Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õhksoojuspumba paigaldamine

Tehnosüsteem (nt õhksoojuspumpade agregaadid, gaasiseadmete turbotorud, ventilatsiooniseadmete torud/agregaadid jmt) on ehitise toimimiseks, kasutamiseks või ohutuse tagamiseks vajalike seadmete, paigaldiste või kommunikatsioonide kogum koos vajalike konstruktsioonielementidega.

Ehitamisel, mille käigus paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet, on üldjuhul nõutav ehitusteatis ja ehitusprojekt. Tehnosüsteemi paigaldamisel, muutmisel või lammutamisel tuleb koostada nõuetekohane ehitusprojekt ja esitada see koos ehitusteatisega ehitisregistri kaudu menetlemiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile. 

Lisaks tuleb tehnosüsteemide kavandamisel, ehitusprojekti koostamisel ja ehitustööde teostamisel arvestada ehitise asukohaga seonduvate kitsendustega ja planeeringutega, sh asjakohasel juhul kultuurimälestistele ja/või miljööväärtuslikele ehitistele kehtestatud nõuetega. Tutvu miljööalal või muinsuskaitsevööndis tehnosüsteemide paigaldamise nõuetega.  

Viimati muudetud 25.01.2023