Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Geoportaali litsentsileping

Tallinna avatud ruumiandmete

lihtlitsentsi leping

 

1.   Üldtingimused

1.1.      Käesoleva litsentsilepingu (edaspidi leping) esemeks on Tallinna linn (edaspidi litsentsiandja) poolt ruumiandmete (näiteks Tallinna aluskaart) või nende väljavõtete ja koopiate (edaspidi andmed) kasutusõiguse andmine litsentsisaajale.

1.2.      Litsentsisaajaks on füüsiline või juriidiline isik, kes andmeid kasutab.

1.3.      Litsentsilepingu eesmärk on kokku leppida litsentsiandja ja litsentsisaaja vahel, millistel tingimustel on litsentsisaajal õigus andmeid kasutada.

1.4.      Andmete õiguspärase kasutamise eelduseks on litsentsisaaja nõustumine käesoleva lepingu tingimustega.

1.5.      Andmete autoriõigus kuulub litsentsiandjale ning on kaitstud autoriõiguse seaduse ning rahvusvaheliste intellektuaalset omandit puudutavate lepingutega. Litsentsilepingule kohaldatakse autoriõiguse seadust ja võlaõigusseadust.

 

2.   Litsentsisaaja õigused

2.1.      Lepinguga nõustumine annab litsentsisaajale õiguse andmeid kasutada tasuta, litsentsisaaja valitud kõlbelisel eesmärgil, kooskõlas seaduste ja heade tavadega. Litsentsisaaja võib teha andmetest tuletisi, sobitada andmeid kokku oma toodete või teenustega, kasutada andmeid ärilisel või mitte-ärilisel eesmärgil ja andmeid edasi levitada.

2.2.      Litsentsisaaja võib lisaväärtusega varustatud andmeid levitades või publitseerides kohandada ning täiendada litsentsilepingu tingimusi, kuid käesoleva lepingu tingimused jäävad kehtima nende andmete suhtes, mis pärinevad litsentsiandjalt.

 

3.   Litsentsisaaja kohustused

3.1.      Litsentsisaaja kohustub andmete avaldamisel ja edasi levitamisel viitama andmete päritolule, märkides ära litsentsiandja nime, andmestiku nimetuse ning andmete vanuse. Näiteks: "Tallinna aluskaart: Tallinna Strateegiakeskus 2021" (inglise keeles "Tallinn Basemap: Tallinn Strategic Management Office 2021").

3.2.      Litsentsisaaja kohustub andmete edasi levitamisel andmetega kaasa lisama käesoleva lepingu teksti või viite lepingu tekstile.

3.3.      Litsentsisaaja kohustub oma toodetes või teenustes viite andmete päritolule eemaldama litsentsiandja kirjalikul nõudmisel.

 

4.   Vastutus

4.1.      Kasutaja nõustub andmeid kasutama kõigi selles esineda võivate ebatäpsustega. Litsentsiandja ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis võib tekkida tulenevalt andmete kasutamisest või võimatusest andmeid kasutada.

 

Laadi leping alla

 

Viimati muudetud 20.01.2021