Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Ennetusmeetmed ja nõuded jääpurikate korral

Ennetusmeetmed ja nõuded jääpurikate korral

Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks ning tegevused jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral.

Sissejuhatus

Käesoleva dokumendi „Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks ning tegevused jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral“ (edaspidi dokument) eesmärk on:

 • käsitleda kinnistute ja/või ehitiste omanike ning Tallinna linna ametiasutuste poolt rakendatavaid ennetusmeetmeid jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks;
 • käsitleda kinnistute ja/või ehitiste omanike ning Tallinna linna ametiasutuste tegevusi jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede korral.

Dokumendi koostamisel on lähtutud ehitusseadustikust, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“, Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrusest nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“ ning Tallinna Linnavalitsuse 06.05.2013 määrusest nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“.

Ehitusseadustiku § 97 lõike 6 kohaselt teega külgneva maatüki omanik on kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnistu vahel asuva kõnnitee koristuse, sh lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Ehitusseadustiku § 134 kohaselt ehitisele esitatavate nõuete rikkumise eest, kui see toob kaasa ehitatud või ehitamisel olevast ehitisest lähtuva ohu varale või keskkonnale karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Ehitusseadustiku § 11 lg 2 punkti 10 kohaselt ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad asjakohasel juhul kasutusotstarbest ja kasutamisest tulenevaid nõudeid ehk seisundinõudeid, sealhulgas korrashoiunõudeid.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² kohaselt heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot.

1. Ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

1.1 Jääpurikate tekkimise põhjused ning jääpurikatest, lumest või libedatest kõnniteedest tulenevad ohud

Nõuetekohaselt soojustatud katuste korral, sõltumata ilmastikutingimusest ei teki jääpurikaid. Jääpurikate tekkimise peamiseks põhjuseks on elamute ja ehitiste katuste mittenõuetekohane soojustus. Katuste mittenõuetekohasel soojustamisel toimub soojuse kadu ning katustel oleva lume sulamisel ja räästale valgumisel külmub see jääks. Katustele tekkinud jää lõhub räästaid, vihmaveerenne ja -torusid, katusekatteid ning fassaade. Katustel olevad jääpurikad ja lumi võivad kukkudes ohustada inimesi ning sõidukeid.

Soojemate ilmade või vihmasaju korral katustel olev lumi muutub raskemaks ning võib kahjustada katuste kandekonstruktsioone või põhjustada katuste varinguid. Liigne lumekoormus ohustab enim teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised jne) ning samuti vanemaid ehitisi.

Kõnniteede libedust põhjustab eelkõige koristamata lumi, mis sulab ja temperatuuri langemisel jäätub. Puhastamata kõnniteedel asuvate äravoolurennide või nende puudumisel valgub vihmaveetorudest ärajuhitav vesi kõnniteedele ning jäätumisel muutuvad kõnniteed ohtlikult libedaks. Libedate kõnniteede korral on raskendatud kõnniteedel liikumine ning kukkumise tagajärjel on oht saada vigastusi. Libedate kõnniteede vältimiseks kasutavad jalakäijad võimaluse korral lumest ja jääst puhastatud sõiduteid, kus neil on oht sattuda liiklusavariisse. 

1.2 Kinnistute või ehitiste omanike poolt rakendatavad ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

Kinnistute või ehitiste omanike poolt rakendatavad ennetusmeetmed:

 • korraldada katuste ja fassaadide regulaarseid ülevaatusi võimalike probleemide tuvastamiseks;
 • puhastada ja korrastada katuste räästad, vihmaveerennid ja -torud ning aegsasti eemaldada katustelt lumi ja jää;
 • hinnata katuste ja vajadusel fassaadide soojapidavuse vastavust nõuetele (vajadusel tellida termograafilised pildid);
 • selgitada välja katuste soojustamiseks vajalike tööde maht ja maksumus;
 • teostada katuste soojustamiseks vajalikke töid;
 • paigaldada vajadusel elektrisoojenduskaabel katuste vihmaveerennidesse ja/või -torudesse;
 • tagada vajadusel turvavarustuse ning tööohutuse tagamiseks muude vajalike vahendite olemasolu;
 • tagada kõnniteede libedusetõrje teostamiseks vajalike puistematerjalide olemasolu.

