Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tutvustus

Linnakantselei.jpgAadress: Vabaduse väljak 7,
15198 Tallinn
Telefon: 640 4375
E-post: tlpa@tallinnlv.ee
Registrikood: 75023823
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehekülg: /ehitus
Ameti juhataja: Ivari Rannama

Linnaplaneerimise Ametis toimub kodanike vastuvõtt eelregistreerimise alusel kodanikule ja ametnikule sobival ajal. Aja kokku leppimiseks palun pöörduge vastava ametniku poole telefoni või e-posti teel.

Info leiate Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt: /ehitus

Ametnike tööpiirkonnad: https://gis.tallinn.ee/keskusmis/ 

Ameti tegevusvaldkonnad:

 • Tallinna linna jätkusuutliku ja harmoonilise arengu kavandamine, arvestades olemasoleva linnakeskkonna väärtusi;
 • kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku ja looduskeskkonna eelduste loomine pikaajaliseks, sidusaks ja kooskõlaliseks arenguks, millega tagatakase inimestele hea elukvaliteet ning turvaline ja puhas keskkond.


Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenused.


Tallinna Linnaplaneerimise Amet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • linna ruumilise arengu ja planeerimise ühtse strateegia kujundamine;

 • linna arenguvajaduste väljaselgitamiseks ruumiliste, sotsioloogiliste ja muude uuringute, analüüside, mõõtmiste, küsitluste ja projektide koostamise korraldamine;

 • linna ruumilise arengu ja planeerimise strateegia elluviimiseks vajalike planeeringute ja arengukavade koostamise korraldamine ning nende rakendamine planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustegevuses;

 • üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamise korraldamine;

 • miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste määramine, säilitamise ja kaitse ning järelevalve korraldamine;

 • linna teedevõrgu, energeetika ja tehnilise taristu planeerimise korraldamine;

 • ehitusvaldkonna loamenetluste korraldamine;

 • projekteerimistingimuste ning arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste menetluse korraldamine;

 • ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtmise korraldamine;

 • topograafia, kartograafia ja geoinformaatika tööde korraldamine ja andmete väljastamine;

 • maamõõtmis- ja geodeesiatööde korraldamine;

 • geodeetilise põhivõrgu ja linna halduspiiri punktide järelevalve ning rajamis- ja hooldustööde korraldamine;

 • kohanime- ja aadressikorraldus;

 • haldus-, asustus- ja maaüksuste maakorraldustoimingute läbiviimine;

 • katastriüksuste sihtotstarbe määramine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud arhiivi pidamine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud andmekogude pidamine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud, huvirühmi kaasava koostöö korraldamine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud riiklikes ja rahvusvahelistes projektides ning Euroopa Liidu programmides osalemine;

 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud linna õigusaktide eelnõude koostamine ja menetlemine;

 • ametile valitsemiseks antud vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine linna õigusaktidega kindlaks määratud korras;

 • Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel osalemine ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

 • Amet täidab teisi talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid. 

Viimati muudetud 05.01.2022