Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tugispetsialistid

Tugispetsialistid

Tugistruktuure arendades püüame igakülgselt ja tänapäevaselt toetada kooli põhiprotsessi - õpilase arengut.
Millised peaks olema erispetsialistide kohustused koolis?

HEVKO (haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija) on koolidirektori poolt määratud isik, kelle ülesanne on korraldada HEV õpilaste õppe ja arengu toetamiseks koolisisest meeskonnatööd ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist.

LOGOPEED Juhendab erivajadustega õpilasi individuaalselt või rühmas, vajadusel koostab individuaalse õppekava; aitab kaasa parema õppeedukuse saavutamisele; peab sidet aineõpetajatega ja teiste spetsialistidega parema tulemuse saavutamiseks; töötab 1.-9. klassi õpilastega nõustamisrühmades või individuaalselt.

PSÜHHOLOOG Reageerib kriisiolukordadele pakkudes psühholoogilist abi; nõustab õpilasi nii isikliku elu, suhteprobleemide kui õppetööga seotud pingete korral; tegeleb süstemaatilise vaatlusega varajaseks probleemide märkamiseks, et neile kiiremini reageerida; koostöös teiste spetsialistidega pakub omapoolset abi kõikidele abivajajatele.

SOTSIAALPEDAGOOG Hindab õpilase lähikeskkonna ressursse ja riske, vajadusel kaasab õpilase pere probleemilahendusse; koostöös kooli psühholoogiga nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid; teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega; koostöös teiste spetsialisidega organiseerib preventiivseid tegevusi.
 

ERIPEDAGOOGI ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused.  Spetsialiist kogub andmeid õpilase arengu kohta, valib sobivad hindamisvahendid, -meetodid ja - materjalid. Eripedagoog toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides, analüüsib arengudünaamikat. 

KLASSIJUHATAJA Omab ülevaadet oma klassi õpilaste kodusest olukorrast ning on teadlik õpilaste õpitulemustest ja suhtumisest õppetöösse; Viib õpilastega läbi arendusvestlusi enesehinnangut toetava, väärtushinnanguid mõjutava käitumise ning suhtumise kujundamiseks; Teeb pidevat koostööd aineõpetajaga, kooli psühholoogiga ning sotsiaaltöötajaga õpilase koolikohustuse täitmise tagamiseks; korraldab lapsevanemate koosolekuid ja nõupidamisi, kus osalevad vajadusel ka aineõpetajad; Jälgib oma õpilasi võttes erilise vaatluse alla koolikohustuse mittetäitjad, agressiivsed, seltsimatud, tõrjutud, hooldamata, füüsilise või vaimse arengupeetusega lapsed, need, kes tihti hilinevad tundidesse, kelle vanemad unustavad sageli oma algklassis käivale lapsele järele tulemast või tulevad kooli ebakaines olekus; Annab kooli juhtkonnale aru koolikohustuse mittetäitjate ja nõrga õppeedukusega õpilastega tehtud tööst, teeb vastava kokkuvõtte mitte harvemini kui üks kord kuus; Omab ülevaadet oma klassi õpilaste tegevusest väljaspool õppetööd, suunates lapsi huvitegevusse, mis on vastavuses tema huvidele, võimetele ning vajadustele.

Viimati muudetud 21.02.2024