Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Pikapäevarühmad Tallinna koolides

Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi I-IX klassi õpilastele. Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise.

Pikapäevarühmas pakutakse õpilasele järelevalvet ja pedagoogilist juhendamist ja suunamist. Pedagoogiline juhendamine ja suunamine sisaldab:

  • õppest vaba aja sisustamist;
  • koduste õpiülesannete täitmist;
  • huvide arendamist.

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse alusel.

Pikapäevarühmade kohta leiate täpsemat informatsiooni koolide kodulehekülgedelt.

Koolide kontaktid leiate siit: Koolide kontaktid.

Viimati muudetud 21.05.2021