Katuste soojuskadude kohad on seotud jääpurikate asukohaga. Katuste võimalike soojuskadude kohta annavad täpseima ülevaate termokaamera abil tehtud termograafilised pildid, mis näitavad  temperatuurierinevusi. Nõuetekohaselt teostatud katuste ja fassaadide soojustamised pikendavad ehitiste eluiga.

1.3 Tallinna linna ametiasutuste poolt rakendatavad ennetusmeetmed jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

1.3.1 Linnaosade valitsuste poolt rakendatavad ennetusmeetmed

Linnaosade valitsuste poolt rakendatavad ennetusmeetmed:

 • teavitada sügis- ja talveperioodi ajal kinnistute või ehitiste omanikke linnaosade lehtede, kodulehtede või muude teatiste kaudu nende kohustustest kõrvaldada katustelt jääpurikad või lumi ja teostada libedusetõrjet kõnniteedel;
 • teavitada liikluskorralduse nõuetest avariitöödel ning selgitada seadustest või õigusaktidest tulenevat vastutust ja sanktsioone kohustuste mittetäitmise korral;
 • teavitada sügis- ja talveperioodi ajal elanikke katustel olevatest jääpurikatest või lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevatest ohtudest ning edastada vajalikke soovitusi ja käitumisjuhiseid linnaosade lehtede, kodulehtede või muude teatiste kaudu;
 • omada ülevaadet kinnistustest või ehitistest, mille katustel on esinenud jääpurikaid või ladestunud lund, sh koondada tabelisse ning hoida ajakohasena andmed, mis käsitlevad kinnistute või ehitiste aadresse, kinnistute või ehitiste omanike või nende esindajate kontaktandmeid, kinnistuid või ehitisi, kus on vajalik teostada katuste soojustamist ning kinnistute või ehitiste omanike või nende esindajate poolt rakendatud või rakendatavaid ennetusmeetmeid;
 • toetada võimaluse korral projekti „Fassaadid korda“ taotluste läbivaatamisel kinnistute või ehitiste omanikke, kes kavandavad teostada katuste soojustamist;
 • korraldada kinnistute või ehitiste omanikele teabepäevi või ümarlaua koosolekuid, kus muuhulgas käsitletakse:
 1. katuste ja fassaadide puuduliku soojustamise, jääpurikate, lume ja libedate kõnniteedega seotud probleeme;
 2. käesolevast dokumendist tulenevaid kinnistute või ehitiste omanike kohustusi,
 3. liikluskorralduse nõudeid avariitöödel;
 4. seadustest või õigusaktidest tulenevaid vastutusi ja sanktsioone kinnistute või ehitiste omanike kohustuste mittetäitmise korral ning jääpurikatega seotud kohtukaasusi; 
 • teha koostööd Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja teiste linna ametiasutustega.

1.3.2 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt rakendatavad ennetusmeetmed

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt rakendatavad ennetusmeetmed:

 • teavitada sügis- ja talveperioodi ajal kinnistute või ehitiste omanikke meediakanalite kaudu ning kirjalikult haldusmenetluse raames nende kohustustest kõrvaldada katustelt jääpurikad või lumi ja tagada libedusetõrje kõnniteedel ning selgitada seadustest või õigusaktidest tulenevaid vastutusi ja sanktsioone kohustuste mittetäitmise korral;
 • teavitada sügis- ja talveperioodi ajal elanikke katustel olevatest jääpurikatest või lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevatest ohtudest ning edastada vajalikke soovitusi ja käitumisjuhiseid meediakanalite kaudu ning kirjalikult haldusmenetluse raames;
 • omada ülevaadet kinnistute või ehitiste omanikest, kelle suhtes on läbi viidud haldusmenetlus või kohaldatud väärteomenetlust jääpurikate, lume või libedate kõnniteede tõttu;
 • registreerida ööpäevaringsele telefoninumbrile 14410 edastatud teateid jääpurikate, lume ja libedate kõnniteede kohta;
 • piirata võimaliku ohu korral ohtlik ala hoiatuslindiga;
 • teha koostööd linnaosade valitsuste ja teiste linna ametiasutustega;

