Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Toetused

Toetused

Tallinna linnas asuvatel korteriühistutel on võimalik taotleda projekti „Roheline õu” ja toetusmeetmete „Fassaadid korda” ja „Hoovid korda” raames erinevaid toetusi. 

Toetusmeetme “Fassaadid korda” oluliseks aspektiks on energiatõhususe eesmärkide saavutamine hoonete renoveerimisel.

Energiaagentuur soovitab hoonete renoveerimisel tähelepanu pöörata ka elamute sisekliimale, sest valdavalt on levinud avatäidete vahetus (uued soojapidavad ja õhutihedad aknad), aga samas ei ole lahendatud värske õhu sissevool ja uute akendega ruumides muutub sisekliima ebakvaliteetseks. Kui uute akende paigaldamisega samaaegselt ei kaasne soojustagastusega õhuvahetussüsteemi väljaehitust, siis vähim, mida soovitame on reguleeritavate värkse õhu sissevoolu avade paigaldamine akna raamidesse.

Toetusmeetme “Hoovid korda” raames on võimalik taotleda toetust hoovide ja õuealade heakorrastamiseks. Muuhulgas on võimalik toetus taotleda kraavide puhastamiseks, sademevee immutamiseks pinnasesse, sademevee juhtimiseks koos- või lahkvoolsesse kanalisatsiooni kui selleks on olemas eelnevalt kooskõlastatud projekt, kõrghaljastuse rajamiseks jne.

Energiaagentuur soovitab projekti koostamisel või tegevuse kavandamisel kombineerida erinevaid toetuse alla kuuluvaid tegevusi. Näiteks kasutada murukivi parklate rajamisel ja laiendamisel, mis tagab ühtlasi sademevee imbumise pinnasesse, kõrghaljastuse kasutamist parklas, mis vähendab soojussaarte efekti. Samuti kombineeritud sademevee süsteeme st sademevee suunamist haljasaladele, veekogudesse või kunstlikult rajatud lohkudesse jne. Parklate laiendamisel ja rajamisel kaaluda võimalust rajada jalgrataste, tõukerataste vms jaoks hoiukohad.

Soovitusi kombineeritud sademevee süsteemide kavandamiseks ning rakendamiseks leiate keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Suurima energiasäästu saavutamine energiabilansis on võimalik kodumajapidamissektori energiakulude vähendamisega olemasoleva elamufondi rekonstrueerimisel.  Elamute kvaliteetse rekonstrueerimise tagab õigete tehniliste lahenduste kasutamine ning kvaliteetselt koostatud projektid koos ehitusaegse järelevalvega.

Kortermajade uuendamiseks on korteriühistutel võimalik toetust saada sihtasustusest KredEx.

SA KredEx on asunud uuenenud toetuse määruse alusel kortermajade terviklikuks uuendamiseks korteriühistutele tuge pakkuma. Uued toetuse tingimused võimaldavad korteriühistul teha mitmeid valikuid, kuid tõhusamale energia tarbimisele tuleb igal juhul jõuda.

Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis. Toetust antakse eelkõige kortermaja terviklikuks uuendamiseks sealhulgas välispiirete soojustamiseks, rõdude ja lodžade uuendamiseks, klaasimiseks, asendamiseks; keldri soojustamiseks, küttesüsteemi uuendamiseks/täiustamiseks, vee ja heitvee süsteemi korrastamiseks, soojustagastusega õhuvahetussüsteemi rajamiseks, kohapealse taastuvenergia tootmise seadmete paigaldamiseks, lifti ja üldkasutatavatel pindadel asuva elektrisüsteemi uuendamiseks, uuendustööde järgseks siseviimistluse taastamiseks ja ehitusprojekti koostamiseks, omaniku järelevalve ning tehnilise konsultandi teenuse kasutamiseks. Tehniline konsultant on ühistu abiline, kellel on vastav väljaõpe ja kogemus, mille kohta on kehtestatud määruses kindlad nõuded.

2019. aastaks on toetuseks vahendeid 17,5 miljonit eurot. Toetuse piirmäär ühe taotluse kohta on 1 miljon eurot.

Toetuse tingimused ja teave on SA KredEx  kodulehel.

Nõuded tunduvad esmalt tehniliselt keerukad, aga selleks puhuks ongi toetuse taotlejale kehtestatud tehnilise konsultandi teenuse kasutamise kohustus, et korteriühistul oleks projekteerimise ja hanke juures vastavaid eriteadmisi omava isiku tugi.

Toetuse määr.

Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena asuva korterelamu rekonstrueerimisel on toetus 30 protsenti.

Paremad võimalused on üld- või detailplaneeringu alusel miljööväärtuslikule hoonestusalale jääva, väärtusliku üksikobjektina määratletud, kultuurimälestiseks tunnistatud, muinsuskaitsealal asuva või UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva korterelamu uuendamiseks, sest Tallinnas eelnimetatud piirkondades asuva või UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva korterelamu rekonstrueerimisel on toetus 40 protsenti.

Toetuse saamiseks on vajalik kasutada tehnilise konsultandi, projekteerija ja omaniku järelevalve teenust ning nende teenuste kasutamisel on toetuse suurus 50% teenuse kulust.

Nõustamine toetuse taotlemiseks.

Et teha otsust kortermaja korrastamiseks peavad korteri omanikud aru saama tehnilistest nõuetest ja tingimustest, sest kortermaja tervikliku uuendamise otsus tuleb ühistu üldkoosolekul hääletusele.

Tallinna Energiaagentuur (TEA) pakub Tallinna korteriühistutele toetuse taotlemise nõustamiseks tuge korteriühistute üldkoosolekutel, et selgitada korteri omanikele toetuse tehnilisi nõudeid. 
Ühistu koosolekule TEA nõustaja kutsumiseks on vaja eelnevalt kokku leppida, saates e-kirja [email protected].

 

Viimati muudetud 21.02.2024