Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas

Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas

Rahastamise programm/meede : ÜF meetme tegevus 10.1.1 Maanteede rekonstrueerimine või uuendamine

Projekti nimi ja nr: Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas, 2014-2020.10.01.16-0034

Projekti rahastamine:

Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015 korraldusega nr 93 on projekt „Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas“ kinnitatud perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse eeldatava abikõlbliku kogumaksumusega 19 651 200 eurot.

Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu otsusega 19.mai 2016.a. nr 88 „Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas“ ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale.“

Toetuse taotluse rahuldamise otsus: Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori käskkiri 14.02.17 nr 1-10/17-009 (muudetud 08.01.2019 käskkirjaga nr 1-10/19-001-TI ja 09.12.2019 käskkirjaga nr 1-10/19-023-TI).

Projekti eesmärk: Perioodi 2014-2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kohaselt: TEN-T üld- ja põhivõrgustikku kuuluva Tallinn-Paldiski maanteelõigu rekonstrueerimine, sealhulgas teede, sildade, viaduktide rekonstrueerimine, jalg- ja jalgrattateede rajamine ning tegevused negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks.

Haabersti ristmikule rajati Paldiski maantee suunal 277 meetri pikkune viadukt. Olemasolev ringristmik muudeti rekonstrueerimistööde käigus fooridega ringristmikuks. Kergliiklejatele rajati Ehitajate tee alt läbivana 38 meetri pikkune tunnel ja Paldiski maantee alt läbivana 54 meetri pikkune tunnel. Uued kergliiklusteed on ehitatud kõikidesse suundadesse.

Ehituse töövõtuleping nr 1304171/TKA54 allkirjastati Nordecon AS-iga 13. aprillil 2017 kogumaksumusega 19,8 miljonit eurot, sh käibemaks. Tööde algus 2.mai 2017. Haabersti ristmik avati 28.08.2018.

Tallinna Kommunaalamet ja YIT Infra Eesti AS sõlmisid 11.juulil 2018.a. töövõtulepingu nr 0907184/TKA129 Paldiski maantee linna sisenevale suunale ühistranspordiraja ehituseks.

1,3 kilomeetri pikkune sõidurada ühistranspordile rajati Zoo ja Mustjõe bussipeatuste vahelisele lõigule. Ehitustööd hõlmasid põhimahus teedeehitust, sademevee ärajuhtimise süsteemi rajamist, tänavavalgustuse, foorijuhtimise süsteemide ehitust ning haljastus- ning liikluskorraldustöid. Tööde lõpp - kevad 2019.a.

5. juulil 2019 sõlmis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet töövõtulepingu OÜ-ga Hoiame Kokku Grupp Haabersti liiklussõlme viadukti kujundvalgustuse lahenduse loomiseks. Tööd valmisid märtsis 2020.

Haabersti liiklussõlme kergliiklustunnelite arhitektuurse kujundlahenduse rajamise töövõtuleping sõlmiti 14. augustil 2020. Töö teostajaks on AS Elektritsentrum ning tööd valmisid  märtsis 2021.

Projekti tegevused:

  • Teelõikude uuendamine/ehitamine kokku 2,92 kilomeetri ulatuses;
  • Viadukti ehitus;
  • Vanade  jalg- ja jalgrattateede ümberehitus (1,70 km) ning uute jalg- ja  jalgrattateede ehitus (2,30 km);
  • Kergliiklustunnelite sisekujundus ning viadukti kujundvalgustus;
  • Ehitati 3 uut ja rekonstrueeriti 4 fooriristmikku;
  • Lisaks tee-ehituslikule osale ehitati uued rajatised, ehitati/ rekonstrueeriti tänavavalgustus, mille käigus paigaldati uued LED tänavavalgustid, viadukti, kergliiklusteede, ülekäiguraja valgustid;  rajati foorijuhtimissüsteem, sademevee- ja reovee kanalisatsioon ning drenaaž,   veetrassid, sidekanalisatsioon, elektri õhuliinid ja kesk- ja madalpinge kaabelliinid, jaotus- ja liitumiskilbid, gaasitorustik, paigaldati      liikluskorraldusvahendid ning rajati haljastus, sh istutati nii okas- kui lehtpuid ja põõsaid;
  • Ehituse  omanikujärelevalve teenuse osutamine.

Projekti eelarve:

Maksimaalsed abikõlblikud kulud, mida abi suuruse arvutamisel arvesse võetakse, on 20 905 200 eurot. ÜF-ist antava abi maksimaalne suurus 85% ulatuses on 17 769 420 eurot. Toetuse saaja omafinantseering projektile moodustab 15 % projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest.

Projekti abikõlblikkuse periood: Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 15. november 2016. a ja lõppkuupäev 30. juuni 2021.

Viimati muudetud 31.05.2021