2. Tegevused jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

2.1. Ohutusnõuded katuselt lume ja jää eemaldamisel

Katuse regulaarse lumest puhastamisega on võimalik ära hoida katusekonstruktsioonide kahjustusi. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada lumekiht paksusega alates 30 cm. Kõige avariiohtlikumad on kerged teras- ja puitkandjatel lamedad või väikese kaldega katused (lao- ja tööstushooned, spordihallid, bensiinitanklad jne).

Katuselt jää ja lume eemaldamisel tuleb lähtuda järgmistest nõuetest:

 • turvavarustuse, töövahendite või vastava töökogemuse puudumisel tuleb tellida vajalikud tööd pädevatelt lumekoristustöid teostavatelt ettevõtetelt;
 • jälgida ilmastikuolusid ning arvestada võimalike ohtudega, mis kaasnevad katustelt jää ja lume eemaldamisega; 
 • tagada katusel töid tegevate ja muude isikute turvalisus;
 • paigaldada katusel ohutuks liiklemiseks katusesillad ja -redelid;  
 • vältida töövahendite katuselt alla kukkumist või viskamist;
 • vältida lume ja jää sulatamisel keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust, vihmaveerenne ja -torusid või sadeveesüsteeme;
 • kasutada lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel töövahendeid, mis ei kahjustaks külmaga rabedaks muutunud katust.

2.2 Kinnistute või ehitiste omanike tegevused jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

Kinnistute või ehitiste omanike tegevused:

 • teavitada aegsasti elanikke jääpurikate ja lume eemaldamisega seotud tööde teostamise ajast ning paluda sõidukite omanikel parkida ohualast kaugemale;
 • korraldada ohualas parkivate sõidukite ümberpaigutamist;
 • kasutada lume ja jääpurikate eemaldamisel nõuetekohast turvavarustust ja muid tööohutuse tagamiseks vajalikke vahendeid;
 • eemaldada operatiivselt jääpurikad, lumi või varisemisohtlikud kivid, plaadid jms;
 • vältida katusel oleva lume ja jää kukkumist madalamatele hoonetele;
 • tagada ohu korral ning ohu kõrvaldamise tööde ajal tänavatel ja kõnniteedel ohutu liiklemine, piirates ohuala lindiga. Lindi paigaldamine ohuala märgistamiseks ei vabasta ehitiselt lume- ja jääpurikaohu kõrvaldamise kohustusest;
 • teavitada Tallinna abitelefoni 1345 avariitööst (katustelt jääpurikate ja lume eemaldamine);
 • teavitada jääpurikate ja lume eemaldamise ajast ja kohast, kui sellega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tänava täielik sulgemine liikluseks Tallinna Transpordiametit ning väljaspool tööaega, puhkepäevadel või riiklikel pühadel Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri ning Tallinna Linnatranspordi AS-i dispetšerteenistusi. Kinnistu või ehitise omanik võib teostada liikluskorralduslikke töid, kui tal on vastav pädevus. Pädevuse puudumisel peab kinnistu või ehitise omanik tellima vajalikud tööd pädevatelt liikluskorralduslikke töid teostavatelt ettevõtetelt;
 • vormistada tänava sulgemisluba vastavalt teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskirja nõuetele, kui avarii likvideerimine kestab üle 3 ööpäeva;
 • tagada jalakäijatele, sh puuetega inimestele ja lapsevankriga liiklejatele ohutu läbipääs või korraldada avariitööde ajal nende ümbersuunamine;
 • teostada heakorratöid ohualas ja selle ümbruses;
 • korraldada koheselt kõnni- või sõiduteedele kukkunud või lükatud jääpurikate ning lume äravedu;
 • korraldada kõnniteede puhastamist lumest ja jääst ning teostada libedusetõrjet.

