Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tehnovõrkude kasutusluba

Tehnovõrkude kasutusluba

Kasutusloa või kasutusteatise taotlemine tehnovõrkude püstitamisel, ümberehitamisel või laiendamisel. Tehnovõrk ja -rajatis on kütte-, veevarustuse- või kanalisatsioonitorustik, elektroonilise side või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldise või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis.  

 • Tehnovõrgu kasutusele võtmiseks tuleb esitada kasutusluba või kasutusteatis, olenevalt projektist. Vaata tabelist, kas esitada on vaja kasutusteatis või kasutusloa taotlus.  
 • Kasutusteatise esitamine ja kasutusloa taotlemine käib elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Veebilehel on välja toodud võimalik nimekiri dokumentidest, mis on vaja taotlusele lisada. Esitada tuleb asjakohased dokumendid, lähtuvalt ehitustöödest. 
Ehitusprojektid
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon (töö-või põhiprojekt, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud; 
 • muudatusprojekt, tuleb esitada (võrguvaldaja poolt kooskõlastatuna) juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt Nõuded ehitusprojektile) 
Ehitusdokumendid
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt; 
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt; 
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud vastutavate isikute poolt; 
 • Auditid, seadistused, protokollid 
  • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
  • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
  • soojustorustiku katseprotokoll; 
  • vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid; 
  • vajadusel lisaks mõõdistusi, protokolle jne 
 • tehnovõrkude teostusjoonised, esitatud PDF vormingus, olema geodeedi poolt allkirjastatud ning tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi (vajadusel lisada katendite teostusjoonis); 
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vt täpsemalt ehitusjäätmete veebilehelt
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldus. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid

Oluline on esitada dokumendid seaduses nõutud kujul. Vaata ehitamise dokumenteerimise juhiseid

Dokumentide üles laadimine ehitisregistrisse 

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid esitada vastavalt ehitisregistri juhenditele.

 • Kõik ehitamise aluseks olevad ehitusprojektid tuleb sisestada plokki „Ehitusprojekt“.
 • Plokki „Taotluse lisadokumendid“ tuleb sisestada ehitamist kajastavad dokumendid.
Kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendi leiad ehitisregistrist. (Vaata juhistest peatükki "Taotlustele ja teatistele kaardiandmete ja dokumentide lisamine" ning "kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendit".)

Viimati muudetud 21.06.2023