Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Päikesepaneelid linnaruumis

Päikesepaneelid linnaruumis

Tihti küsitakse, kas päikesepaneelid sobivad linna. Vastus on lühidalt järgmine: jah, sobivad.

Päikesepaneelide kasutamine on linnades igati tervitatav ja vajalik. Iga paigaldatud päikesepaneel vähendab fossiilkütuste põletamise vajadust, toob energia tootmise tarbimisele lähemale ja vähendab jaotusvõrgu koormust.

Linn ei ole aga lage põld, kus paneelid on kogu päeva lauspäikese käes. Tiheasustusalal varjavad päikest näiteks naaberhooned ja kõrghaljastus. Seetõttu tuleb hoolikalt kaaluda rajatava päiksepargi asukohta, sest iga väiksemgi vari paneeli serval vähendab paneeli tootlikkust mitu korda. Seetõttu ei maksa linnas oodata päikesepaneelidelt sarnast majanduslikku tasuvust kui maal.

Suurem osa linnas asuvatest eramajakruntidest ei sobi hästi päikesepargi rajamiseks just naaberhoonete ja kõrghaljastuse pärast. Päikesepaneelidele sobib kõige paremini eramu katuse lõunapoolne külg, mida ei varjuta kõrghaljastus.

Kõrgemate korrusmajade katus ja seinad on üldjuhul päikesevalgusele avatud ja haljastusest kõrgemal ning sinna paigaldatud päikesepaneelide tootlikkus on hea.

Tiheasustusalal on võimalik paneele integreerida nii hoonestusega kui ka paigaldada eraldi seisvana. Mõlema lahenduse puhul on oluline, et paneelid sobiksid visuaalselt linnaruumi.
 


Hoonetega integreeritud päikesepaneelid

Päikesejaama projekteerides peab kavandama linnaruumi ja hoonega esteetiliselt sobiva lahenduse. Selleks pakutakse tänapäeval loovaid ja maitsekaid lahendusi, mis sobivad eri hoonete arhitektuuriga ja on taskukohased. Läbi on aeg, mil päikesepaneelid mõjusid kui tehnilised võõrkehad.

Et eri lahenduste sobivust ja sobimatust paremini mõista, on allpool mõni positiivne ja negatiivne näide.

Linnaruumi sobivad lahendused:

PILT linnaruumi sobiv päikesepaneeli lahendus

PILT linnaruumi sobiv päikesepaneeli lahendus

PILT linnaruumi sobiv päikesepaneeli lahendus

PILT linnaruumi sobiv päikesepaneeli lahendus

Akadeemia tee 5a Foto Sirkel ja Mall veebileht
Foto: Sirkel ja Mall / sma.ee
Päikesepaneel. Foto: acmmetal.ee
Foto: ACM Metal / acmmetal.ee

Linnaruumi sobimatud lahendused:

PILT linnaruumi sobimatu päikesepaneeli lahendus

PILT linnaruumi sobimatu päikesepaneeli lahendus

PILT linnaruumi sobimatu päikesepaneeli lahendus

 
Eraldi seisvad päikesepaneelid

Näide kinnistule mitte sobivast päikesepargist

Üldiselt ei ole tiheasustusala krundile soovitatav rajada maapinnal eraldi seisvat päikeseparki. Selleks on raske leida piisavalt päikeseküllast ja vaba ruumi, päikesepaneelid on näotud ja rikuvad esteetiliselt keskkonda ning võivad naabreid ebameeldiva peegeldusega häirida.

Päikesepaneelidele võib leida sobiva asukoha näiteks autovarjualuse või grillinurgaga ühendatult, kuid kohalik omavalitsus peab arhitekti loodud lahenduse sobilikkust iga kord analüüsima.

Juhime tähelepanu sellele, et kui hoonega integreeritud päikesepaneelid on hoone tehnosüsteemide osa, siis eraldi seisvad päikesepaneelid on ehitisregistris eraldiseisev elektritootmisrajatis.
 

Päikesepaneele on võimalik paigaldada ka muinsuskaitsealustele ja miljööväärtuslikus piirkonnas asuvatele hoonetele. Sel juhul aga kehtivad paneelide väljanägemisele ja paigaldusviisile ranged nõuded: paneelid ei tohi rikkuda hoonete välimust ega kahjustada väärtuslikke konstruktsioone. 

Päikesepaneelid tuleb paigutada katusega samasse tasapinda hoone arhitektuurse lahendusega sobivalt. Päikesepaneelid on üldjuhul lubatud paigutada katuse vähem vaadeldavale, hoovipoolsele küljele ning selliselt, et need ei eristu katusepinnast välisilmelt ning on katusega sama kaldenurga all või katusekattematerjali integreeritud.

Tööde kavandamise etapis on mõistlik pidada nõu muinsuskaitse- või miljööspetsialistiga, et selgitada välja, kas ja kuidas on paneele võimalik paigaldada.

