Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ehte Humanitaargümnaasiumi juurdepääsutee rekonstrueerimine

Ehte Humanitaargümnaasiumi juurdepääsutee rekonstrueerimine

uus2_6 - Photo.jpg

Projekti eesmärk on koostada lahendus Ehte Humanitaargümnaasiumi juurdepääsutee rekonstrueerimiseks koos kergliiklusteede ning tänavavalgustuse rekonstrueerimisega, et tänavaruum ümberkujundada ohutumaks ja inimsõbralikumaks.

Ehte Humanitaargümnaasiumi juurdepääsutee eskiisprojekti avalik tutvustus toimus 15.11.2023 Ehte Humanitaargümnaasiumis.


23036_ES_TL-4-10_v01_Asukoht-1.png

Projekti lühikirjeldus

Hetkel on Kolde pst 88 kinnistu esisel tänavalõigul sõiduteekatte laius 7-9,3 m. Tänav on valdavalt ühesuunaline, va Kolde pst poolne laiem osa, mis on kuni Kolde pst 88 hooneni kahesuunaline. Autod pargivad mõlemal pool tee servas.

Tänaval puudub terviklik teedevõrk jalakäijatele. Kolde pst 88 esise hoone ees on jalakäijatele olemasoleva betoonkattega jalgtee. 2018 aastal on rajatud Ehte tn-st kuni Ehte tn 9 kinnistu sissesõiduni (Ehte Humanitaargümnaasium) betoonkattega jalgtee laius 1,6-1,7 m. Gümnaasiumipoolsel küljel jalakäijatele ohutud liikumisvõimalused Kolde pst poolel puuduvad.

Projekti ala piires on plaanis teha mõningaid muudatusi olemasolevas liikluskorralduses:
-kogu tänav on ette nähtud teha ühesuunaliseks;
-lisatud ülekäigurajad;
-lisatud liikluse rahustamise meetodeid;
-ristmike muutmine ohutumaks;
-ebamäärane parkimine on ette nähtud reguleerida vastavalt normidele ning tänavale on ettenähtud pikiparkimiskohad.

Kuna tänavalõigu ääres asub gümnaasium, siis liigub tänaval palju lapsi. Seega on kogu asendiplaaniline lahendus ja liikluskorraldus tehtud jalakäijaid eelistades.
Sõidutee
Sõidutee on valdavalt tehtud 3,5 m laiusena – lõigu alguses ja kooli sissesõidu juures on veoautode pöörderaadiuseid arvestades tehtud tänavale laiendused.
Jalgteed

Tänava äärde on kavandatud jalgteede võrgustik, mis koosneb 2,5-3,1 m laiustest jalgteedest. Jalakäijate ohutumaks ja mugavamaks liikumiseks on olemasolevat Ehte tn 9 äärset jalgteed ette nähtud laiendada 2,6 m laiuseks. Kooli sissesõidust alates on kavandatud uus 2,6-3,1 m laiune jalgtee Kolde pst promenaadini. Kolde pst 88 esine jalgtee on ühendatud olemasoleva bussipeatuse ja Kolde pst ülekäigurajaga. Tänavaruumi ilmestamiseks on lisatud tänavale uut madalhaljastust. Kolde pst 88a kinnistule (parkla keskosa lähedusse) on ettenähtud puhkekoht. Tänavaruumi ilmestamiseks on jalgteed ettenähtud sillutiskivi kattega. Kõik ülekäigud on tehtud jalakäijaid eelistavad–st tõstetud.

Ristmikud
Ehte tn poolne sissesõit on jalakäijate ja jalgratturite ohutumaks tee ületuseks tehtud kompaktsemaks. Veoautode manöövri tagamiseks on tehtud nn ülesõidetav osa looduskivist, mis on muust tänavast tõstetud kõrgemale. Seega igapäevaseks liikumiseks on ülekäigurajad tehtud lühemaks. Lisaks on ülekäik nähtud ette tõstetuna (analoogne olemasoleva Kolde pst poolsele mahasõidule).

Kooli mahasõidu juures on kiiruse vähendamiseks ette nähtud sõidukitele ümberpõige. Lisaks on antud mahasõit ettenähtud tõstetuna. See teeb jalakäijale tee ületuse mugavamaks. Kolde pst poolt väljasõit säilib olemasolevale sarnane. Ratta-ja jalgtee on sõiduteest eraldatud tõstetud äärekividega.
Parkimine
Lõigu alguses on parkimiskohad nähtud ette Kolde pst 88 kinnistu poole ning Kolde pst poolses otsas on pikiparkimiskohad nähtud ette mõlemale poole teed. Parkimiskohti hoone ees on kokku 9 tk ning Kolde pst poolses otsas 11 tk. Tänavaruumi liigendamiseks ja ilmestamiseks on parkimiskohad ette nähtud sillutiskivi kattega.
 
Asendiplaanid

 

Visuaalid

uus2_1 - Photo.jpg
uus2_2 - Photo.jpg
uus2_4 - Photo.jpg
uus2_13 - Photo.jpg


Tagasiside

Ettepanekuid eskiisi kohta sai esitada kuni 26.11.2023, kasutades selleks tagasiside vormi. 
Tagasiside ja vastuste koondtabeliga on võimalik tutvuda siin.

Viimati muudetud 04.01.2024