Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Projekteerimistingimuste taotlemine

Projekteerimistingimuste taotlemine

Projekteerimistingimused on vaja taotleda ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (sh tehnovõrgud) ehitusprojekti koostamiseks, kui alal puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise püstitamiseks või rajamiseks või selle laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Loe lähemalt  planeerimisseaduse §125 lõikest 5.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui esineb üks või mitu järgmistest asjaoludest:

  • detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta

  • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid

  •     planeeringuala või selle mõjuala on oluliselt muutunud, mistõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia

  •   detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist

 Projekteerimistingimusi ei anta:

  • detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks

  •    avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks

  •      riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks 

Projekteerimistingimuste taotlus tuleb esitada ehitisregistris Tallinna Linnaplaneerimise Ametile või Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile.

Projekteerimistingimuste vajadust aitab sul määrata see skeem.

 

Esita taotlus Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, kui vajad projekteerimistingimusi:

1) hoone või olulise avaliku huviga rajatise (näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja) püstitamiseks või rajamiseks või laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust (ehitusseadustiku § 26 lõiked 1 ja 2):  

2) põhjendatud juhul detailplaneeringu täpsustamiseks (ehitusseadustiku § 27), kui:

·    detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta

·    detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia

· detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist

Esita taotlus Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, kui vajad projekteerimistingimusi:

1) olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks (ehitusseadustiku § 26 lõige 1)

2) detailplaneeringu täpsustamiseks, kui see puudutab avaliku huviga rajatisi, teid, nii avalikuks kui ka erakasutuseks ettenähtud parklaid ja tehnoehitisi, sealhulgas alajaamu ja tehnovõrke (ehitusseadustiku § 27)

3) teede, nii avalikuks kui ka erakasutuseks ettenähtud parklate ja tehnoehitiste, sealhulgas alajaamade ja tehnovõrkude ehitusprojektide koostamiseks (ehitusseadustiku § 99 lõige 2)