2.3 Tallinna linna ametiasutuste tegevused jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

2.3.1 Linnaosade valitsuste tegevused jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

Linnaosade valitsuste tegevused:

 • teavitada elanikke katustel olevatest jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevatest ohtudest ning edastada vajalikke soovitusi ja käitumisjuhiseid linnaosade lehtede, kodulehtede või muude teatiste kaudu;
 • võtta ühendust kontaktandmetes märgitud kinnistute või ehitiste omanikega või nende esindajatega ning teavitada neid ohtlikest jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest ning määrata neile ohu likvideerimiseks avariitööna kuni 3-ööpäevane tähtaeg ja kontrollida tähtaegadest kinnipidamist;
 • korraldada regulaarseid ülevaatusi, et kaardistada kinnistud või ehitised, kus esineb probleeme jääpurikate, lume ja libedate kõnniteedega;
 • edastada ülevaatuse tulemused koos ohtude kõrvaldamise tähtaegadega Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile;
 • teha koostööd Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ja teiste linna ametiasutustega.

2.3.2 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevused jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevused:

 • teavitada elanikke katustel olevatest jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevatest ohtudest ning edastada vajalikke soovitusi ja käitumisjuhiseid meediakanalite kaudu;
 • korraldada regulaarseid kontrollreide, et selgitada välja kinnistute või ehitiste omanikud, kes ei ole katustelt eemaldanud jääpurikaid ja lund või teostanud libedusetõrjet kõnniteedel;
 • kontrollida kinnistute või ehitiste omanike poolt jalakäijate ohutuse tagamiseks paigaldatud lintide olemasolu;
 • koostada ettekirjutusi ning menetleda väärtegusid mis on seotud jääpurikate, lume ja libedate kõnniteedega;
 • kontrollida ööpäevasele telefoninumbrile 14410 laekunud teateid, mis käsitlevad jääpurikaid, lund ja libedaid kõnniteid;
 • omada ülevaadet kinnistute või ehitiste omanike poolt esitatud teadetest jääpurika või lume katustelt eemaldamise ajast ja kohast, millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tänava täielik sulgemine liikluseks;
 • teha koostööd linnaosade valitsustega ja teiste linna ametiasutustega.

2.3.3 Tallinna Kommunaalameti tegevused jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

Tallinna Kommunaalameti tegevused:

 • koguda informatsiooni ilmastikutingimuste muutumisest ja teavitada linna ametiasutusi ning Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni esimeest;
 • korraldada operatiivselt sõiduteede, kõnniteede, kergliiklusteede, ühistranspordi peatuste ja treppide puhastamist;
 • teostada regulaarselt järelevalvet teeseisundinõuete täitmise üle ning kontrollida teemaa haljastuse olukorda;
 • korraldada infovahetust Tallinna abitelefoniga 1345;
 • teha koostööd Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametiga ja teiste linna ametiasutustega.

2.3.4 Tallinna Transpordiameti tegevused jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude ärahoidmiseks

Tallinna Transpordiameti tegevused:

 • koostada ülevaade kinnistute või ehitiste omanike poolt esitatud teadetest jääpurika või lume katustelt eemaldamise ajast ja kohast, millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tänava täielik sulgemine liikluseks;
 • korraldada Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri või Päästeameti Põhja päästekeskuse ettepanekul ajutiste liikluskorraldusvahendite operatiivset paigutamist.
 • korraldada vajadusel ühistranspordi ja sõidukite ümbersuunamist;
 • kontrollida tähtaegadest kinnipidamist avariitööde (katustelt jääpurikate ja lume kõrvaldamine) korral tänavate liikluse ajutisel sulgemisel;
 • kontrollida kehtestatud ajutise liikluskorralduse nõuetekohasust;
 • korraldada infovahetust linna ühistranspordi dispetšerteenistustega;
 • teha koostööd linnaosade valitsustega ja teiste linna ametiasutustega.

Kinnitatud: Tallinna kriisikomisjoni 08.12.2016 istungi protokolli nr LV-3/17 otsuse punktiga nr 1.

Viimati muudetud 10.12.2022