Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta prioriteedid ja teema-aastad

Kui inimene on liiga suur, et õppida, siis ta enam suuremaks ei kasvagi
[ameerika kirjanik Herbert Victor Prochnow, 1897-1998]

Tallinna Haridusameti prioriteediks on muutunud õpikäsituse (MÕK) rakendamise toetamine haridusasutustes. 

Teeme aktiivset koostööd Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga, et aidata haridusasutustel mõtestada muutunud õpikäsitust.

Seejuures on olulised:

  1. üldoskuste, sh õpioskuste kujundamine kujundamist (st, et õppijaid suunatakse seadma eesmärke, analüüsima oma õppimise protsessi, looma keskkonda õppimiseks);
  2. õppimise planeerimise ja koostööoskuste arendamine nii õpetajatel kui ka õpilastel;
  3. muutus hindamises nii, et see toetaks õppija arengut;
  4. õppijate hariduslike erivajadustega arvestamine;
  5. õppijate ja õppeainete omavaheline lõimimine ning seda soodustav õppepäev;
  6. õppijate sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine.

Õppeaasta prioriteedi rakendamiseks on haridusamet planeerinud toetavaid tegevusi ning ootab haridusjuhtide ja koolipere panustamist.

Lähtuvalt arengustrateegiast "Tallinn 2035" hariduse ja noorsootöö tegevusvaldkonnast on kutsutud ellu teema-aastad.

Teema-aastad

2029/30. õa - Tehnoloogiaõppe, ettevõtlikkuse ja karjääriõpetuse teema-aasta

 

Viimati muudetud 07.03.2023