Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Huvikoolist lahkumine

Huvikoolist lahkumine

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab kooli pidaja.

Huvikoolist väljaarvamine

Õppuri huvikoolist väljaarvamine toimub:

  • õppuri või vanema avalduse alusel;
  • huvikooli algatusel;
  • huvikooli lõpetamisel.

Õppur või vanem esitab huvikooli direktorile avalduse omal soovil huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne huvikoolist lahkumist.

Huvikool võib õppuri välja arvata:

  • mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  • kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
  • huvikooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
  • õppetasu võlgnevuse korral.

Õppuri väljaarvamisest nimetatud põhjustel teavitatakse õppurit või vanemat viie tööpäeva jooksul direktori käskkirja andmisest. 

Kui õppur või vanem ei ole tasunud õppetasu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab huvikooli direktor võlgnikku kirjalikult võlgnevusest ning annab mõistliku tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse õppur huvikoolist välja.

Õppuri huvikoolist väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga ning õppuri andmed, mis on kantud Tallinna linna eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike laste andmekogusse, kustutatakse kolme tööpäeva jooksul. 

Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu koolist lahkumise kuu eest kuni õppuri huvikoolist väljaarvamise kuupäevani.

Õppuri huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras. 

Huvikooli lõpetamine

Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend

Õigusaktid:

 

Lisainfo:

Kaisa Orunuk
Noorsootöö osakonna peaspetsialist
Tallinna Haridusamet
[email protected] 

Viimati muudetud 21.02.2024