Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õpilase toetamine koolis

Õpilase toetamine koolis

Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös.

Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut ning vajadusel kohandavad õpet õpilase individuaalsete vajaduste ja võimete järgi. Vajaduse korral tagatakse õpilasele koolis tasuta vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenus. Õpilasele vajaliku toe pakkumiseks võib moodustada ka õpiabi- või tasemerühmi või eriklasse. 

Õpilase toetamiseks saab kool rakendada üldist tuge, tõhustatud tuge või erituge.

Üldine tugi

Üldist tuge rakendatakse õpilasele, kellel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel. Õpilase toetamiseks pakutakse vajadusel

  • õpetajapoolset individuaalset lisajuhendamist,
  • tugispetsialistide teenust,
  • individuaalselt või rühmas toimuvaid õpiabitunde.

Tõhustatud tugi

Tõhustatud tuge rakendatakse õpilasele, kes oma püsiva õpiraskuse, psüühika- ja käitumishäire või muu terviseseisundi või puude tõttu vajab vähemalt üht järgmistest teenustest:

  • pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset õppekava ühes, mitmes või kõikides ainetes;
  • pidevat tugispetsialistide teenust ja osaajaga õpet individuaalselt või rühmas;
  • pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset tuge klassis toimuva õppetöö ajal;
  • õpet eriklassis. Tõhustatud tuge rakendava eriklassi täituvus on kuni 12 õpilast.

Eritugi

Erituge rakendatakse õpilasele kellel on raske ja püsiv psüühikahäire või intellektipuue või meelepuue või liitpuue ja kes vajab

  • puudespetsiifilist õppekorraldust, - keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlemaga ning
  • osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis. Erituge rakendava eriklassi täituvus on kuni 6 õpilast.

Õpilasele tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks on vaja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust (vt Rajaleidja Keskus Tallinnas).

Viimati muudetud 21.02.2024