Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kasulik teada, kui laps läheb lasteaeda

Kasulik teada, kui laps läheb lasteaeda

Sellelt lehelt leiad kasulikku teavet siis, kui soovid oma lapse lasteaeda panna. 
 

Millal võiks laps lasteaeda minna?

Lapse lasteaeda mineku aja üle otsustavad vanemad. Soovitav, et laps tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega (näiteks mõningane riidesse panemise oskus, tassist joomine ja lusika kasutamine). 

Kuidas leida lapsele sobiv lasteaed?

Tallinnas töötab 125 koolieelset lasteasutust, nendest 4 lastesõime ja 121 lasteaeda. Lisaks on lasteaiarühmad Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis. Tallinna lasteaedade kontaktid 

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks on kogu Tallinna linna haldusterritoorium. See tähendab, et Tallinna linna elanikud võivad valida oma lapsele iga lasteaia, kus on vabu kohti.  

Lasteaia valimisel on soovitatav arvestada lasteaia asukoha, selles rakendatava kasvatamise ja õpetamise metoodika ning töökeelega.

Kuidas toimida siis, kui valik on tehtud? 

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda iseteeninduskeskkonnas. Lapsevanemal on võimalus teha kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aeg.  

Taotlust on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile koha pealsaata digiallkirjastatuna e-postiga või täita ka lasteaias koha peal.

Taotluse vorm (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader)  

Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue taotluse esitamist lasteaeda. 

Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks tuleb lisada laste nõustamiskomisjoni otsus.

Kuidas saada infot lasteasutusse koha saamisest?

Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

Hiljemalt 15. maiks tuleb vanemal kirjalikult kinnitada lasteaiast saadetud koha pakkumine, kinnituse puudumisel kustutatakse lapse andmed lasteaeda koha taotlejate nimekirjadest.

Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest.

Lasteasutustes, kus on ainult sõimerühmad või linnaga lepingut omavates eralasteaedades kohta omavad lapsed saavad jätkuvalt olla munitsipaallasteaedadesse koha taotlejate nimekirjas. Lisaks eelpooltoodule säilitatakse koha taotlejate nimekirjas nende lasteasutuses juba käiva(te) lapse/laste andmed, kui vanem soovib panna oma lapse lasteasutusse, kus juba käib/käivad sama pere laps(ed). Sealjuures kehtib tingimus, et kõigi laste elukohaandmed rahvastikuregistris on samal aadressil Tallinna linnas ja vanem esitab lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse.

Kui vanem ei nõustu lasteaia direktori otsusega lapse lasteasutusse mittevastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda Tallinna Haridusameti poole.

Kuidas toimub lapse vastuvõtt lasteaeda?

Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

Kuni 3-aastased lapsed kuuluvad sõime-, 3-7aastased aga aiarühmadesse. Paljudes lasteaedades on moodustatud ka liitrühmasid 1,5-7aastastele lastele.

Millised on võimalikud kulud lasteasutuses?

Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema osa määra (n-ö kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta. Ujulaga lasteasutustes on ujula kasutamise perioodil vanema osa määraks ühes kuus summa, mis moodustab 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

Toiduraha suuruse otsustab iga lasteaia hoolekogu ja kinnitab direktor. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus.

Kuidas toimub laste toitlustamine lasteasutuses?

Toitlustamisel lähtutakse tervisliku toitumise põhimõtetest ja tervisekaitse nõuetest. Toit valmistatakse võimalikult värsketest töötlemata toiduainetest. Menüü koostatakse kaheks nädalaks.

Lasteaias toimub laste toitlustamine vastavalt lahtiolekuajale. Lapsed saavad süüa kolm korda päevas, ööpäevase lahtioleku aja puhul aga neli korda.

Millest lähtub õppe- ja kasvatustöö lasteasutuses?

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava.

Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega. Eraldi käsitletakse eesti keele õpetamist lasteaias või rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles. Lasteasutuse pedagoogid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.

Kuidas aidata lapsel lasteaiaga kohaneda?

Lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. Lapse kohanemist toetab lasteasutuse ja kodu koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine.

Koostöö aluseks on pere avatud suhtlemine õpetajatega ning positiivne suhtumine lapse rühmakaaslastesse. Soovitav on vestelda õpetajatega pere tavadest ja kasvatuspõhimõtetest, lapse individuaalsetest iseärasustest, ootustest lasteasutusele ja muust lapsele olulisest, mis aitaks lapse kohanemisele kaasa.

 

Lisainfo saamiseks võiks esmalt pöörduda lasteaia õpetajate, õppealajuhataja või direktori poole.

Teie küsimustele vastavad meeleldi ka Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistid (lasteaedade kuraatorid).

Eralasteaiad kuuluvad eraomanikele, nende tegevust reguleerib Erakooliseadus

Tagasi algusesse

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024