Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Muudatusprojektid ja eskiisid

Ehitusprojekti muudatus

  • Kui ehitamise käigus tekib vajadus ehitusprojekti muuta, siis tuleb koostada ehitusprojekti muudatus vastavalt määruse „Nõuded ehitusprojektile“ §-le 12.
  • Ehitusprojekti on võimalik muuta juhul, kui ehitusloale kantud ehitise tehnilised andmed muutuvad maksimaalselt 10–15%.

Ehitusprojekti muudatus peab sisaldama:

Ehitusprojekti muudatus peab sisaldama:
  • tiitellehte
  • lühikest seletuskirja, milles on kirjeldatud, mis ehitusloa (number ja väljaandmise kuupäev) aluseks olnud ehitusprojekti (ehitusprojekti koostaja, nimi ja töö number) muudetakse ja mida on muudetud
  • muudetud jooniseid (esitatakse kehtivate jooniste loetelu), millel on muudatused selgelt tähistatud (nt erineva värvitooni või sümboliga)
Ehitusprojekti muudatus tuleb allkirjastada ehitusprojekti märgitud koostajatel. Kui ehitusprojekti muudatuse koostaja ei ole sama, kes koostas esialgse ehitusprojekti, siis peab muudatuse saatma esialgse ehitusprojekti koostajale arvamuse avaldamiseks. Arvamus tuleb lisada ehitusprojekti muudatuse juurde.

Ehitusprojekti muudatuse dokumendid ja koostööd tõendavad dokumendid, sealhulgas kooskõlastused, arvamused ja nõusolekud, lisab taotleja ehitusdokumentidele kasutusteatise esitamisel või kasutusloa taotlemisel. 

Täpsed nõuded leiad määrusest „Nõuded ehitusprojektile“ § 12.
 

Eskiis

Linnaplaneerimise amet menetleb eskiisi juhul, kui:
  • nõue esitada eskiis enne ehitusprojekti menetlust tuleneb detailplaneeringust või projekteerimistingimustest, või
  • isik taotleb eskiisi menetlemist
Eskiisi läbivaatamisel hindab linnaplaneerimise amet ehitise põhimõttelist:
 1) arhitektuurset ja linnaruumilist sobivust
 2) vastavust kehtivatele planeeringutele ja projekteerimistingimustele
 3) vastavust avalikele huvidele ja väärtustele
Eskiis vaadatakse läbi, tagastatakse või kiidetakse heaks 30 päeva jooksul selle esitamisest. Linnaplaneerimise ametil on õigus vajaduse korral tähtaega pikendada.
 

Kuhu muudatusprojekt või eskiis esitada? 

Muudatusprojekt või eskiis saada digiallkirjastatult aadressile helga.michelson@tallinnlv.ee.
Linnaplaneerimise ameti kooskõlastuse saamiseks võetakse ehitusprojekti muudatus menetlusse vaid taotleja põhjendatud taotluse või linnaplaneerimise ameti vastava nõude alusel.
Lisainfot saad Tallinna Linnakantselei teenindusbüroost (Vabaduse väljak 7, infosaali laud nr 5) või telefonilt 640 4459.
 

Viimati muudetud 28.02.2023