Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koolivahetus

Koolivahetus

Kui koolivahetus on tingitud elukoha muutusest

Uurige juba varakult, millised oleksid lapse õppimisvõimalused uues elukohas. Lapsele koolikoha tagamiseks pöörduge uueks elukohaks saava linnaosa haridusametniku poole. Eelöeldu kehtib ka välismaale elama asumise korral.

Kui soovite ise oma lapsele kooli valida, võtke ühendust kooliga, kuhu soovite oma last panna, ja uurige vabade õppekohtade olemasolu. Selgitage välja, kas riigis, kuhu kavatsete elama asuda, saavad vanemad kooli valida ja mis tingimustel seda teha saab.

Täpsustage Tallinna Haridusametist, missugused dokumendid tuleb esitada lapsele koolikoha saamiseks ja kooli vastuvõtuks. Erinevad riigid ja erinevad koolid võivad nõuda erinevaid dokumente. Mõnikord on vaja lasta dokumendid tõlkida või apostilliga kinnitada.

Kui olete saanud oma lapsele uue koolikoha, esitage koolile, mille nimekirjas teie laps praegu on, avaldus lapse nimekirjast kustutamiseks.

Koolist lahkumise avaldusele märkige ka oma kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), et kool saaks vajadusel kontakteeruda ja täpsustada lapse edasiõppimisega seonduvat. Samuti märkige koolikohustusliku (st põhikoolis õppiva) õpilase puhul avaldusele uue kooli nimi ja asukoht, kus õpinguid jätkatakse.

Ärge unustage esitada koolile õpilase nimekirjast kustutamise avaldust, sest muidu hakkavad kool ja kohalik omavalitsus teie last taga otsima kui koolikohustuse mittetäitjat!

Edastage kohalikule omavalitsusele uue elukoha andmed või oma sideandmed rahvastikuregistrisse kandmiseks.

Õppekoht välisriigist saabuvatele lastele

Kui laps asus õppima välisriigi õppeasutusesse ajutiselt (1-2 aastaks) ning soovib seejärel naasta endisesse kodukooli, peab vanem esitama hiljemalt 30. juuniks kooli direktorile taotluse õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal.

Õpingute jätkamisel Eestis asub õpilane õppima klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

Õppenõukogu määrab klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, kui:

  • õpilane tuleb välisriigi õppeasutusest ega ole varem Eestis õppinud;
  • õpilasel puudub haridust tõendav dokument;
  • õpilane õppis eelmises koolis mõne teise riikliku õppekava järgi;
  • õpilane on jätnud pooleli kutseõppeasutuse ning soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis;
  • õpilane õppis erivajadustega laste koolis või sanatoorses koolis vastavalt neile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile või õppetundide arvule.

Koolist lahkudes antavad dokumendid

Õppeaasta lõpul lahkudes antakse kaasa:

  • lõpetatud klassi tunnistus,
  • väljavõte õpilasraamatust,
  • tervisekaart, selle olemasolul.

 

Viimati muudetud 06.04.2023