Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Ehte tn 7 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet) avalikustavad Ehte tn 7 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse 13.-27.juulil 2022.a. Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Kari tn 13.

Projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/03394 ning ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ehitusprojektide registris veebiaadressil ehr.ee Ehte tn 7 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

Ametile esitati 15.03.2022 projekteerimistingimuste taotlus Ehte tn 7 kinnistutele hoone püstitamiseks.

Olemasoleva koolihoone osaline lammutamine ja uue koolihoone püstitamine on kooskõlas Tallinna ja koostatava Põhja-Tallinna üldplaneeringutega ning üldplaneeringutest tulenevad piisavad kasutus- ja ehitustingimused, mistõttu on täidetud planeerimisseaduse § 125 lõike 5 punkt 2 sätestatud tingimus.

Ehte tn 7 krundi osas on Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala korruselamute ala. Tegemist on põhiliselt kahe- või enamakorruseliste korterelamute alaga, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaaži-kooperatiivid jms.

Ehte tn 7 kinnistu jääb Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsusega nr 8 algatatud “Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu” kohaselt ühiskondlike hoonete alale. Antud alale võib rajada avalikku funktsiooni täitvaid hooneid: valitsus- ja ametiasutusi, lastehoiu, haridus-, teadus-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, sakraal-, operatiivteenuste-, kultuuri-, spordiasutuste ala vms.

Ehte tn 7 ristküliku kujuga krunt paikneb Ehte, Sõle tänava ja Kolde puiesteega piiratud kvartali keskosas. Nimetatud kvartal on hoonestatud 20. saj 60ndatel valdavalt 5-korruseliste korterelamutega. Kinnistust kagu ja lõuna suunas asuvad lasteaed Päikene ja Ehte Humanitaargümnaasium.

Projekteerimistingimuste taotlus sisaldab nelja faili (vaata lisa 3). Nendeks on ruumiprogramm, eskiis, asendiskeem ja situatsiooniskeem. Projekteerimistingimustega määratakse hoone ehitustingimused, mis on kooskõlas nii Tallinna üldplaneeringu kui ka koostamisel oleva Põhja-Tallinna üldplaneeringuga. Hoone paiknemine, maht, kõrgus ja suletud brutopind on eelnevalt kokku lepitud ameti poolt 13.04.2022 projektide läbivaatamise komisjonis kooskõlastatud Ehte tn 7 maa-ala eskiisiga. Eskiisi näitajad ei ületa üldplaneeringuga määratud maksimaalseid tehnilisi näitajaid. Ehte tn 7 krundi suuruseks on planeeritud 10965 m² ja täisehituse osakaaluks 30%. Suurim hoonete arv on üks (1). Hoone maksimaalne kõrgus üksteist (11) meetrit. Kinnistu maaga ühendatud haljastuse osakaal ei tohi olla alla 30% kinnistu pindalast.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on 27.juuli 2022.a.

Juhul nimetatud tähtajaks, 27.juuliks 2022.a. ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 04.07.2022