Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava

Tallinna linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava

“Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastateks 2020–2030 ning visioon aastani 2050” (edaspidi Tallinna SEKT 2030) koostamise eesmärk oli töötada välja Tallinna linna säästva energiamajanduse ja kliimamuutusega kohanemise strateegia ja tegevuskava aastani 2030 koos energia- ja kliimapoliitilise vaatega aastani 2050. Tegevuskava visooniks on saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalse linna staatus. 

Tallinna SEKT 2030 koosneb kahest osast: leevendamis- ja kohanemiskavast. 

Leevendamiskava eesmärk aastani 2030 on vähendada Tallinna linna kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid 40% võrreldes lähteaastaga 2007 ehk Tallinna linna aastane summaarne KHG heitkogus peab jääma alla 2360 kt CO2 ekv 2030. aastaks. Võtmevaldkonnad eesmärgi saavutamisel on eelkõige transport ja hoonestu, kus on märkimisväärne KHG heitkoguste vähendamise potentsiaal.

Kohanemiskava eesmärk aastani 2030 on suurendada Tallinna linna valmisolekut ja võimekust kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks, vähendamaks linna haavatavust kliimamuutuste mõjudele kõikides võtmevaldkondades arvestusega, et tulevikus võivad nii mõjud kui ka nende ulatus suureneda.

Samas tuleb silmas pidada, et leevendamise ja kohanemise meetmed täiendavad ja mõjutavad üksteist, eriti valdkondades nagu transport, hoonestus ja linnaplaneerimine.

Lähteülesanne

Tallinna linna säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava (SEKT)  lähteülesanne.

Protsess

Ajakava 2019.png

Koostöö ja avalikustamine

05. märtsil 2019 toimus Tallinna Botaanikaaias tegevuskava koostamise protsessi raames avatud ruumi meetodit kasutades ajurünnak, kus osales kokku ca 40 inimest riigiametitest, Tallinna linna ametitest, mittetulundusühingutest, ülikoolist, teistest linnadest ja naaberomavalitsustest. Teemad, millel üle arutleti, olid:
-   kliimaeesmärgid ja energiasääst atraktiivse linnaruumi ja elukeskkonna tööriistad, mille all käsitleti ka energiatõhususe nõudeid ning nende seost tervikliku elukeskkonnaga. Samuti koostööd eri ametkondade vahel, et täita nii kliimaeesmärke kui saavutada parem linnaruum tervikuna;
-   uut moodi mõtlemine jahutus- ja energiavajadusest;
-   finantsvoogude kooskõlla viimine madala süsinikuga majandusele üle minemiseks nii era- kui avalikus sektoris ja ressursside teadlik kasutamine;
-   rajaleidjad ja nende roll;
-   täistaimne toitumine Tallinnas.

Juunist septembrini 2019 on toimunud konsultatsioonid linna teiste ametitega - Linnavaraamet, Keskkonna- ja Kommunaalamet, Transpordiamet, Sotsiaal- ja Tervishoiuamet -  ja ettevõtjatega. Detsembris on tegevuskava saadetud tutvumiseks linna ametitesse, millele on saadud ka tagasisidet jaanuaris 2020.

Lisaks sellele on SEKTi põhimõtted integreeritud koostatavasse Tallinna arengustrateegiasse 2021+. 

Seisuga märts 2020 on koostatud ka  lühikokkuvõte nii SEKTi kliimamuutuste leevendamise kui kohanemise osast.

Viimati muudetud 04.09.2023