suures ulatuses siseruumidesse, et see jääks fassaadil võimalikult vähe nähtavaks ning soojakadu torustiku kaudu oleks minimaalne.
  • Soojuspumba välisosa tuleb varjestada puidust ribilise (et õhk käiks läbi) varjestuskastiga, mis on hoonega sobivat värvitooni. Varjestamine on eriti oluline kohtades, kus pumba välisosa jääb vaadeldavaks. Varjestuse puhul tuleb vältida nn mesipuude tekitamist ehk kavandada varjestus maani. Varjestus kaitseb seadet ka sademete, tuule, puulehtede eest ning vähendab välisseadme mürataset. Varjestamine pole vajalik, kui seade jääb paigalduskohas nagunii varjatuks, näiteks õhulises kuuris, trepi all või rõdupiirde taga.
  • Kui hoonel on mitu välisseadet, on soovitus kavandada ühine varjestuslahendus.
  • Kortermajade puhul eeldatakse terviklikku küttelahendust. Kui ajaloolises ja väärtuslikus korterelamus on tsentraalne küte, ei ole individuaalsed soojuspumbad üldjuhul aktsepteeritavad. Kortermajas on soojuspumba paigaldamiseks vajalik kõigi kaasomanike/ühistu nõusolek.
  • Soojuspumba paigaldamisel tuleb arvestada naaberõigustega, kinnistul kehtivate ehitutingimustega ja müra nõuetega, mida hindab vastava pädevusega projekteerija/arhitekt.
  • Hoonele tehnoseadmete - soojuspumba valikul ja paigutamisel tuleb arvestada naaberelamute paiknemisega ning et tehnoseadmete müra ei ületaks kinnistu piiril keskkonnaministri 16.12.2016. a määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisas 1 kehtestatud normtasemeid. 
  • Konditsioneeride ja soojuspumpade paigaldamine on hoone tehnosüsteemide muutmine. Ilma ehitusprojektita paigaldatud soojuspumbad tuleb seadustada ja viia vastavusse kehtivate nõuetega.
  • Paigaldamise ja ehitusprojekti nõuete kohta leiab lisainfot Eesti Soojuspumba Liidu kodulehelt

Päikespaneelid

Päikesepaneelide puhul on tegemist katusemaastikku oluliselt mõjutava tehnoseadmega. Paneelide paigaldamise lubamine ja tingimused otsustatakse iga objekti puhul eraldi, võttes arvesse hoone väärtust ja asukohta, katuse arhitektuurset lahendust ja katusekatte materjali, vaadeldavust tänavalt ja sisehoovidest, ilmakaari, kõrghaljastust, paneelide mahtu ja lahendust.

Päikesepaneelid on üldjuhul lubatud paigutada katuse vähem vaadeldavale ja hoovipoolsele küljele. Tänavapoolsele katusele tuleks paneelid kavandada selliselt, et paneelid ei eristu katusepinnast välisilmelt, st päikesepaneelid on paigaldatud tumedas toonis pleki paanide vahele või on integreeritud katusekattematerjali. Eraldiseisvad paneelid tuleks paigaldada katusekaldega sama nurga alla, lamekatuste puhul parapeti taha.

Tehnoseadmed_soojuspumba_varjestus.JPEG

 

Tehnoseadmed_yhise_varjestuse_all.JPG

 

 

Tehnoseadmed_korstnaplekid_gaasitorude_varjamiseks_sobituv_vent-rest..JPG

 Joonis: Funktsionalistlik elamu. Allikas: Kultuuriväärtuste Amet.

Viimati muudetud 11.04.2024