Tänapäeval on turul hulk arhitektuurselt sobilikke päikesepaneelide lahendusi. Lisaks paljudele välismaistele on ka Eestis tootjaid, kelle valikus on miljööväärtuslikele aladele sobivaid integreeritud lahendusi.
 

Mida teha, et päikesepaneele paigaldada

ESITEKS

Tee kindlaks, kas päikesepaneelide paigaldamine on mõttekas. Väikegi vari (naabermaja nurk, puuoks jms) vähendab oluliselt päikesepaneelide tootlikkust. Paneelide müüjad võivad esitada erapooliku analüüsi ja näidata tootlikkuse helgemat poolt. Leia ekspert, kes hindab paneelide tasuvust konkreetselt sinu hoone seisukohast.

TEISEKS

Taotle kohalikult võrguvaldajalt ehk elektrijaotusettevõttelt tehnilised tingimused. Tiheasustusalal on ülejääva energia võrku müümine kasulik ja laialt praktiseeritav lahendus. Samuti võid elektri salvestada akupanka, et see pimedal ajal ise ära tarbida.

Esita jaotusvõrguga liitumise taotlus: elektrilevi.ee/vaiketootjale.

KOLMANDAKS

Vali projekteerija. Päikesepaneelide paigaldamiseks hoonele tuleb koostada ehitusprojekt ning mitteelamu puhul taotleda ehitusluba või elamu puhul esitada ehitisteatis.

Taotlus tuleb esitada ehitisregistris. Tutvu ehitusseadustiku lisaga 1.

Päikesepargi projekteerimiseks tiheasustusalal tuleb projekteerijal lahendada kolm küsimust:

  • paneelide esteetiline sobivus linnaruumi
  • paneelide aluse piisav konstruktiivne kandevõime, katuse mehaaniline vastupidavus, stabiilsus ja paneelide kinnitused (paneelide kinnituste sõlmed, kaablite kulgemine ja konstruktsioonist läbiviigud)
  • elektriprojekti osa

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri määrusest „Nõuded ehitusprojektile“.

Ehitusprojekti peab olema allkirjastanud koostaja ja vastutav (pädev) isik. Ehitusalal tegutsemiseks vajalike kvalifikatsiooninõuete kohta leiad täpsemat infot Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt.

Projekteerijate kohta saad otsida infot majandustegevuse registrist ja kutseregistrist.

NELJANDAKS

Pärast ehitusprojektikohaste tööde lõppemist tuleb esitada kasutusteatis või kasutusloa taotlus. Taotlus esita ehitisregistris. Tutvu ehitusseadustiku lisaga 2.
Pärast kasutusloa väljastamist on süsteem kasutamiseks valmis.

Ehitusloa taotluse ja kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv (riigilõivuseaduse §-d 331¹331). Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus tuleb lisada ehitisregistris taotluse andmetesse.

Ehitus- ja kasutusteatise läbivaatamise eest ei pea riigilõivu tasuma.

VIIENDAKS

Päikesepaneelide ühendamiseks elektrivõrku tuleb teha päikesesüsteemi elektriaudit ja kooskõlastada see kohaliku võrguvaldajaga. Pärast seda saad sõlmida enda valitud elektrimüüjaga lepingu, mille alusel hakatakse toodetud elektri eest tasu maksma.
 

Energiamärgise täiendamine 

Hoonega samale kinnistule paigaldatavaid päikesepaneele saab õigusaktide kohaselt arvesse võtta hoone energiamärgise arvutamisel. Tänu energia tootmisele muutub hoone energiamärgis positiivsemaks: võib juhtuda, et C-märgisest saab B-klass. Kuigi paberil on tulemus varasemast parem, tuleb meeles pidada, et maja ei muutu sellest soojapidavamaks ja talvel on küttekulud sama suured kui enne päikesepaneelide paigaldamist.
 

Räägime numbritest

Tüüpilise eramaja katusele mahub kuni 10 kW jagu päikesepaneele ning nii suur süsteem toodab aastas ligikaudu 8000 kWh elektrienergiat. Sellise süsteemi hind koos maksude ja teenustasudega on umbes 12 000 eurot. Investeeringu rahalise tasuvuse suurendamiseks on mõistlik võimalikult palju elektrit kohapeal ära kasutada, sest oma elektri pealt ei tule maksta võrgutasusid. Sõltuvalt majapidamiste elektritarbe erisustest ja elektri börsihinnast tasub päikesepaneelide paigaldamine üldiselt ära 8–15 aastaga. Oluline on see, et päikesepaneelidele antakse enamasti 25-aastane garantii, mis tähendab, et need võivad teenida oma hinna kahekordselt tagasi.

Tüüpilise kuue trepikojaga üheksakordse paneelmaja katusele mahub 50 kW jagu paneele. Kuna suur osa energiast kulub ära kohapeal, saab piirduda jaotusvõrku müümisel u 15 kW liitumisega.


Vt ka

Viimati muudetud 15.01.2024