Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toetuste kajastamine

Linna juhendid toetuste ja annetuste raamatupidamisarvestuse ning eelarvestamise kohta

 

Sihtfinantseerimise bilansikontode erikäsitlus (toetuste saamise ja andmise puhul).

Allika koodide kasutamine alates 2013. aasta aprillist (toetuste saamise puhul). 

Varakaardi loomine, akti täitmine ja kannete kirjendamine (toetuste saamise puhul). 

Sihtotstarbeliste ja mittesihtotstarbelise toetuse võrdlustabel (toetuse saamise ja andmise puhul).

Vooskeem linna asutustele tehtud sihtotstarbeliste annetuste ja eraldiste kogumiseks ning raamatupidamisarvestuses ja eelarve täitmises kajastamiseks.

 

Dokumendivormid

Sihtfinantseerimise teatis saldode võrdlemiseks.

Õiend linna poolt antavate toetuste ettemaksuks ja kuluks kandmiseks (e-arvekeskuses menetlemiseks).

 

Lepingute ettevalmistamine (lepingu tüüp, vajalikud lepingutingimused)

K.Kendra 26.06.2008 e-kiri "Nõuded toetuslepingute sõlmimisele"(toetuste saamise ja andmise puhul).

Tallinna linna eelarvest antavate sihtotstarbeliste toetuste näidisleping ning selle lisad (tegevuste eelarve ja aruande vormid).

Soovituslikku näidislepingut kasutada Tallinna linna eelarvest antavate sihtotstarbeliste toetuste puhul, mille eraldamise ja kasutamise tingimused ei ole reglementeeritud ühegi linna õigusaktiga. Täiendavate küsimuste korral aruannete vormide osas palume pöörduda Tallinna finantsteenistuse finantsarvestuse osakonna poole, lepingunäidist puudutavates juriidilistes küsimustes pöörduda Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome  osakonna juristi poole.

  

Lepingute kooskõlastamine

Linnapea 08.07.2010 käskkiri nr PO-1/175 "Kasutusrendilepingute ja toetuste lepingute kooskõlastamise kord" (toetuste saamise ja andmise puhul). 

Linnapea 23.11.2010 käskkiri nr PO-1/278 "Linnapea 08.07.2010 käskkiri nr PO-1/175 "Kasutusrendilepingute ja toetuste lepingute kooskõlastamise kord" muutmine" (toetuste saamise ja andmise puhul). 

Toetuslepingute kooskõlastamise vorm (toetuste saamise ja andmise puhul). 

 

Lepingu kontroll-lehe täitmine ja projektikoodi kasutamine

Lepingu kontroll-leht: uuendatud vorm (esialgne vorm: Linnapea 29.12.2006 käskkiri nr PO-1/396 "Tallinna linna sihtfinantseerimise lepingute kontroll-leht")

Lepingu kontroll-leht tuleb täita alati, kui soovitakse projektikoodi.

Projektikoodi kasutamine on nõutav alati, kui on tegemist:

1) välisfinantseerimisest (ja selle kaasfinantseerimisest) toetatava projekti või tegevusega;

2) kodumaisest sihtfinantseerimisest toetatava projekti või tegevusega, kus linna asutus on toetuse saaja (ja vahendaja) ning saadud toetuse kasutamise kohta nõuab toetuse andja/vahendaja finantsaruandlust (finantsaruandlus eeldab toetuse saamise ja kasutamise ning toetuse arvelt tehtavate kulutuste eristamist ülejäänud raamatupidamisarvestusest).

 

Täpsemad põhimõtted toetuste ja sihtfinantseerimise raamatupidamisarvestuse kohta on toodud linna raamatupidamise sise-eeskirja paragrahvides 36-44.

 

 

Viimati muudetud 02.11.2023