Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppe- ja kasvatustegevus

Tallinna Endla Lasteaia moto on:

„Me oleme täna kaugemal, kui siin ja praegu…“

  

2021/2022 õppeaasta eesmärk on: 

 • ÕNNESTUNUD PÄEV ENDLA LAPSELE  on saavutatud läbi ÕPIRUUMI RAHU loomise, kus on rakendatud PROJEKTÕPET ja KOOSTÖIST TERVISTEDENDAVAT  VÄÄRTUSPÕHIST ÕPIPÄEVADISAINI ja kõikide protsessis osalejate oskusi, eripära ning personaalseid  tugevusi.

 

Õppeaasta läbivad teema projektid kõikides rühmades on:

 1. September – Mida sa sööd, et sa nii tark oled? LIIKUMISKUU Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohutu lasteaia- ja koolitee).

 • Liikumisaktiivsust toetava õpikeskkonna kujundamine.

 • Aktiivsed vahetunnid ja ainetunnid.

 • Spordipäevad ja matkad.

 • Ülemaailmse spordinädala tähistamine.

 • Liiklustunnid ja praktiline liiklusõpe, aktiivne koolitee.

 • Oktoober – Kõik, mis seisab, läheb rooste. VAIMSE TERVISE KUU Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja probleemidega, õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine).

  • Ühistegevused heade suhete ja vaimse tervise toetamiseks.

  • Vaimse tervise teemadel vestlused, töötoad, videod, testid jm.

  • 10.10 ülemaailmse vaimse tervise päeva tähistamine.

  • Info jagamine vaimse tervise esmaabi osas.

 • November – Tagasi tervise juurde läbi vanarahva tarkuste  MÄRKAMISE JA HEAOLU KUU Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning (küber)kiusamise märkamine ja ennetamine.

  • Väärtuskasvatus.

  • ,,Meie lasteaiaa“, „meie rühma“ ühistegevused.

  • Osalemine heategevuses (nt taaskasutus, loomead jne).

  • Helkurikampaania.

  • Laternamatkad jms.

 • Detsember – Head mõtted on pool tervist UNE JA PUHKUSE KUU Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetamine. 

  • Arutelud puhkuse ja une tähtsusest.

  • Parimate puhkamisviiside valimine.

  • Unerutiini kaardistamine, hea une nippide jagamine.

  • Pidžaamapidu või padjasõda.

 • Jaanuar – Külm käsi – soe süda, soe käsi – külm süda TERVISLIKU TOITUMISE KUU Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine.

  • Arutelud tervisliku toitumise põhimõtete ja tervislike vahepalade üle.

  • Puu- ja köögiviljade degusteerimised.

  • Lemmikretseptide jagamine ja ühiselt retseptiraamatute koostamine.

  • Ühised toidu valmistamised.

 • Veebruar – Veerevale kivile sammal selga ei kasva OLÜMPIAKUU Spordi roll igapäevaelus läbi aja.

  • Viktoriinid olümpiamängude teemal.

  • Kohtumised tuntud sportlastega.

  • Olümpiamängude ühisvaatamised.

  • Linnaosa haridusasutuste spordivõistlused.

  • Spordivõistlused.

  • Sportimist toetava õpikeskkonna

 • Märts – Kes kvaliteetselt sööb, see palju jõuab. VITAMIINIKUU Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise viie vitamiini abil. Tasakaal on peaasi!

  • Peaasi.ee vaimse tervise 5 vitamiini teemanädalate nippidega tutvumine (testid, töölehed, e-tunnid jm).

 • Aprill – Kes pole ise kunagi haige olnud, sellest ei saa head arsti. SÜDAMEKUU Südametervise hoidmine. Naer on terviseks!

  • Arutelud ja viktoriinid südametervise teemadel.

  • 07.04 ülemaailmse tervisepäeva tähistamine.

  • Sammuvõistlused ja matkad.

  • Naljaraamatu koostamine.

  • Erinevad südamekuuga seotud konkursid.

 • Mai – Vesi palju jõudu annab, vesi suuri laevu kannab KESKKONNAKUU/ÕUESÕPPEKUU Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks.

  • Positiivseid emotsioone pakkuvad ühistegevused.

  • Liiklus-, vee- ja tuleohutuse ning esmaabi töötoad ja praktiline õpe.

  • Töötoad noortele turvaliste suhete ning riskikäitumiste ennetamise teemadel.

  Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

  • Endla Lasteaia meeskondade poolt loodud õpiruum on lapsest lähtuv st. arvestab laste vanust, sugu, vajadusi, eripära, võimeid, keele- ja kultuurilist tausta ja terviseseisundit.
  • Täiskasvanu käitumine, eeskuju ja juhendamine õpiruumis on toetanud lapse tervikliku ja positiivse mina-pildi, eetilist käitumise, algatusvõime ning esmaste tööharjumuste kujunemist.

  Õppe- ja kasvatustöö korraldus ja meetodid

  • Lasteaias toimub projektipõhine õpe, kus rakendatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid ja elemente (nt. kiusamisest vaba, vaikuseminutid, avastusõpe, hea algus, Montessori ja Regio Emilie pedagoogika, projektõpe, õuesõpe, lugemispesa, meedia, animatsioon, robootika jne.)
  • Lapse andekuse toetamiseks ja õppekasvatustegevusele täiendava lisaväärtuse loomiseks on lasteaia huviringide valik laienenud võrreldes eelmiste aastatega (lisandunud on robootika ja teadusring, muusikamuinasjutt, loodusring ja võõrkeele õpe).

   

  Väärtushoiakud ja -kasvatus

  • Väärtuspõhise õpiruumi kogukonna käitumiskultuuri kujundamine, läbi eeskujuks olemise, meeskond, lapsevanemad, lapsed, koostööpartnerid üheskoos vastutavad õpiruumis enda poolse antud eeskuju, sõna ja teo eest.
  • Tallinna Endla Lasteaed on koht, kus lapsed kogevad õnnestumisi, elamusi, seiklusi ja emotsioone. Toimib väärtuspõhine kaaslast arvestav õpiruum, kus korralduste, keeldude, reeglite, pragamiste ja manitsuste osakaal on selges vähemuses ja märgatakse seda, mis on positiivne. 

  Viimati muudetud 27.09.2021