Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erasmuse projektid

Erasmuse projektid

KA122-SCH - Lühiajalised õpirändeprojektid üldhariduses projekti pealkiri: „Primus inter pares - parim võrdsete seas“
2023-1-EEO1- KA122-SCH-000113995

Ülevaade projektist
Otsustasime taotleda toetust, et suurendada oma kooli suutlikkust osaleda rahvusvahelises koostöös ja viia ellu kvaliteetne õpirändeprojekt oma õpilastele ning toetada oma õpetajate kutsealast arengut. Meie projekti eesmärgid – erinevates olukordades hakkama saamine ning õpikeskkondade mitmekesisus võimaldab õpilase arengut soodustada – parandavad õpetamise ja õppe kvaliteeti meie koolis. Oluline on meile ka õpilaste kaasamine koolitöö organiseerimisse ning nii kooli töötajate kui õpilaste arusaama, et igasugune diskrimineerimine on inimsusevastane ning vähendab kiusaja usaldusväärsust tugevasti.
Antud projekti elluviimisega soovime anda õpilastele pädevuse erinevates olukordades hakkama saamiseks ning soodustada õpilase arengut õpikeskkondade mitmekesistamisega.
Kavatseme töövarjutamisel omandada kaasava hariduse osas Taani kogemust, seda just õuesõppe alal. Vaatleme õuesõppe metoodika abil õpitulemuste saavutamist ja võrdleme tulemusi klassis õppega. Kogeme hariduslike erivajadustega õpilaste metoodika eripära õpitulemuste saavutamisel. Kõrvutame Eesti ja Taani kogemust IT pädevuste saavutamisel õuesõppe raames. kuidas see võimaldab arendada nii füüsilist kui vaimset tervist ja seda valdkonda. Uurime, kuidas taanlased seovad õpilase heaolu õpitulemuste saavutamise eesmärgiga. Üldeesmärgiks on kutsealane areng uuenduslike õpetamismeetodite teadvustamisel. Eelnimetatu põhjal kavatseme parimad praktikad oma koolis rakendusse haarata.
Kavatseme õpirändes pakkuda õpilastele kogemusi teises keskkonnas kui harjumuspärane hakkama saamiseks, et suuta elus toime tulla ning selleks iseseisvalt otsuseid vastu võtta. Selle raames osaletakse teise kooli õppetöös ning ühistegevuses, et märgata erinevate õpikeskkondade kasulikkust õpitulemuste saavutamiseks.
Meie projekti oodatavad tulemused:
  • kaasamise, mitmekesisuse, sallivuse ja demokraatliku osaluse mõõtme tugevdamine;
  • erialase võrgustiku loomine kogemuste vahendamiseks, et avastada uusi õppimismeetodeid ja lähenemisviise õpetamisele;
  • õpilane, kes väärtustab enda ja teiste heaolu, on koostöövalmis ja saab erinevates olukordades hakkama;
  • õpetaja, kes kasutab oma töös uut tehnoloogiat ja õpetamismeetodeid, et arendada täisväärtuslikku inimest kõikidest õpilastest vastavalt nende arengule.
Erasmuse projekti "Primus inter pares - parim võrdsete seas" blogi

Projekt Breaking Walls -Projekti number 2020-1-ES01-KA229-0820534_3

Projekti ülevaade:
Euroopa ühiskond on mitmekesine ja nii on ka haridusasutustes, kus vajadus erinevuste kaasamise järele kasvab. Koolides on mõistmine, et ruumide kasutuses ja metoodikas muudatuste tegemine võib kaasa tuua tänapäevasema, kaasatud, integreeritud keskkonna. Meie projekt on erinevate kultuuride ja keelte integreerivaks kogemuseks ja õppekava valdkondade täiustamiseks. Kõik need aspektid soosivad mitmekeelsust kui liidu ühist alust. See projekt keskendub sise-, välis- ja ümbritsevate ruumide haldamisele, sest peamine eesmärk on võimalusel saavutada olemasolevate ruumide füüsiline ümberkujundamine või muuta neid uuenduslike kasutusviisidega ja kaasamist soodustavate metoodikatega.
Samuti on soov luua keskkond, kus õpilane saab end identifitseerida peategelasena hariduskogukonnas. Õpilane peaks olema iseseisev, et ta suudaks luua empaatilise suhte oma partneritega ja pakkuda abi igas olukorras igapäevaelus.

Erasmuse projekti "Breaking Walls" blogi

 

Viimati muudetud 04.03.2024