Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Ole normaalne projekt

Projekti eesmärgiks on lastele teadmiste andmine politseist, kui olulisest institutsioonist ühiskonnas, hoida lapsi eemal seadusterikkumisest ja kuritegudest ning arendada koostööd politsei, kooli, lapse ja perekonna vahel.

Projekti sihtgrupiks on Tallinna üldhariduskoolide 3. ja 4. klasside õpilased. Kahe õppeaasta jooksul viiakse läbi 12 õppetundi, kus spetsiaalselt koostatud õppematerjali järgi käsitletakse järgmisi teemasid: politseitöö, liiklus, diskrimineerimine, vägivald, alkoholism, uimastid, pürotehnika ja avalik transport. Õppetundide läbiviijateks on politseiametnikud.

Pilootprojekt käivitus 2001/2002 õppeaastal koostöös Rotterdam-Rijnmond'i Politseiametiga Hollandist algselt 21-es eesti õppekeelega Tallinna koolis. Esimese õppeaasta lõpus viidi õpilaste, õpetajate ja politseiametnike seas läbi küsitlus, mille eesmärgiks oli saada esialgne hinnang projektile. Hinnati õppematerjalide sisu ja arusaadavust, tundide esitlust ning abimaterjalide kasutamist. Küsitluse tulemused andsid kõrge hinnangu projekti kohta: 8.7 palli hindeskaalal 1-10.

Alates 2002/ 2003 õppeaastast on projekti kaasatud kõik Tallinna üldhariduskoolid. 
Partneriteks Eestis on Põhja Politseiprefektuur, Politseiamet ja Tallinna Haridusamet.

Viimati muudetud 11.07.2022