Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa (edaspidi kohatasu) maksmisest vanem õppeaasta lõpuni (kuni 31. august) lapsevanema avalduse alusel:

 • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 819,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 655,99 eurot.
2-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1475,98 eurot;
3-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2131,97 eurot;
4-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2787,96 eurot;
5-liikmelise pere puhul maksimaalselt 3443,95 eurot.

* Pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.


* Sissetuleku alusel esitatud avalduse korral rakendatakse kohatasu vabastus vanemale kõikide lasteaias käivate pere laste osas, kes avalduse esitamise hetkel elavad vanemaga rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil ja lapsed on Tallinna munitsipaallasteaia nimekirjas (laps on lasteaia nimekirjas rühma registreerimise alguskuupäevast). 

 • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna munitsipaallasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas;
* Kui vanemal on üle kahe Tallinna munitsipaallasteaias käivat last, siis iseteeninduskeskkonnas tuleb esitada avaldus iga lapse kohta eraldi. Kohatasu vabastuse avalduse saab vanem esitada alates lapse lasteaeda registreerimise kuupäevast (lasteaia alguskuupäev).
 • koolivälise nõustamismeeskonna (Innove Rajaleidja keskus) soovitusel sobitusrühmas  sobitatud või erirühmas käiva või tavarühmas käiva ning erirühma kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.


Avalduse kohatasu vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile

Kohatasuvabastuse avalduse vormid:

Sissetulekust sõltuv vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Teise ja enama lapse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Nõustamismeeskonna soovitusel vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Vanem võib esitada avalduse igal ajal, kui soodustuse vajadus tekib, kuid tasub tähele panna, et pere sissetulekust sõltuv kohatasu vabastus on tähtajaline ning kehtib õppeaasta lõpuni (31. augustini). Kohatasu vabastus lõpetatakse enne õppeaasta lõppu kui vanema ja/või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 

Määruse alusel rakendatakse sissetuleku alusel kohatasu vabastus vanema poolt esitatud avalduse esitamise kuule järgnevast kuust. Näiteks septembris esitatud avalduse puhul saab vanem soodustuse alates 1. oktoobrist ning septembrikuu eest esitatud kohatasu tuleb vanemal tasuda. Need vanemad, kellel vanema osa vabastus lõpeb õppeaasta lõpus (31. august), saavad esitada avalduse kohatasu vabastuseks uueks õppeperioodiks augustist. Kohatasu maksmisest vabastust uuele lapsele saab taotleda lapse rühma registreerimise kuupäevast (lapse rühma registreerimise alguskuupäev).

Nõustamiskomisjoni otsuse alusel või kahe ja enama lasteaias käiva lapse puhul rakendatakse vabastus lapsevanema avalduse esitamise kuust kuni õppeaasta lõpuni (31. august). Nendel vanematel, kellel on hetkel kehtiv kohatasu vabastus õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31. august) nõustamiskomisjoni või kahe ja enama lapse eest, saavad esitada avalduse alates septembrist. Augustis vastu võetud uus laps, kes vastab määruse tingimustele, on vanemal võimalus taotleda vabastust ka augusti eest, kuid sel juhul tuleb esitada taotlus augustis ning see kehtib ainult käeoleva augusti kuu lõpuni, uuel õppeaastal soodustuse saamiseks tuleb esitada septembris uus avaldus.

 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

   

Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 6. detsembri 2023 määrusega nr 31  Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,75 eurot ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,05 eurot päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

 

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

 • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
 • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

  


Lapsehoiuteenuse toetuse info lapsevanemale

Lapsehoiuteenuse toetus on mõeldud lapsevanemale ja kajastub soodustusena lapsehoiuteenuse osutaja poolt esitatud arvetel. Toetust taotleb lapsehoiuteenust osutav asutus. 
Lapsevanemal on kohustus kaks korda aastas kinnitada Tallinna e-teeninduskeskkonnas oma soovi teenuse osutajale toetuse andmise kohta 15. kuupäevaks. Sellisel juhul makstakse lapse eest toetust samast kuust alates.

