Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe- ja kasvatustegevus

Õppe- ja kasvatustegevus

Tallinna Endla Lasteaia moto on:

„Me oleme täna kaugemal, kui siin ja praegu…“

  

2023/2024 õppeaasta eesmärk on: 

Luua rõõmus ja loominguline Eestikeelne õpipäev Endla AIAS, mis toetub lasteaia väärtustele ja võimaldab linnaruumis liikumist. Selleks rakendatakse projektõppe ja keskkonnahoiu põhimõtteid, võttes arvesse kõigi osalejate oskusi, eripära ja individuaalseid tugevusi.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

  • Endla Lasteaia meeskondade poolt loodud õpiruum on lapsest lähtuv st. arvestab laste vanust, sugu, vajadusi, eripära, võimeid, keele- ja kultuurilist tausta ja terviseseisundit.
  • Täiskasvanu käitumine, eeskuju ja juhendamine õpiruumis on toetanud lapse tervikliku ja positiivse mina-pildi, eetilist käitumise, algatusvõime ning esmaste tööharjumuste kujunemist.

 

Õppe- ja kasvatustöö korraldus ja meetodid

  • Lasteaias toimub projektipõhine õpe, kus rakendatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid ja elemente (nt. kiusamisest vaba, vaikuseminutid, avastusõpe, hea algus, Montessori ja Regio Emilie pedagoogika, projektõpe, õuesõpe, lugemispesa, meedia, animatsioon, robootika jne.)
  • Lapse andekuse toetamiseks ja õppekasvatustegevusele täiendava lisaväärtuse loomiseks on lasteaia huviringide valik laienenud võrreldes eelmiste aastatega (lisandunud on robootika ja teadusring, muusikamuinasjutt, loodusring ja võõrkeele õpe).

 

Väärtushoiakud ja -kasvatus

  • Väärtuspõhise õpiruumi kogukonna käitumiskultuuri kujundamine, läbi eeskujuks olemise, meeskond, lapsevanemad, lapsed, koostööpartnerid üheskoos vastutavad õpiruumis enda poolse antud eeskuju, sõna ja teo eest.
  • Tallinna Endla Lasteaed on koht, kus lapsed kogevad õnnestumisi, elamusi, seiklusi ja emotsioone. Toimib väärtuspõhine kaaslast arvestav õpiruum, kus korralduste, keeldude, reeglite, pragamiste ja manitsuste osakaal on selges vähemuses ja märgatakse seda, mis on positiivne. 

Viimati muudetud 07.09.2023