Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

ELOS -Euroopa kui kooli õppekeskkond - programm koolidele

ELOS -Euroopa kui kooli õppekeskkond - programm koolidele

 ELOS logo   

Elos on haridusprogramm, mille eesmärgiks on Euroopa ja rahvusvahelise dimensiooni edendamine hariduses. Elos programmi õpilastele kehtestatud standardid kirjeldavad õpilaste oskusi (võõrkeelte oskus ja kasutamine, ettevõtlikkus/ ettevõtluse, koostöö- ja suhtlemiskompetentsid Euroopa ja rahvusvahelises koostöös). Elos-koolide standardite puhul on keskmes rahvusvaheline koostöö, võõrkeelte ja võõrkeeltes ainete õpetamine ning ettevõtlikkuse arendamine asutuse arengu- ja õppekavalises tegevuses.

Elos programm toimib Euroopa koolide võrgustikuna, milles antakse kõrgel tasemel haridust valmistades 12-19-aastasi õpilasi ette Euroopa kodaniku rolliks läbi Euroopa õppekeskkonna. Elos-koolide õppekavad on Euroopa ja rahvusvahelise orientatsiooniga, arendatakse Euroopa kompetentse õpilaste ja koolide seas, tegeletakse sihikindlalt erinevate Euroopa hariduslike instrumentide (nt Europass, Euroopa keelemapp, õpilaste sertifikaadid ja portfooliod) rakendamisega koostöös õpilastega.

Üle 140 gümnaasiumi erinevatest Euroopa riikidest kuulub Elos-liikumisse, mille raames toimuvad kohtumised ja seminarid, kogemuste vahetamine ning koolidevahelised ühisprojektid. Tallinna Haridusamet osaleb partnerina EL projektides seoses Elos programmi arendamisega alates 2009.aastast.
Programmi eestvedajaks on Hollandi hariduskeskus Ons Middelbaar Onderwijs, partnerorganisatsioonid on Eestis, Saksamaal, Austrias, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Türgis, Iirimaal, Suurbritannias, Leedus, Poolas, Slovakkias, Portugalis, Rootsis ja Norras.

Eestis on Elos-koolide liikumisega ühinenud kümme Tallinna kooli: Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium ja Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium.

Programmi info: Elos Facebookis


Kes võivad olla ELOS-koolid?

Selleks, et saada ELOS-koolide võrgustiku liikmeks, tuleb koolidel tutvuda allpooltoodud standarditega, millest liitumise hetkeks on täidetud ca 2/3. Ülejäänud nõuded on need arendusvaldkonnad, millega kool tegeleb programmi raames. 

 ELOS-kooli kriteeriumid:


Õppekasvatustöö

 1. Õppeainetes, mis sisaldavad Euroopa dimensiooni temaatikat (geograafia, ajalugu, kodanikuõpetus jne), kasutavad õpetajad ja õpilased ka võõrkeelseid õpetamis- ja õppematerjale.
 2. Võõrkeeletundides keskenduvad õpilased ja õpetajad ka rahvusvahelises koostöös vajaminevatele suhtlemisoskustele.
 3. Õpilased hindavad oma keeleoskusi, tuginedes Euroopa instrumentidele (nt Euroopa keelemapp) ning mõistavad, mis tasemel on nende esimese võõrkeele oskus (tase A2-B2) võimaldamaks neil välismaal suhelda, õppida ja töötada.
 4. Kool julgustab õpilasi teist võõrkeelt õppima tasemel, mis võimaldaks neil suhelda välismaa õpilastega (olenevalt kooli tüübist, tasemel A1-B2).
 5. Plaanides täpsustatakse, kuidas saavad õpilased Euroopa ja rahvusvahelise temaatikaga õppetundides ja tegevustes aktiivselt kaasa lüüa (nt teema pakkumine/valimine, vanemate teavitamine ELOSest, õpilaste vahetusnädala planeerimine, kaasõpilaste intervjueerimine nende Euroopa kompetentsuse kohta jne).