Teenuse osutajale makstav lapsehoiuteenuse toetus hõlmab:

 • Lapsehoiuteenuse toetus, mis on võrdne Tallinna Haridusameti haldusala koolieelsete munitsipaallasteasutuste koha arvestusliku maksumusega ühe lapse kohta, mis 2024 aastal 276 eurot.
 • Täiendavat toetust: 
  • vanema eralasteasutuses või -lapsehoius käiva teise ja enama lapse eest kalendrikuu kohta juhul, kui koolieelses munitsipaallasteasutuses, eralasteasutuses või -lapsehoius osutatakse lapsehoiuteenust sama pere kahele või enamale lapsele;
  • haridusliku erivajadusega lapse eest, kelle arengu toetamiseks ning õppe ja kasvatuse korraldamiseks on soovitusi andnud kooliväline nõustamismeeskond.
 • Toidukuluhüvitist vastavalt kinnitatud toidupäevade eest:
  • alla 3-aastaste laste puhul 2,75 eurot päeva kohta 
  • 3-aastase ja vanema lapse puhul 3,05 eurot päeva kohta
Täiendavat toetust makstakse juhul, kui lapsehoiuteenust osutatakse sama pere kahele või enamale lapsele (lapsevanem märgib Tallinna e-teeninduses, milliste laste eest täiendavat toetust maksta) või kui kooliväline nõustamismeeskond on andnud haridusliku erivajadusega lapse arengu toetamiseks soovitusi. Täiendavat toetust makstakse, kui eralasteasutuses või -lapsehoius käiv laps on Tallinna elanik, sõltumata sellest, missuguses munitsipaal- või eralasteasutuses käivad pere teised lapsed. Teenuse osutaja esitab vanemale arve, mis on Tallinna toetuse võrra väiksem, näidates seejuures arvel miinusega Tallinna antavad toetused.
Täiendava toetuse suurus mõlemal juhul on lapse kohta Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 lõike 1 ja § 21 alusel arvutatud summade vahe, see on 71,25 eurot.
Lapsehoiuteenuse toetuse saamise tingimused on:
 • Teenuse osutajal on toetuse taotlemise ajal tegevusluba, füüsilisest isikust ettevõtjal lapsehoidja kutse;
 • Teenuse osutajal ei ole toetuse taotlemise ajal maksuvõlgu ega võlgu Tallinna linna asutustele;
 • Teenust kasutav laps (edaspidi laps) on pooleteise- kuni seitsmeaastane (kuni kooli õppima asumiseni);
 • Nii lapse kui ka tema vanema või eestkostja (edaspidi koos vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning toetuse taotluse esitamise aastal katkematult Tallinna linn;
 • Laps on kantud Tallinna hariduse infosüsteemis kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja sooviga saada koht ühe kuu jooksul ajast, kui vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale ning vanemale on tehtud vähem kui kolm kohapakkumist. Kohta pakutakse taotlusel märgitud lasteasutusse, kui koht vabaneb lapse vanusele sobivas rühmas. Kui kohta pakutakse poole aasta jooksul enne lapse koolikohustuse algust ning kohta ei võeta vastu, säilib õigus toetusele;
 • Teenuse osutaja on kandnud lapse Tallinna universaaltoetuste andmekogusse;
 • Vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale.
Toetuse saamise tingimused*, kui 31.12.2023 seisuga on laps eralasteaia nimekirjas:
 • Lapse ja tema vanema elukoht on Tallinna linn
 • Laps on kantud Tallinna hariduse infosüsteemis eralasteasutuse nimekirja
 • Laps on kantud kuni kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja
 • Teenuse osutaja on kandnud lapse Tallinna universaaltoetuste andmekogusse;
 • Vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale.

Toetuse saamise tingimused*, kui 31.12.2023 seisuga on laps lastehoiu nimekirjas:
 • Lapse ja tema vanema elukoht on Tallinna linn. Hooldaja ei pea olema Tallinna linna elanik.
 • Laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane
 • Laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia või kooli nimekirja
 • Teenuse osutaja on kandnud lapse Tallinna universaaltoetuste andmekogusse;
 • Vanem on Tallinna e-teeninduses kinnitanud oma soovi toetuse andmise kohta teenuse osutajale.
 • *Eritingimused eralasteaiale ja lastehoiule kehtivad kuni 31.08.2024. Alates 01.09.2024 kehtivad määruse nr 29 "Lapsehoiuteenuse toetamise kord" §2 toetuse andmise tingimused.


   

Teised toetused ja soodustused 

Toetuste kohta võite täpsemalt uurida Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti lapsele ja perele pakutavate toetuste ja teenuste lehelt ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid).
 

Õigusaktid

  

Viimati muudetud 08.07.2024