Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eriklassid

Eriklassi vastuvõtmine, üleviimine ja õppekorraldus

  • Eriklassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane, kellel on raskest kroonilisest psüühikahäirest tulenev püsiv normikohasest erinev käitumismuster ja/ või õpivõime langus, mis takistavad õpilase enda ja teiste õpilaste õppimist ning ohustavad turvalisust tavaklassis (näiteks autismispektri häired, sõltuvushäired, aktiivsus- ja tähelepanuhäired/keskendumisraskused, füüsiline vägivaldsus kaaslaste suhtes, agressiivsus keskkonna suhtes) või kes on lastepsühhiaatri poolt suunatud pikaajalisele rehabilitatsiooniteenusele.
  • Eriklassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane tähtajaliselt, mille määrab kooliväline nõustamismeeskond.
  • Õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat struktureeritud õppekorraldust, õppemetoodikat ja jõukohast õppevara ning vajadusel tagatakse õpilasele logopeediline abi.
  • Koolis võimaldatakse õpilasele rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalprogrammi rakendamine või ravi kättesaadavus õpilase psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise korrigeerimiseks.
  • Vajadusel korraldatakse koolis psühhoteraapia teenuse kättesaadavus vastava koolituse läbinud spetsialisti poolt.
  • Õpilasele rakendatud tugimeetmete tõhusust hinnatakse õpilasega tegelevate spetsialistide meeskonna poolt koostöös õpilase vanemaga vähemalt poolaastas ning tulemused fikseeritakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil ja rehabilitatsiooniplaanis.
  • Kui koolivälise nõustamismeeskonna määratud tähtaja möödumisel ilmneb vajadus jätkata õpet eriklassis, siis esitab vanem või vanema nõusolekul kool Rajaleidja koolivälisele nõustamismeeskonnale põhjendatud taotluse tähtaja pikendamiseks. 

Eriklassid tegutsevad Tallinnas paljudes üldhariduskoolides. Infot leiab Tallinna koolide teatmikust

Aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn 
Telefon: 735 0700

Viimati muudetud 23.06.2022