Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Omanikujärelvalve

Omanikujärelvalve

Omanikujärelevalve kohustab omanikku tagama, et ehitis vastab projektile ja töid teostatakse lähtuvalt kehtivatest õigusnormidest. Ehitusseadustik sätestab, et omanik peab tegema järelevalvet kõigi hoonete ja teede ehitamisel, mille jaoks on vaja taotleda ehitusluba, ning puurkaevu või -augu rajamisel. 

 • Omanikujärelevalvet tehakse vähemalt ehitise kasutusteatise esitamiseni või kasutusloa saamiseni vähemalt õigusaktides sätestatud mahus.
 • Mitme omanikujärelevalve tegija kaasamisel peab omanik kirjalikult määrama igaühe järelevalve valdkonna ja ulatuse ning teavitama sellest ehitise ehitajat.
 • Omanikujärelevalvet tegev ettevõtja peab omanikule ja ehitajale edastama selle konkreetse ehitise või objekti omanikujärelevalve tegemise eest vastutava pädeva isiku andmed. 

Omanikujärelevalve tegija kohustused

Omanikujärelevalve tegija on kohustatud ülesannete täitmisel kontrollima: 
 

 • enne ehitamise alustamist ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti vastavust ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile või ehitusteatisega koos esitatud ehitusprojektile, kui ehitusteatisega koos tuli ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt; 
 • ehitusprojekti nõuetele vastavust, mille käigus tehakse kindlaks ehitusprojekti terviklikkus ning kas ehitusprojekti järgi on võimalik ehitise nõuetekohasust hinnata ja ehitist ehitada; 
 • kas omanik on esitanud pädevale asutusele ehitamise alustamise teatise; 
 • ehitamise ajal ehitamise nõuetele vastavust; 
 • ehitatava ehitise või selle osa ehitusprojektile ning ehitaja ja omaniku vahelises lepingus kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile vastavust, sealhulgas hoolikalt kontrollima veatundlikku ehitise osa, mille ebaõige teostus võib põhjustada ohtu, suurendada energiatarvet, muuta oluliselt akustikat või vähendada ehitise eluiga; 
 • ehitisse püsivalt paigaldatava ehitustoote ja -materjali ning seadme dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel ehitustoote ja -materjali ning seadme nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust. Juhul kui ehitusprojektis on tooted või seadmed konkreetselt määramata või puuduvad neile nõuded, nõuab omanikujärelevalve tegija ehitajalt kasutuskohasuse nõuetele vastavuse tõendamist ja ehitusprojekti koostajaga kooskõlastamist; 
 • ehitusdokumentide nõuetekohast ja õigeaegset koostamist ja nõuda nende esitamist, täiendamist või parandamist; 
 • ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu, ümbruskonna ohutust, sealhulgas ohutust kolmandatele isikutele; 
 • ehitamise, ehitise ning selle asukoha maaüksuse keskkonnaohutust; 
 • kaetava töö vastavust ehitusprojektile ja kaetava töö kohta koostatud dokumentatsiooni nõuetekohasust; 
 • ettekirjutuse täitmist; 
 • ehitise geodeetilise mahamärkimise akti olemasolu; 
 • ehitamise kvaliteeti ja vastavust ehituslepingule. 
Vaata ka:  Omanikujärelevalve tegemise kord

Viimati muudetud 20.06.2023