Kooli tegevused

 1. Kool rakendab kõigis õppeainetes, mis tavaliselt sisaldavad Euroopa ja rahvusvahelisuse temaatikat (nt geograafia, ajalugu, majandus, kodanikuõpetus jne), Euroopa instrumente (nt Europass).
 2. ELOSe põhimõtted formuleeritakse ja lisatakse kooli dokumentidesse, näiteks arengukavasse ja infomaterjalidesse lapsevanemate ja õpilaste jaoks.
 3. Kooli tegevuskavas on vähemalt üks Euroopa-teemaline või rahvusvaheline üritus aastas rohkem kui ühele klassile ja erinevatele vanuseastmetele (nt rahvusvahelised külalisesinejad, rahvusvahelised kunsti- või spordiüritused, arutelud üliõpilastega - Euroopa õpingute või rahvusvaheliste suhete erialalt, osavõtt Euroopa Noorteparlamendist, rahvusvahelised võistlused, Euroopa institutsiooni külastus kodu- või välismaal jne).
 4. Kool on arutanud võimalusi õpilaste Euroopa kompetentside kriteeriumide täitmiseks tundide ning ürituste kaudu.

Personali kompetentsus ja institutsiooniline võimekus

 1. Kooli juhtkond toetab koolis ELOSe koordinaatorit ja julgustab teisi töötajaid ELOSest (kooli piires, kasutades asutusesiseseid suhtluskanaleid) osa võtma.
 2. Õpetajad erinevatest ainesektsioonidest on teadlikud ELOSest ning liitunud ELOSe meeskonnaga.
 3. ELOSe / rahvusvahelisuse teemadel toimuvad regulaarselt koosolekud-arutelud (osalevad ELOSe meeskond ja ELOSe koordinaator koos kooli juhtkonnaga).
 4. Kooli juhtkond aitab kaasa projekti koordineerimisele ja arendamisele.
 5. Plaanides täpsustatakse õpetajate ja juhtkonna koolitusvajadused Euroopa ja rahvusvahelisuse teemadel, võõrkeeleõppes ja IKT-s.

Rahvusvaheline koostöö

 1. Enamik aktiivselt ELOSes osalevaid noori hoiab kontakti eakaaslastega üle kogu maailma kas e-maili teel ja/või elektroonses õppekeskkonnas. Selle saavutamiseks organiseerib kool haridusprojekte vähemalt ühe kindla partnerkooliga (nt eTwinning'u, Comeniuse vms programmide raames). Kui koolis pole piisavalt interneti kasutamise võimalust, võib õpilane kodus või mujal arvutit kasutada ja oma online tööd mappi dokumenteerida.
 2. ELOSes aktiivselt osalenud õpilased saavad osaleda vähemalt ühes õpilasvahetusprogrammis (kaasa arvatud hariduskoostööprogrammis), eesmärgiks vähemalt pooled neist õpilastest ja vähemalt 5 päeva.
 3. ELOSes aktiivselt osalevad õpilased saavad osa oma õppeprogrammist läbida mõnes muus Euroopa riigis ning välismaal töö lõpetamise eest saada kiitust vastavalt partnerkoolide omavahelisele lepingule.

 
Kvaliteedi hindamine

 1. Enamik aktiivselt ELOSes osalevaid noori õpib kirjeldama ja hindama oma Euroopa-teemalisi ja rahvusvahelisi tegevusi.
 2. Kooli tasandil hindamine põhineb ELOSe meeskonna tehtud enesehinnangul.
 3. Vajadusel täidavad ELOSe meeskond ja kooli juhtkond vastavad hindamisvormid või küsimustikud.


ELOS-kooli standard
 
(Elos School Standard - ingl.k, .pdf)

ELOS-kooli õpilase oskused (Common Framework for Europe Competence - ingl.k, .pdf)

Europassi Keskus
Euroopa keelemapp

 

Kontaktisik:  

Kadri Ausmaa
Vanemspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 640 4979
[email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024