Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu liikmed

HOOLEKOGU LIIKMED 2022/2023 õppeaastal

Tallinna Endla lasteaed

RÜHM

NIMI

E-MAIL

 

 

SIPSIKUD

Allan Mahkvei

 

   allan.mahkvei@gmail.com

 

 

Asendusliige

Marika Lillemets
Regina Viljasaar-Frenzel

 

 

 

MÕMMID

Merche Laul

merchelaul@gmail.com

 

 

Asendusliige

Maris Maasikas
Kristi Viimsi

 

   

MONTESSORI

Pille Riin Kaur

pilleriinkaur@hotmail.com 

 

 

Asendusliige

Villu Tammer

Anu Ahven

 

     

MESIMUMMUD

Anne Soosalu

anne.saask@gmail.com

 

 

Asendusliige

Priit Heinsalu   
Mari-Ann Umalas

  

   


 

Koolieelse lasteasutuse seadus

4. peatükk JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 24. Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 - jõust. 01.09.2008]

 (3) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

 (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

 

Viimati muudetud 28.02.2023