Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

Lasteasutus saab lapse erivajadusest tulenevalt võimaldada: 

 • individuaalset lähenemist - rühma töötajate koostöö igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest;
 • kõneravi - lasteasutuses käivate kõneprobleemidega laste üldteenindamiseks luuakse 1 logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava lapse kohta, töö on valdavalt individuaalne või väikeste rühmadena;
 • arendamist sobitus- või erirühmas.

 

Tallinna  koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad:
 

 • Sobitusrühmad
 • Tasandusrühmad
 • Kehapuudega laste rühmad
 • Nägemispuudega laste rühmad
 • Kuulmispuudega laste rühm
 • Arendusrühmad
 • Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm
 • Liitpuudega laste rühmad

 

Kui kooliväline nõustamismeeskond (Rajaleidja) on soovitanud lapsele õpet sobitus- või erirühmas ja soovite kohta vastav rühmas, siis palun võtke ühendust vastava lasteaia direktori või Haridusametiga ([email protected]), lisades kirjale manusena Rajaleidja soovitus.

Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus , õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava


Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamine

Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (vt Rajaleidja keskus Tallinnas

Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui:
 1) lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud;
 2) laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.


Koolikoha määramisest loobumine

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada määratud kooli, teha vastav teade eKoolis või teavitada Tallinna Haridusametit vastava vormi kaudu.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024