Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna haridussüsteemi arengukavad

Arengusuundade üldpõhimõtted

  • Haridusasutuses on kesksel kohal laps/õpilane. Et toetada iga õppuri haridusteed, arvestatakse õppekorralduses ja õppe sisu kujundamisel õppijate erinevaid vajadusi ja võimeid. Toimivad info- ja nõustamissüsteemid, hariduslike erivajadustega lastele/õpilastele on loodud tarvilikud tugisüsteemid.
  • Õppekohtade olemasolu, tugisüsteemid ja individuaalne läehenemine tagab õpivõimaluse igaühele sõltumata vanusest, etnilisest kuuluvusest, elukohast, sotsiaalmajanduslikust taustast, tervisest ega hariduslikest erivajadustest.
  • Tallinna haridusasutused on avatud ja paindlikud ning valmis rahvusvaheliseks koostööks.
  • Kvaliteeteetse õppe tagavad: õpikeskkond, asjatundlik juhtimine ning asjakohane kvaliteedihindamise süsteem.

 

Viimati muudetud 11.07.2022