Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Üksikelamu laiendamine (kasutusluba)

Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega.  

 • Kui hoonet (ehitusalune pind > 20 m2) on laiendatud kuni 33% olemasolevast mahust, tuleb esitada kasutusteatis.
 • Kui hoonet on laiendatud üle 33% olemasolevast mahust, tuleb esitada kas kasutusteatis või kasutusloa taotlus sõltuvalt hoone ehitisealusest pinnast.
 • Vaata tabelist  täpsemalt, kas luba või teatis tabelist (ehitusseadustlik lisa 2).
Kasutusloa taotlemine käib ehitisregistri kaudu.
 

Teatise või taotluse juurde tuleb üles laadida erinevad projektid ja dokumendid:

Ehitusprojektid
 • ehitusprojekt, esitada tuleb kogu terviklik ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioon (töö-või põhiprojektid sh eriosade projektid, mis on pädevate vastutavate projekteerijate poolt allkirjastatud;
 • muudatusprojekt, tuleb esitada juhul kui ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekti on muudetud (vt Nõuded ehitusprojektile);  
Ehitusdokumendid
 • ehituspäevikud, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt; 
 • kaetud tööde aktid, mis peavad olema allkirjastatud pädevate vastutavate isikute poolt;  
 • ehituskoosolekute protokollid, mis peavad olema allkirjastatud vastutavate isikute poolt;  

Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.07.2015, siis ei ole päevikud, kaetud tööde aktid ja koosolekute protokollid nõutavad. 

 • Auditid, seadistused, protokollid:
 • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
 • gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 
 • ventilatsiooni mõõteprotokoll; 
 • mürataseme mõõdistusprotokoll; 
 • küttesüsteemi katseprotokoll; 
 • vee- ja kanalisatsiooni katsetamise protokollid; 
 • tehnosüsteemide teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;   
 • tehnovõrkude teostusjoonised, mis peavad olema esitatud PDF vormingus ja olema koostaja poolt allkirjastatud;   
 •  ehitusjärgne kontrollmõõdistus, mis peab olema esitatud PDF vormingus ning olema geodeedi poolt allkirjastatud ja tuleb geodeedil registreerida ka Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi;
 • fotod; kõikidest fassaadidest; 
 • kasutus- ja hooldusjuhendid; 
 • tuleohtust tõendavad dokumendid (täpsem info Päästeameti kodulehel)
 • ehitusjäätmete liigiti käitlemist puudutav dokumentatsioon (vaata täpsemalt ehitusjäätmete veebilehelt)
 • Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv ja laadida üles tasumist tõendav maksekorraldus. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuda ei ole vaja. Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Vaata täpsemat infot riigilõivu tasumisest ja kontonumbreid. 

Vaata ka nõudeid ehitusdokumentidele

Dokumentide üles laadimine ehitisregistrisse 

Ehitisregistrisse üleslaadimisel tuleb dokumendid esitada vastavalt ehitisregistri juhenditele.

 • Kõik ehitamise aluseks olevad ehitusprojektid tuleb sisestada plokki „Ehitusprojekt“.
 • Plokki „Taotluse lisadokumendid“ tuleb sisestada ehitamist kajastavad dokumendid.
Kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendi leiad ehitisregistrist. (Vaata juhistest peatükki "Taotlustele ja teatistele kaardiandmete ja dokumentide lisamine" ning "kasutusloa taotluse ja kasutusteatise koostamise juhendit".)

Viimati muudetud 20.06.2023