Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tooted

2001. aastal otsustas Tallinna Linnavalitsus alustada kaasaegse integreeritud linna arengut toetava  finantsjuhtimise süsteemi rajamist. Sellise süsteemi olulised komponendid (näiteks: paindlik ja  läbipaistev eelarvestamine, integreeritud tekkepõhine raamatupidamine) on leidnud ka varasemat  äramärkimist erinevates linna arengu- ja tegevuskavades. Esimese sammuna tellis Linnakantselei  riigihankemenetluse käigus 2001. augustis töö uue finantsjuhtimise raamistiku väljatöötamiseks.  Selle tulemusena on 2001. aasta oktoobrist kuni 2002. aasta maini linna spetsialistid koostöös  väliskonsultandi AS PricewaterhouseCoopersiga välja töötanud uue Tallinna linna "Finantsjuhtimise  mudeli". Käesoleval hetkel on käivitunud projekti juurutamine linna ametiasutustes ning nende  hallatavates asutustes.  

Tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse eesmärgist reorganiseerida linna juhtimine, tuleb viia uuele kvaliteedile ka linna senine finantsjuhtimine. Sealhulgas: 

  • täpsem ülevaade ressursside vajadustest ja ressursside tekkimise kajastamine; 
  • varade kajastamine; 
  • suurem paindlikkus ja läbipaistvus varade haldamisel; 
  • eri valdkondade eesmärkide ja tulemuste väljatoomine (võimaldaks mõõta iga valdkonna efektiivsust eraldi); 
  • üleminek eelarvele, mis lähtuks tekkepõhisuse printsiipidest; . kontserniaruande võimaldamine; 
  • finantsinfo integreerimine juhtimissüsteemi lahutamatuks osaks; 
  • rahvusvahelistele standartidele vastavate auditeeritavate aastaaruannete koostamine. 

Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2002 otsuses nr 329 "Tallinna linna finantsjuhtimise mudel"  (muudetud Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 otsusega nr 298) on sätestatud, et "2003. aasta  lõpus koostatakse pilootprojektina koostöös viie linna ametiasutusega kommunaal- ja sotsiaalvaldkondade  tooteplaanid ning Kommunaalameti, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 2004. aasta tootepõhine eelarve koostatakse  toodete osas, mis ei ole seotud linnaosade valitsustega. 2004. aasta eelarves kajastamata kommunaal-  ja sotsiaalvaldkonna tooted kajastatakse tootepõhisena 2005. aasta eelarve eelnõus. 2004-ks aastaks  Kommunaalametile ning Sotsiaal- ja Tervishoiuametile koostatud tootepõhine eelarve esitatakse linna  2004. aasta eelarve koosseisus volikogule".

 

Viimati muudetud 25.02.2014