Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu liikmed

HOOLEKOGU LIIKMED 2023/2024 õppeaastal

Tallinna Endla lasteaed

RÜHM

NIMI

E-MAIL

 

 

PÄHKLID

Mariin Suvi

suvimariin@gmail.com

 

 

Asendusliige

Kati Põder

Maris Maasikas

Katrin Vilima-Otsing
 

poderkati@gmail.com

maris.maasikas@gmail.com

katrinvi@hotmail.com
 

 

 

TÕRUD

Maarja Theresa Davidson
 

maarja.theresa@gmail.com
 

 

 

Asendusliige

Maarja Arocha Albial

mariarochaalbial@gmail.com

   

UBINAD

Maarja Abel

maarjaabel@gmail.com

 

 

Asendusliige

Merche Laul

Allan Mahkvei
merchelaul@gmail.com

 allan.mahkvei@gmail.com
   

KASTANID

 

Merle Kibuspuu 

Priit Heinsalu

paikne@hotmail.com 

p.heinsalu@gmail.com

 

 

Asendusliige

 

  

   
KÄBID Regina Viljasaar-Frenzel

Priit Sepp
viljasaar@gmail.com

priitsepp@gmail.com
   
Asendusliige Anu Ahven

Villu Tammer
ahven.anu@gmail.com

villu@tammer.org
   


 

Koolieelse lasteasutuse seadus

4. peatükk JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 24. Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 - jõust. 01.09.2008]

 (3) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

 (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

 

Viimati muudetud 20.09.2023