Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Mitteeluhoone püstitamine

Mitteeluhoone püstitamine

Siit leiad mitteeluhoone (tootmis-, majutus-, ühiskondlik vms hoone) püstitamiseks vajaliku loa taotlemise juhendi.  


KAS JA MILLISE LOA MA PEAN TAOTLEMA?

Mitteeluhoone püstitamiseks on vajalik taotleda ehitusluba või esitada ehitusteatis.

Ehitusloakohustuslik on mitteelamu
 • ehitisealuse pinnaga 0-60 m2 ja üle 5m kõrge;
 • ehitisealuse pinnaga üle 60 m2.
Ehitusloakohustusliku mitteelamu püstitamiseks tuleb esitada ehitusloa taotlus  ja ehitusprojekt.

Ehitusteatise esitamine on kohustuslik 
 • 0-60 m2 ja kuni 5m kõrge mitteelamu püstitamiseks.
 • Kui hoone on ehitisealuse pinnaga 20-60 mja kuni 5m kõrge, tuleb ehitusteatisele lisada ehitusprojekt.
Ehitusloa taotlus ja ehitusteatis ning lisatud dokumendid tuleb esitada ehitisregistri veebilehe kaudu digitaalselt. Dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga või Eesti.ee kaudu.


KAS JA MILLISEL JUHUL ON VAJALIK  DETAILPLANEERING VÕI PROJEKTEERIMISTINGIMUSED?

Ehitusloakohustusliku mitteelamu püstitamiseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu (planeerimisseadus § 125 lg 1 p 1 ja p 2).
See tähendab, et kui mitteelamu püstitamiseks on vajalik taotleda ehitusluba, peab esmalt veenduma, et ehitusprojekti koostamise alusena on olemas kehtiv detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamine ei ole nõutav ajutise ehitise püstitamiseks (planeerimisseadus  125 lg 4).
Ajutine ehitis on lühemaks kui viieaastaseks kasutamiseks mõeldud ehitis, mis lammutatakse selle ajavahemiku möödumisel.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 kohaselt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühte hoonet kui
 1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
 2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku mitteelamu ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus  (ehitusseadustik § 26 lg 1 ja lg 2 p 1).

Detailplaneeringu koostamise ja projekteerimistingimuste taotlemise kohta leiad informatsiooni siit

Ehitusteatise esitamise kohustusega mitteelamu püstitamise puhul ei ole detailplaneering ega projekteerimistingimused vajalikud.


NÕUDED EHITUSPROJEKTILE

Ehitusprojekti koostamisel tuleb muu hulgas lähtuda planeeringutest ja projekteerimistingimustest, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“, Eesti standardist EVS 932:2017 “Ehitusprojekt“ ja EVS 843:2016 „Linnatänavad“ ning siseministri 30.03.2017 määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

Teostada projekteeritavast alast 10 meetri raadiuses Tallinna Linnavalitsuse 10.06.2020 määruse nr 15 „Haljastuse inventeerimise kord” kohane haljastuse inventeerimine, mis on kohustuslik läbi viia ehitusprojektide menetlemisel aladel, millel kasvavad puit- ja rohttaimed.

Mitteelamu püstitamisel tuleb lahendada olenevalt hoonest ka asjakohased tehnovõrgud ja tehnosüsteemid  (nt. vesi, sadevesi, kanalisatsioon, side, gaas, kaugkütte- ja jahutus, elekter, ventilatsioon), parkimine ja juurdepääsud (teed). Teede ja tehnovõrkude püstitamise ehitusprojekti koostamiseks leiad informatsiooni siit. 

Ehitusprojekt peab olema allkirjastatud koostaja ja vastutava (pädeva) isiku poolt vastavalt majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määruse nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 7.

Projekteerijate kohta saab otsida infot majandustegevuse registrist ja kutseregistrist.
Ehitusseadustiku § 25 lg 1 p 2 kohaselt peab ettevõtja, kes tegutseb tegevusalal „ehitusloakohustusliku ehitise projekteerimine“, esitama majandustegevuse registrisse majandustegevuse teate.


MITTELAMU TEHNILISED ANDMED

Tehniliste andmete esitamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusest nr 57 Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused . Ehitusprojekti seletuskirjas  ja ehitusprojekti joonistel tuleb kajastada eelkõige neid andmeid, mis lisatakse ehitusloa taotlusele või ehitusteatisele.
Mitteelamu püstitamisel on hoone osas vajalikud eelkõige järgmised tehnilised andmed:
 • ehitisealune pind; maapealse osa alune pind
 • kõrgus, absoluutne kõrgus
Palume lisada ühele joonisele (vaatele, lõikele) keskmine ümbritsev maapind (olemasolev maapind) ja hoone kõrgus olemasolevast keskmisest maapinnast. Alates 01.01.2018 kehtib Eestis EH2000 kõrgussüsteem.
 • maapealse osa korruste arv; maa-aluse osa korruste arv; 
 • maht; maapealse osa maht;
 • suletud netopind
 • mitteeluruumide pind
 • üldkasutatav pind
 • tehnopind
Tehniliste andmete esitamisel lähtu valemist, kus suletud netopind = mitteeluruumide pind + eluruumide pind + tehnopind + üldkasutatav pind.

Mitteeluruumide kasutamise otstarbe määramisel lähtu palun Majandus- ja tarituministri 02.06.2015 määrusest nr 51  Ehitise kasutamise otstarvete loetelu määrus  ja loetelu.

Mitteeluhoone ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 250 EUR (riigilõivuseaduse § 331¹). Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus palume lisada ehitisregistris taotluse andmetesse. Ehitusteatise läbivaatamise eest ei pea riigilõivu tasuma.


LEVINUMAD VEAD, MIDA PALUME VÄLTIDA

 • Hoone korrused on kas maapealsed (1., 2., 3. jne) või maa-alused (-1., -2., -3. jne). Ehitusprojektis mitte kasutada mõisteid “0 korrus”, “katusekorrus”, “soklikorrus”, “keldrikorrus”, “põhikorrus”, “garaažikorrus”, “poolkorrus”, „pööningukorrus“ jne.
 • Ehitisregistri menetluskeskkonda üles laetud failid, sh ehitusprojekti failid, on avalikult kättesaadavad dokumendid.  Palume kontrollida, et registrisse laaditavatesse failidesse ei ole lisatud tellijate, omanike  delikaatseid isikuandmeid (isikukood, telefoninumber, e-posti aadress vm), kuna need andmed  ei peaks minema avalikku registrisse.
 • Ehitusprojekt esitada ühes staadiumis. Ehitusprojekti staadiumid on eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt. Määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile § 5.

Viimati muudetud 29.01.2024