Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Täiendav teave ehitus- ja kasutusteatise menetlemisest

Täiendav teave ehitus- ja kasutusteatise menetlemisest

Ehitusseadustiku (EhS) põhimõtete kohaselt ei peaks ehitus- ja kasutusteatise (edaspidi teatis) esitamisele üldjuhul järgnema haldusorganipoolset reageeringut. Vastavalt EhS § 36 lg 5 ja 48 lg 5 võetakse teatised täiendavasse kontrolli vaid vajadusel.

Arvestades õigusaktides ning üld- ja teemaplaneeringutes sätestatud nõudeid, sh. kohustust pöörata kõrgendatud tähelepanu ajalooliselt väljakujunenud ühtsete piirkondade kvalitatiivse taseme säilimisele ning lähtudes ehitustegevuse mõju ulatusest, on Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatiste täiendavasse kontrolli võtmiseks välja töötanud alljärgnevad põhimõtted:

 

  1. Ehitamisel muinsuskaitsealadel ja nende kaitsevööndites, kinnismälestistel ja nende kaitsevööndites, samuti väljaspool miljööväärtuslikku hoonestusala paiknevate arhitektuurselt väga väärtuslike ja väärtuslike hoonete ehitamisel, teostatakse teatise esitamisel alati täiendav kontroll;
  2. Ehitamisel miljööväärtuslikel hoonestusaladel teostatakse täiendav kontroll Lisa 1 miljöö  ja Lisa 2 miljöö kollasega märgitud ehitustegevuste korral;
  3. Ehitustegevustele, mis ei ole hõlmatud punktidega 1 ja 2, teostatakse täiendav kontroll Lisa 1 muu ja Lisa 2 muu kollasega märgitud ehitustegevuste korral;
  4. Ehitamisel kaitstaval loodusobjektil ja selle kaitsevööndis ning kaitsealuse liigi registreeritud kasvukohas või elupaigas kaasatakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja loodusobjekti valitseja.
  5. Muudel põhjendatud juhtudel (nt kui kavandatakse puitehitis naaberehitisele lähemale kui 8m teostatakse kontrolli tuleohutuse osas kaasates Päästeamet, ehitamisel veekogude ranna ja kalda ehituskeeluvööndis  kaasatakse vajadusel Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet) teostatakse täiendav kontroll, kui ehitusprojektide menetleja peab seda vajalikuks, kooskõlastatult ehitusosakonna juhatajaga.

 

Teatise esitamisel Linnaplaneerimise Ameti poolt sellele täiendava kontrolli mitteteostamine ei tähenda, et linn oleks teatises esitatu heaks kiitnud, vaid seda, et kontrolli teostamist ei peetud vajalikuks. Analoogselt loakohustuseta ehitustegevusele tähendab ka teatise mittekontrollimine ehitise omaniku vastutuse suurenemist.

Vajadusel kontrollitakse ehitustegevuse nõuetele vastavust riikliku järelevalve korras. Kui siis selgub, et ehitis ei vasta nõuetele, tuleb see viia nõuetega kooskõlla. Eelnimetatu võib tähendada nii ehitise ümberehitamise, kui ka lammutamise vajadust.

Seetõttu tuleks ehitise omanikul enne ehitamise alustamist ise (või pädevate spetsialistide abiga) veenduda, et kavandatud ehitis vastab kõigile nõuetele ja piirangutele.

Viimati muudetud 28.02.2022