Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Teave tehnoseadmete paigaldamise kohta

Teave tehnoseadmete paigaldamise kohta

Ehitusseadustiku § 4 lg 3 p 3 kohaselt on ehitamisel, mille käigus paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet, üldjuhul nõutav ehitusteatis ja ehitusprojekt. Tehnosüsteem on ehitise toimimiseks, kasutamiseks või ohutuse tagamiseks vajalike seadmete, paigaldiste või kommunikatsioonide kogum koos vajalike konstruktsioonielementidega.

 Lähtuvalt eeltoodust tuleb asjakohasel juhul tehnosüsteemi (nt õhksoojuspumpade agregaadid, gaasiseadmete turbotorud, ventilatsiooniseadmete torud/agregaadid jmt) paigaldamisel, muutmisel või lammutamisel koostada nõuetekohane ehitusprojekt ja esitada see koos ehitusteatisega ehitisregistri (www.ehr.ee) kaudu menetlemiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

 Lisaks tuleb tehnosüsteemide kavandamisel, ehitusprojekti koostamisel ja ehitustööde teostamisel arvestada ehitise asukohaga seonduvate kitsendustega ja planeeringutega, sh asjakohasel juhul kultuurimälestistele ja/või miljööväärtuslikele ehitistele kehtestatud nõuetega. Infot kultuurimälestiste kohta leiab kultuurimälestiste registrist (https://register.muinas.ee/) ning miljööväärtuslike alade kohta Tallinna planeeringute registrist (https://tpr.tallinn.ee/MapOfPlannings). Nõuete täpsustamiseks on võimalik pöörduda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vastava spetsialisti poole.

 

Viimati muudetud 16.01.2020