Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppekavad

Õppekava on kooli tegevuse alusdokument, kus on kirjas kõik õppetöö korraldamisega seonduv.

Põhikooli riiklik õppekava

Gümnaasiumi riiklik õppekava

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Riiklike õppekavade alusel koostab kool õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument.

Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

Kokkuleppel kooliga (õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori volitatud pedagoogi kokkuleppel) võib kool arvestada õpilase kooli õppekava välist õppimist või tegevust, sealhulgas õpinguid mõnes teises üldhariduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel, et see võimaldab õpilasel saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi.

Iga kooli õppekava on leitav kooli veebilehelt (vt koolide kontaktid).

Riiklikud üldhariduse õppekavad ja muud abimaterjalid on leitavad õppekava portaalist.

 

Rohkem infot:

Viivi Lokk, juhtivspetsialist
Hariduskorralduse osakond
viivi.lokk@tallinnlv.ee  

Viimati muudetud 21.05.2021