Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneering on lähiaastate maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks. Sellega määratakse krundi piirid, sihtotstarbed, ehitusõigus, hoone arhitektuursed tingimused, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad, haljastuse põhimõtted jm.

Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik linnades, alevites, alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku:

  1) hoone püstitamiseks;
  2) olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;
  3) olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
  4) olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

Ehitusloa kohustusega hooned ja tegevused on kirjeldatud ehitusseadustiku lisas 1.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Soovitav on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vastava linnaosa arhitektiga taotluse valimise (projekteerimistingimused või detailplaneering) osas enne taotluse esitamist konsulteerida.

Enne detailplaneeringu algatamise ettepaneku esitamist tutvu konkreetset piirkonda puudutava üldplaneeringu kaartide ja seletuskirjaga. Seejuures kehtib hilisem planeering: Tallinna üldplaneering ei kehti alal, kus on kehtestatud hilisem linnaosa üldplaneering. Tallinna üldplaneeringu, linnaosade üldplaneeringud ja teemaplaneeringud leiad ruumiloome kompetentsikeskuse veebilehelt.

Detailplaneeringu algatamise ettepanekule tuleb lisada eskiislahendus, seletuskiri ja planeeringulahenduse illustratsioon. Vaata täpsemaid juhendmaterjale Tallinna Linnaplaneerimise Ameti veebilehelt.